Для бібліотекарів загальноосвітніх шкіл


Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описіСторінка5/5
Дата конвертації14.01.2017
Розмір1,51 Mb.
1   2   3   4   5

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі
Загальні вимоги та правила
1. Правила скорочень слів у бібліографічному описі.

1.1. Скороченню підлягають різні частини мови. Одне й те саме скорочення застосовується для всіх граматичних форм одного й того самого слова, незалежно від року, числа, відмінка й часу.

Список особливих випадків скорочень слів наведено в додатку.

Допускається використовувати загальноприйняті скорочення, які не наведені в додатку.
Приклад:

До нашої ери – до н.е.

сантиметр – см

науково-дослідний інститут – НДІ

науково-технічна інформація – НТІ

Неприпустиме одне скорочення для двох різних за значенням слів.


1.2. Під час скорочень слів застосовують відсікання, стягування чи поєднання прийомів. Під час скорочення повинно залишатися не менше ніж дві літери, незалежно від прийому, який використовується. Під час стягування крапка не ставиться, під час відсікання крапка ставиться.


Приклад:

Адміністрація – адмін.

гривня – грн.

магнітна фонограма на касеті – мф/кас.

Скорочення слова до однієї початкової літери допускається тільки для загальноприйнятих скорочень та окремих слів, приведених у додатку.
Приклад:

Рік (роки) – р.(рр.)

карта – к.

сторінка – с.

1.3. Іменники та інші частини мови, крім прикметників і дієприкметників, скорочують лише за наявності їх списку особливих випадків скорочень слів (додаток).
Приклад:

Бібліотека – б-ка

видавництво – вид-во

включно – включ.

опублікував – опубл.

Під час скорочення іменників ураховуються відмінкові закінчення однини або множини.
Приклад:

Інститут – ін-т

інститути – ін-ти

університет – ун-т

університети – ун-ти

1.4. Прикметники і дієприкметники, що закінчуються на:
-авський

-ельний

-ичний

-ний

-адський

-ельський

-іальний

-ній

-ажний

-ений

-івний

-ований

-азький

-енний

-івський

-овий

-айський

-енський

-ійний

-овський

-альний

-ентальний

-ійський

-одський

-альський

-енський

-ільний

-ольський

-аний

-ерський

-ільський

-орський

-анський

-ецький

-інський

-ський

-арський

-євий

-истий

-уальний

-ативний

-ианий

-ірський

-чий

-атський

-ирський

-істий

-яний

-ацький

-инський

-ічий

-янський

-евий

-ицький

-ічний
-ейський

-чий

-кийскорочуються відсіканням цієї частини слова.

1.4.1. Прикметники, що закінчуються на:


-графічний,

-логічний,

-номічний,

-навчий,

скорочують відсіканням частини слова

-рафічний,

-огічний,

-омічний,

-авчий.
Приклад:

Географічний – геогр.

філологічний – філол.

астрономічний – астрон.

краєзнавчий – краєзн.

1.4.2. Прикметники. утворені від власних імен, скорочують відсіканням частини -ський.
Приклад:

Франківський – франків.

шевченківський – шевченків.

1.4.3. Під час скорочення прикметників, утворених від географічних назв і назв народів, як в етнографічному, так і в адміністративному значенні, зберігають найповнішу для розуміння форму скорочення.
Приклад:

Грузинський народ – грузин.народ

ніжинський інститут – ніжин.ін-т

бориспільський край – бориспіл.край

Бориспільський район – Бориспіль.р-н

Луганська область – Луган.обл.

Якщо назви району і області збігаються, то вони скорочуються ідентично.
Приклад:

Харківська область – Харк.обл.

Харківський район – Харк.р-н

Миколаївська область – Миколаїв.обл.

Миколаївський район – Миколаїв.р-н

1.5. Якщо відсіченій частині слова передує літера – й- або голосна, то під час скорочення слова зберігають наступну за нею приголосну.
Приклад:

Олійний – олійн.

калійний – калійн.

червоний – червон.

1.6. Якщо скороченню підлягає тільки одна літера, то слово не скорочують.Приклад:

Вчений – вчен., але вчена – не скорочують

вищий – вищ., але вища – не скорочують

міський – міськ., але міська – не скорочують

1.7. Якщо відсіченій частині слова передує літера -ь-, то скорочувати слово слід на приголосну, що стоїть перед нею.


Приклад:

Гуцульський – гуцул.

грецький – грец.

сільський – сіл.

