pdf/2012/1 Sp
  Використання інтерактивних методів навчання у внз кандидат філософських наук Яцик І. С
pdf/2012/1 K
  Практична розробка уроку читання у 2 класі комунального закладу «василівська гімназія
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 Kg
  Педагогічні умови застосування міжпредметної інтеграції у підготовці фахівців комерційної діяльності войцехівська І. С., Ільєва О. П
  Інноваційний розвиток економіки та вищої освіти в україні к е. н., доцент Горшунова І. В
pdf/2012/1 K
  Формування соціальної компетентності обдарованих дітей у процесі музично-творчої діяльності: теоретико-методичний аспект булгакова Т. М
pdf/2013/2 Sm
  Процес інтеграції на заняттях української мови у внз І – ІІ рівнів акредитації викладач І категорії, Кордонська А. В
  Математичний розвиток дітей дошкільного віку: теоретико-методичний аспект к п. н., професор Люріна Т.І
pdf/2012/1 K
  Психолого-педагогічні умови формування професійно-етичної культури студентів Вищих навчальних закладів
  Використання міжпредметних зв’язків у формуванні комунікативних компетенцій студентів внз
  Концепція підготовки фахівців з обліку та аудиту в контексті інтеграційних І глобалізаційних процесів к е. н., доцент Кравченко О. В
pdf/2012/1 Kg
  Інтеграція процесу навчання та виховання, як цілісний творчий підхід у формуванні професійної компетенції майбутніх спеціалістів дрючило О. А., Кордонська А. В
pdf/2015/3H
  Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі
pdf/2014/Ref
  Філософсько-методологічні проблеми військово-соціального управління : гегель про місце насильства у суспільному розвитку
pdf/2012/1 Sp
  Спогади про шкільні роки (1943-1953) поета володимира підпалого І не тільки к т. н., с н. с. Кайдаш І. Н
pdf/2012/1 K
  Застосування swot-аналізу в якості інструменту розробки стратегії організації будівельного комплексу к е. н., доц. Жеребйов Я.І
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 Kg
  Міждисциплінарні зв’язки як засіб комплексного формування майбутнього фахівця к е. н., доцент Кривоконь О. С., Омелько М. А
pdf/2012/1 Sp
  К пед н., доцент Козяр М. М. Національний університет водного господарства та природокористування
pdf/2013/2H
  Духневич О. В. Вчитель історії Хмельницького навчально-виховного комплексу №4 Анотація
pdf/2012/1 Kg
  Реалізація міждисциплінарних зв’язків при вивченні спеціальних дисциплін спеціальності „виробництво харчової продукції” Соляр Л. В., Бережна Г. М
pdf/2012/1 K
  Інформації як об'єкт міждисциплінарного аналізу ливенко В.І. Аспірант відділу досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 K
  Особливості інтегрованого підходу у процесі художньо-творчої діяльності особистості майстер-викладач мпц «Академія мистецтва краси» Долгих В. О. Науковий керівник – канд пед наук Лебедєва А. В
pdf/2013/2 Sm
  Девіантність у великому місті: міждисциплінарні дослідження
  Синергетичний підхід до активізації механізму формування у студентів інтересу до навчання к п. н. Лебедєва А. В
pdf/2012/1 K
  Про доцільність використання програми maple на уроках алгебри у загальноосвітній школі
pdf/2012/1 Sp
  Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект
  Роль міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності в підготовці науково-педагогічних кадрів мвс україни постановка проблеми І зв'язок її з важливими науковими завданнями
pdf/2012/1 Kg
  Початок фрактального міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання майбутнього вченого 1д т. н., професор Мараховський Л. Ф