1.8. Якщо відсіченій частині слова передує апостроф, то під час скорочення слова зберігають наступну за ним голосну і приголосну літери.
Приклад:

Торф’яний – торфин.

слов’янський – слов’ян.

1.9. Якщо відсіченій частині слова передує подвоєна приголосна літера. то під час скорочення слова зберігають одну з приголосних.
Приклад:

Іменний – імен.

осінній – осін.

щоденний – щоден.

1.10. Якщо слово може скорочуватися відсіканням різної кількості літер, то відсікають максимальну кількість.
Приклад:

Фундаментальний – фундам.

(а не фундаментал., фундамент.)

експериментальний – експерим.

(а не експериментал., експеримент.)

Якщо під час максимального скорочення затемнюється значення слова, то слід вживати повнішу форму скорочення.
Приклад:

Комічний – коміч.

континентальний – континент.

графічний – графіч.

1.11. У складних іменниках, що пишуться через дефіс, відсікають кожну складову частину або одну з них, якщо ці іменники наведені у списку особливих випадків скорочень слів (додаток).
Приклад:

Словник-довідник – слов.-довід.

школа-інтернат – шк.-інтернат

книжка-картинка – кн.-картинка

1.12. У словосполученні скорочують кожне слово.Приклад:

Допоміжна картка – допом.карт.

1.13. У географічних назвах, що пишуться через дефіс, відсікають другу складову частину. якщо вона має закінчення -ський.
Приклад:

Місто Кам’янець-Подільський – м.Кам’янець-Поділ.

місто Корсунь-Шевченківський – м.Корсунь-Шевченків.

1.14. У складних прикметниках, що пишуться через дефіс, відсікають кожну складову частину або одну з них відповідно до загальних правил скорочення.
Приклад:

Фізико-математичний – фіз.-мат.

хіміко-технологічний – хім.-технол.

греко-католицький – греко-католиц.

1.14.1. У складних прикметниках, що пишуться разом, відсікають другу частину слова відповідно до загальних правил.
Приклад:

Агролісомеліоративний – агролісомеліор.

лісогосподарський – лісгосп.

кримськотатарський – кримськотатар.

1.14.2. Однорідні прикметники і дієприкметники, що відрізняються лише префіксами, скорочують однаково.
Приклад:

Карпатський – карпат.

закарпатський – закарпат.

прикарпатський – прикарпат.

1.14.3. У складних словах, які пишуться разом, скорочують або першу, або останню частину слова чи залишають перші літери слів, які утворюють складне слово.
Приклад:

Мікроафіша – афіша

діафільм – дф.

відеофонограма – відеофоногр.

1.14.4. Відсікати слово до однієї початкової літери звичайно прийнято. крім слів, що наведені у списку особливих випадків скорочень слів( додаток)
Приклад:

Науково-дослідний – н.-д.

вік – в.

Київ – К.

Ініціальна абревіація записується початковими літерами без крапок.
Приклад:

Мале підприємство – МП

творче об’єднання – ТО

Велика Вітчизняна війна – ВВВ

Дозволяється використовувати деякі ускладнені скорочення, форма яких відображає сформовану практику їх застосування.
Приклад:

Місто – м.

сільськогосподарський – с.г.

1.14.5. Якщо слово є єдиним членом речення (у відомостях, що відносяться до назви), його не відсікають.
Приклад:

Українська мова: Підручник –

а не Українська мова: Підруч.

Лікарські рослини: Словник-довідник –

а не Лікарські рослини: Слов.-довід.

але


Українська мова: Підручник для 1-го класу –

Українська мова: Підруч. для 1-го кл.

Лікарські рослини: Словник-довідник лікаря –

Лікарські рослини: Слов.-довід.лікаря


Місяці:

Січень – січ.

квітень – квіт.

серпень – серп.

лютий – лют.

травень – трав.

жовтень – жовт.

березень – берез.

червень – черв.

листопад – листоп.

вересень – верес.

липень – лип.

грудень – груд.


2. Правила вживання скорочень слів у бібліографічному описі.

2.1. Скорочення слів застосовують у всіх областях бібліографічного опису, крім основної та паралельної назв, з урахуванням наведених правил.

2.2. Скорочення слів не допускається, якщо можливе різне розуміння тексту бібліографічного опису.

2.3. Слова, що визначають форму участі осіб у підготовці видання. не скорочують, якщо можливе різне розуміння тексту бібліографічного опису.
Приклад:

Білий цвіт на калині: Пісенник (Упорядник Г.О.Ніколаєва, а не Упоряд. Г.О.Ніколаєва, бо можливо, це упорядкування Г.О.Ніколаєва).

2.4. У заголовку бібліографічного опису (колективний автор) вживають лише ті скорочення слів, які наведені у списку особливих випадків скорочень слів (додаток) з приміткою: «Скорочуються також у заголовку опису».
Приклад:

Науково-дослідний інститут педагогіки – НДІ педагогіки.

Професійна спілка машинобудівників та приладобудівників України – Профспілка машинобудівників та приладобудівників України.

У заголовку бібліографічного опису вживають також скорочення слів, наведені у списку особистих випадків скорочень слів (додаток) з приміткою: «Скорочуються також у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка».
Приклад:

Державний архів Харківської області – Державний архів Харківської обл.

Івано-Франківська кондитерська фабрика – Івано-Франківська кондитерська ф-ка.

Назву країни (республіки, області), яка подається перед найменуванням колективу у заголовку бібліографічного опису, не скорочують.
Приклад:

Україна. Міністерство юстиції – Україна. М-во юстиції.

Запорізька область. Державна автомобільна інспекція – Запорізька обл. Держ.автомобільна інспекція.

2.5. В аналітичному бібліографічному описі застосовують скорочення назв періодичних і продовжуваних видань, які подаються в області ( зоні) відомостей про видання.

2.6. Правила вживання скорочень слів та словосполучень у кожному елементі бібліографічного опису встановлені згідно з ГОСТ 7.1 та чинним зведенням правил складання бібліографічного опису.

2.7. Не допускається скорочення слів в основному та паралельному заголовках.

Скорочення слів у заголовку, яке наводять у відомостях про документ, у якому вміщена складова частина, виконується відповідно до правил складання аналітичного бібліографічного опису.

2.8. В Україні скорочуються 4 міста:

- Київ – К.;

- Харків – Х.;

- Львів – Л.;

- Дніпропетровськ – Д.

Росія:

- Москва – М.;

- Санктпетербург – Спб.
Бібліографічний опис документів

як один із процесів їх наукової обробки
Бібліографічний опис документа – один із важливих процесів наукової обробки документів (аналітико-синтетичної обробки документів).
Бібліографічний опис – це записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що ідентифікують (уточнюють) документ.

Бібліографічний опис є основою для створення, ведення всіх бібліотечних каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, автоматизованих банків даних про документи.Об’єктами складання бібліографічного опису є всі види опублікованих (у тому числі й депонованих) і неопублікованих документів на будь-яких носіях – книги, серіальні та інші продовжувані ресурси, нотні, картографічні, аудіовізуальні, образотворчі, нормативні й технічні документи, мікро форми, електронні ресурси, інші тривимірні штучні чи природні об’єкти, складові частини документів, групи однорідних і різнорідних документів.
Бібліографічний опис складається за схемою:
Заголовок бібліографічного запису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва: підназва / відомості про відповідальність. – Відомості про видання / відомісті про відповідальність, що стосуються видання, додаткові відомості про видання. - Зона специфічних відомостей. - Місце видання: ім’я видавця, дата видання. - Специфічне позначення матеріалу і обсяг: інші відомості про фізичну характеристику; розмір + супровідний матеріал. – (Основна назва серії / відомості про відповідальність, що стосуються серії, ISSN; номер випуску серії). - Примітки. – Стандартний номер = Ключова назва: умови доступу й ціна.
Виділені позначення обов’язкові бібліографічні елементи
Основна назва - все, що відноситься до назви.

Відомості про відповідальність – всі автори даного документу, редактори, художники, перекладачі.

Відомості про видання – яке видання (1-е чи 2-е, ….).

Зона специфічних відомостей – використання в картах, атласах, документах, електронних описах.

Місце видання – місто видання пишеться в такому відмінку, в якому є на виданні.

Зона фізичної характеристики - кількість сторінок, колір обкладинки, кількість сторінок.


Приклади бібліографічних описів книг
Під іменем індивідуального автора
На книги, які видані із зазначенням одного, двох або трьох авторів складається бібліографічний опис під заголовком. Якщо невідомий рік видання книги, то ставимо рік, в якому надійшла книга до бібліотеки.
Робимо це так: [ 2010].
Опис книги з одним автором


84(4УКР-4ЧЕК)6

Захарче

нко, Василь Іванович

3 - 38
У магнієвому спаласі: Щоденник / Василь Захарченко. -
Черкаси

: Вид. Ю.Чабаненко, 2009. - 88 с.: іл.. – ISBN 978-966-
493-236

-0: 40.00, 1000 екз.

ББК 84 (4 УКР– 4 ЧЕК) 6


М 84.4 РОС


Михал


ков, Сергій Володимирович

М 36
А що у вас? [Текст]: вірші та казки : Переклад з російської.
/ С.Ми

халков; упоряд. І.Т.Бойко; ілюстр. В.А.Дунаєвської. – К.:
Школа,

2007. – 159 с.: ілюстр. – (Моя улюблена книжка). – 2500 пр.-
ISBN

966- 661- 708 – 0 (Школа): 15.00
ББК 84.4 РОС

(М – молодший відділ)
Книга двох авторів
Складючи опис книги двох і трьох авторів, у заголовку вказують лише прізвище одного, найчастіше першого з наведених, іноді першого за алфавітом. Відомості про всіх авторів уміщують у відомостях про відповідальність.


74.262.6

Стадн

ик, Олексій Григорович

С 76
Економічна і соціальна географія України. 9 клас / О.Г.
Стадн

ик; А.Й.Сиротинко. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. -
124 с.

: іл.. – (Б-ка журн. «Географія». Вип..9 (69)). - ISBN
978-

611-00-0365-0: 9.00.
ББК 74.262.6


Книга трьох авторів


74.268.1-

Настен

ко А.І.

УКР2
Уроки читання в 2 класі: (за новим підручником О.Я.Сав-

Н 32

ченко)

/ А.І.Настечко; О.Ю.Чекіна; М.С.Бикова. – Х.: Вид. група
«Ос-

нова», 2008. – 333 с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання і
вихо-

вання». вип.7 (55). – ISBN 978-966-333-801-9: 9.00
ББК 74.268.1 УКР236.99я77

Старо-

войт, Лідія Яківна

С 77
Кулінарія [Текст]: підруч. для учнів проф.-тех.училищ
/Л.Я.

Старовойт, М.С.Косовенко, Ж.М.Смирнова; фотогр. К.Д.
Старо-

дуба. – 2-е вид., стереотип. – К.: Вища школа, 1992. – 270 с.:
фото-

Ілюстр. – 150000 пр. – ISBN5- 110- 02319-0: 14.00.ББК 36.99я7

Книга чотирьох авторів
На книги чотирьох і більше авторів складається бібліографічний опис під назвою. Автори наводяться у відомостях про відповідальність. Кількість авторів, наведених у відомостях про відповідальність визначає бібліографічна установа. Вони можуть бути наведені всі або лише перший із додаванням у квадратних дужках скорочення [та ін.]


22.1
Экзамен по математике и его подводные рифы [Текст]

Э 36

/ П.И.

Горнштейн, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонской, М.С.Якир. - К.:
Факт,

1997. – 236с.: ілюстр. – (Скарбничка шкільної математики). -
Бібліо-

гр.: с. 234 – 235. – [Б.т] – ISBN 586 – 248 – 092 – 7: 5.50ББК 22.1


Книга п’яти та більше авторів


63.5
Українці [Текст]: народні вірування, повір’я. демонологія

(4 УКР)

/ А.П.

Пономарьов [та ін.]; вступ. ст. А.П.Пономарьова; іл. В.І.

У 45

Горді-

єнко.- 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640 с.: ілюстр. – (Па-
м’ятни

ки історичної думки України). –Бібліогр.: с. 624 – 636. -
40000

пр. – ISBN 532-500-371-2: 33.00ББК 63.5 (4 УКР)


Книга під колективним автором


65.9(2)
Українська академія друкарства

У 45

Науко-

ві записи [Текст]: наук. – техн.зб. Вип.6. / Українська ака-
демія

друкарства; редкол.: Б.В.Дурняк [та ін.] – К.: Українська
акаде-

мія друкарства, 2003. – 182 с.: - 5000 пр. - ISBN
531-

900 – 107 – Х: 10.50ББК 65.9(2)


За назвою документа


37.279
Зачіска для дівчаток [Текст] / упоряд. В.Іванова; мал.

З - 39

Н.Три

пільської, - К.: Школа, 1999. – 143 с.: ілюстр. – (Для дівча-
ток).-

10000 пр. – ISBN 9669555973: 7.50
ББК 37.279


Паралельна назва


Кр.85.113
Черкаси в призмі часу = GHERKASY ih tne light of tsme:

(4УКР-

альбом

/ авт. – упоряд.І.Прилуцька; фот. І.О.Прилуцької, О.О.При-

4 ЧЕК)я6

луць-

кого; пер. В.Горбань. – К.: Відлуння-Плюс, 2007. – 79 с.:

Ч - 48

фото-

ілюстр.- [Б.т.]. – ISBN 978–966-693-167-5: 63.00ББК 85.113 (4 УКР – 4 ЧЕК) я6


Опис збірника книги
Опис збірника праць двох та трьох авторів, що не мають авторського оформлення, складається під назвою.

Якщо авторів у збірнику більше трьох, опис складається під назвою незалежно від того, яке оформлення (авторське чи ні) має книга.На збірник із загальною назвою, що вміщує офіційні або інші без авторські матеріали, також складають опис під назвою.
Збірка під загальною назвою


84.7США
Американский детектив [Текст]: повести / Все началось в

А 61

Ома-

хе / Р.Стаут. Покушение на Леди / Е.Макбейн. Горячий ве-
тер.

Свидетель / Р.Чандлер; сост. В.Гопман; пер. с англ.; худож.
Н.

Яшин. – М.: Юридическая литература, 1989. – 383с.:илюстр.
11000

пр. – ISBN 5-7260 – 0292: 8.00

ББК 84.7 США

Нотне видання


85.7
Концерти для маленьких скрипачів [ Ноти] : для молодших

К 56

клас.

дит.муз.шк. – Клавір. – СПб.: Лань, 1998. – 64 с.- 1000 пр.-
ISBN

567 – 789-168-0: 26. 00

ББК 85.7


Багатотомне видання


84.4РОС

Зощен

ко М.М.

З - 46
Собрание сочинений: в 2 т. / М.М.Зощенко. – М.: Вече:
Бета-

сервис, 1999.Т.1: Расскази; Сентиментальние повести. – 510 с. – Содерж.:
Коза;

Аполлон и Тамара; Мудрость; Люди; Страшная ночь.Т.2: Голубая книга; Мишель Синягин; Возмездие. – 511 с.-
1200

пр.- ISBN 235-124 – 456-0: 67.00

ББК 84.4 РОС


Систематична картотека статей


20.1

Людина і навколишнє середовище. Охорона природи.

20.1 /4Укр/

Охорона природи в Україні.

22.

Фізико-математичні науки.
Позаземні цивілізації, необізнані літаючі об’єкти.

24.

Хімічні науки.

30.

Техніка і технічні науки в цілому.

4.

Сільське і лісове господарство.

41.4.

Землеробство. Агротехніка.

42.2.

Кормовиробництво. Кормові культури.

42.3.

Садівництво та овочівництво.

44.

Захист рослин.

45.

Загальне тваринництво.

48.

Ветеринарія.
Підсобне господарство.

51. /Укр/

Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я в Україні.

51.2.

Сексологія.

53.52.

Фітотерапія.

53.57.

Психотерапія.

63.

Історія. Історичні науки.

63. 3/2/

Історія Російської держави.

63.3/2/6-49

Політичні репресії.

63.3/2/6-8

Персона дії державних і громадських діячів.

63.3/2/622

(1941-1945 р.р.)

63.3/2/62

(квітень 1985-1991 р.р.)

63.3/Укр/

Історія України.
Трипільська культура

63.3/4Укр/

Період Феодалізму.
Українське козацтво
Переяславська Рада (1654)
М.С.Грушевський перший Президент України.

63. 3 /4Укр//5

Період 1861-1917.

63.3/4/укр./612

Період 1918-1930
20 - 30-ті роки.
Голод 1933 року на Україні.

63.3/4Укр/622

Україна в період Великої Вітчизняної війни.

63.4/Укр/

Археологія України.

63.5/2/8

Народи окремих країн.

63.5/4Укр/

Етнографія України.
Свята.
Народознавство.

65.

Економіка. Економічні науки.

65.050.9/Укр/

Управління економікою, економічна статистика, облік економіки. Аналіз в Україні.

65.050.9/Укр/І.

Господарський механізм. Ринкові відносини в Україні.

65.050.9/Укр/212.14.

Організація управління /менеджмент, маркетинг/.

65.304.

Економіка галузей промисловості.

65.32.

Економіка сільського господарства.

65.5.

Світова економіка.

65.58.

Міжнародні економічні відносини.

65.9.

Економіка окремих країн. Економіка світового океану.

65.9/Укр3

Економіка України.

66.

Політика. Політичні науки.

66.2/0/

Політика і політичне становище в цілому.

66.2/Укр//.

Політика і політичне становище в Україні.

66.2/3А/Я

Політика і сучасне політичне становище окремих країн і континентів.

66.3Укр/

Внутрішнє становище. Внутрішня політика в Україні.

66.3/ЗА/Я/

Внутрішнє становище. Внутрішня політика окремих країн і континентів.

66.4.

Міжнародні відносини. Зовнішня політика. Дипломатія.

66.4/Укр/.

Міжнародні відносини і зовнішня політика в Україні.

66.4/ЗА/Я/

Міжнародні відносини і зовнішня політика окремих країн

66.5/Укр/

Національні відношення. Національна політика в Україні.

66.5./ЗА/Я/

Національні відносини, національна політика в окремих країнах і континентах.

66.6

Політичні партії.

66.63.

Революційно-демократичні, національно-демократичні партії.

66.69/Укр/

Політичні партії України.

66.7

Громадсько-політичні організації.

66.71

Народний фронт.

66.72.

Профспілковий рух. Профспілки.

66.74.

Рух і організації жінок.

66.75.

Рух і організації молоді.

67.

Держава і право. Юридичні науки.

67.300.І.

Ринкове економічне право /ринкова система, приватизація, викуп, продаж/.

67.9/Укр/

Держава і права України.
Окремі акти вищих і центральних органів влади і керівництва України.
Закони України.
Укази Верховної Ради України.
Укази Президента України.
Постанови Верховної Ради України.
Постанови Ради України.
Декрети Кабінету Міністрів України.

67.9/Укр/300.

І Конституція України – основний Закон держави України.
Юридична консультація.

67.9/Укр300.536.

Вибори.

68.4/Укр/

Збройні сили України.

71.4/Укр/

Організація культури в Україні. Економіка. Управління. Статистика.

72/Укр/

Організація науки в Україні.

74.04/Укр/

Організація народної освіти в Україні. Управління. Економіка. Статистика.

77.

Культурно-освітня робота.

78.

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія.

80.

Філологічні науки в цілому.

81.

Мовознавство.

81.2/Укр/

Українська мова.

82.

Фольклор. Фольклористика.

82./4Укр/

Український фольклор.

82.3/4Укр/.

Твори українського фольклору.

82.3/УкрА/Я/

Фольклор окремих народів.

83.

Літературознавство.
Літературно-мистецька премія ім. І.Нечуя-Левицького.
Лауреати Державної премії ім. Т.Шевченка.
Лауреат премії ім. Л.Українки.
Лауреати премії ім. М.Коцюбинського.
Лауреати премії ім. П.Тичини.
Лауреати премії ім. В.Симоненка.

83.3/Укр/

Література України.

83.3/Укр/

Українська література з найдавніших часів до початку ХХ ст.
Повернені імена.
Українська літературна діаспора.

83.3/Укр/6.

Українська література ХХ ст.

83.3/ЗА/Я/.

Література окремих країн.

83.3/Рос/І

Російська література до ХХ ст.
Російське зарубіжжя.

83.3/Рос/.

Російська література ХХ ст.

84.

Художня література.

84/3Рос/6.

Твори російської літератури ХХ ст.

85.

Мистецтво.

85.І.03/Укр/

Образотворче мистецтво України.

85.14/Укр/

Живопис України.

85.31.

Музика.

85.31/Укр/

Музична культура України.

85.33/Укр/

Театр України.

85.36/Укр/

Естрада в Україні.

85.37/Укр/

Кіномистецтво України.

86.3.

Релігія. Астрономія.

87.3/Укр/

Філософія України.

87.7.

Етика.

88.

Психологія.


Примірна схема

картотеки краєзнавчої літератури

Ц Черкаська область в цілому. Район, село в цілому.

Загальні праці про область, район, село. Довідкові видання. Статистичні матеріали. Населення. Пам’ятники і пам’ятні місця.Ц Історія району, сіл.

ЛС Архелогія. Ентнографія.

ЛС Край від найдавніших часів до ХХст.

ПС Національна визвольна війна українського народу проти польського панування (1648-1657р.р.). Гайдамаччина. Коліївщина 1768р. Край у ХІХст.

ЛС Край у ХХст.

ПС Революція 1905-1907р.р. Історія краю в радянський період. Голодомор 1932-1933р.р. політичні репресії 1937р.

ПС Велика Вітчизняна війна 1941-1945р.р.

ПС Край у 1946-1991р.р.

ПС Край у період розбудови суверенної незалежної Української держави (з 01.12.1991р.)
Ц Природа і природні ресурси краю.

ЛС Геофізична, геологічна, географічна характеристика краю. Рослинний і тваринний світ.

ПС Природні заповідники і заповідні місця.
Ц Народне господарство.
Ц Охорона здоров’я. Фізкультура і спорт.
Ц Релігія і церква.
Ц Наука і освіта.
Ц Культурне і мистецьке життя.

ЛС Бібліотеки. Музеї. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика. Театр. Край у творах мистецтва.
Ц Літературне життя.

ЛС Місцеві письменники, їх твори і література про них. Місцевий фольклор. Край у художній літературі.
Ц Видатні діячі, імена яких пов’язані з краєм.

ЛС Громадсько-політичні, історичні діячі, вчені діячі культури, письменники, які народилися в краї, але не живуть у ньому; діячі, які певний час жили у краї, або писали про край. Документи розміщуються за алфавітом прізвищ.


Примітка:

Ц

Центральний роздільник
ЛС

Лівосторонній роздільник
ПС

Правосторонній роздільник


Перелік

документів, що утворюються в діяльності бібліотеки

загальноосвітнього навчального закладу

із зазначенням термінів їх зберігання
(укладений відповідно до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41 (у редакції, затвердженій в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року № 306/14997)
статті за Переліком*

Вид документів

Термін зберігання

Примітка

І. Розпорядчо-організаційні документи. Контроль

1б, 2б, 3б

Документи (законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують діяльність бібліотек)

До заміни новими

Після заміни новими

16 а)

Накази, розпорядження, рішення Міністервтса освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Київської ОДА, відділу освіти з питань діяльності бібліотеки навчального закладу

Доки не мине потреба
18 б)

Правила, положення, інструкції, методичні рекомендації та вказівки міністерства освіти і науки України, КОІПОПК, міського методичного центру відділу освіти з питань діяльності бібліотеки

До заміни новими
45

Документи (доповідні записки, інформації, аналітичні огляди тощо) з питань діяльності бібліотеки, які направлено до органів вищого рівня

До ліквідації бібліотеки
55 б)

Приймально-здавальні акти з усіма додатками (за виключенням інвентаризаційних документів), складені в разі зміни завідуючого бібліотекою

До ліквідації бібліотеки
863, 867

Документи (акти, довідки, доповідні записки тощо) перевірок роботи бібліотеки

1р.

Після наступної перевірки

ЕК

Контроль-візитаційна книга

10р.
ІІ. Організаційно-правові документи

33

Положення прго бібліотеку навчального закладу

До ліквідації бібліотеки
572

Паспорт бібліотеки

Постійно
49 а)

Посадові інструкції

3р.

Після заміни новими

347

Договори про матеріальну відповідальність бібліотечних працівників

5р.

Після звільнен-ня матеріально-відповідальних осіб

18 а)

Правила користування бібліотекою навчального закладу

До ліквідації бібілотеки
18 а)

Порядок користування навчальними виданнями із фондів бібліотеки навчального закладу

До ліквідації бібілотеки
154

Плани роботи бібліотеки (річні, календарні)

1р.

При наявності відповідних звітів

157

Документи (відомості, таблиці цифрових показників, аналізи) про розрахунки на обґрунтування річних планів

5р.
587

Протоколи засідань. Рішення Ради бібліотеки

10р.
848

Документи (списик, плани, програми, звіти) про роботу активу бібліотеки

10р.
60

Документи (плани, умови, програми, положення, довідки, звіти, протоколи засідань оргкомітету, журі) конкурсів, акцій тощо.

5р.
585

Плани, програми навчальних та спеціальних курсів з формування бібліотечно-бібліграфічної та інформаційної культури користувачів

1р.

Після заміни новими

595

Методичні вказівки, розробки, рекомендації щодо організації та проведення бібліотечних занять

10р.
620

Графіки проведення бібліотечних занять (з формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури, бібліотечних гуртків, об’днань тощо)

1р.
ІІІ. Документи обліку і контролю

865, 899

Щоденники обліку роботи, читачів та відвідувань бібілотеки

До ліквідації бібліотекиДокументи обліку основного бібліотечного фонду866

Плани комплектування бібліотечних фондів

3р.
868

Документи (списки, каталоги, звіти) про оформлення річної передплати на літературу

1р.

Після отримання передплатної літератури

874

Картотека обліку періодичних видань

До ліквідації бібліотеки
870

Книга обліку документів основного фонду тимчасового користування

До ліквідації бібліотеки
869

Інвентарні книги обліку основного бібліотечного фонду

До ліквідації бібліотеки
870

Книги сумарного обліку бібліотечного фонду

До ліквідації бібліотеки
875

Супровідні документи (накладні, акти, описи, списки) на літературу, що надходить до бібліотеки 3р.

Після перевірки бібліотечного фонду
877

Книги обліку літератури, загубленої користувачами, і тієї, що прийнята замість неї

3р.

Після перевірки бібліотечного фонду

878

Акти, списки літератури, вилученої з обігу

До ліквідації бібліотеки
879

Книга обліку документів, прийнятих в дарунок

До ліквідації бібліотеки
879

Прибуткові акти на літературу, одержану безкоштовно або без супровідних документів

3р.

Після перевірки бібліотечного фонду

881

Акти списання періодичних видань

10р.
883

Протоколи комісії зі збереження бібліотечних фондів

3р.
888

Листування про повернення літератури користувачами

3р.
894

Книга обліку незадоволеного попиту на літературу

Доки не мине потреба
895

Журнали реєстрації бібліографічних довідок

До ліквідації бібліотеки
922

Архів виконаних бібліографічних довідок

До ліквідації бібліотеки
897

Картотеки формулярів користувачів

3р.

Після перереєстрації читачів і повернення літератури

Документи обліку фонду навчальної літератури

598

Документи (списки, переліки) про використання у навчально-виховному процесі навчально-методичних видань, рекомендованих МОН України

1р.

Після заміни новими

1072

Документи про потребу в шкільних підручниках. Замовлення на навчальні підручники і посібники

3р.
869

Інвентарні книги обліку фонду навчальної літератури

До ліквідації бібліотеки
870

Книга обліку документів тимчасового користування фонду навальної літератури

До ліквідації бібліотеки
870

Книги сумарного обліку фонду навчальної літератури

До ліквідації бібліотеки
871

Реєстраційна картотека руху підручників

До ліквідації бібліотеки
875

Супровідні документи (накладні, акти, описи, списки) на навчальну літературу, що надходить до бібліотеки

3р.

Після перевірки бібліотечного фонду

632

Документи (реєстраційні відомості, списки, статистичні та аналітичні таблиці) про наявність навчальної літератури та забезпеченість навчально-виховного процесу

3р.


877

Книги обліку навчальної літератури, загубленої користувачами, і тієї, що прийнята замість неї.

3р.

Після перевірки бібліотечного фонду

878

Акти, списки навчальної літератури, вилученої з обігу

До ліквідації бібліотеки
897

Книга обліку виданої з фондів бібліотеки навчальної літератури класним керівникам, учням

1р.

Після повернення літератури до бібліотеки

897

Формуляри класів на видачу навчальної літератури

3р.

Після перереєстрації читачів і повернення літератури

880

Книга обліку передачі навчальної літератури іншим навчальним закладам на умовах книгообміну

3р.

Після повернення літератури

884

Акти інвентаризаційної перевірки фондів навчальної літератури

3р.
943

Документи (плани, умови, програми, положення, довідки, звіти, протоколи засідань оргкомітету, журі) конкурсів, акцій щодо забезпечення збереження навчальних видань

3р.
Довідково-інформаційні документи

853

Сценарії, тематичні плани, програми проведення бібліотечних акцій, заходів тощо

Доки не мине потреба
921

Інформаційні видання бібліотеки (бюлетені, списки, огляди, листки, прес-релізи тощо)

Доки не мине потреба
922

Бібліографічні підбірки, тематичні покажчики літератури, бібліографічні посібники

Доки не мине потреба

Каталог: bibliot
bibliot -> Бібліотечні уроки 1-11 класи Анотація „Люди перестають мислити, коли перестають читати”
bibliot -> Крок 2 Лікувальна справа Первинний банк. 25 січня 2001 року Медичний профіль Гігієна
bibliot -> Затверджено на методичній Учбовий предмет: нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і
bibliot -> Патологічна фізіологія нервової системи. Порушення сенсорної функції нервової системи
bibliot -> Панас мирний хіба ревуть воли, як ясла повні?
bibliot -> Урок для учнів 1-4 класів. Мета
bibliot -> Крок 2 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Гігієна, озо
bibliot -> Шановний користувач!
bibliot -> Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів деякі аспекти виявлення творчих здібностей школярів у позашкільному закладі
bibliot -> В. О. Сухомлинського Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичні рекомендації


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал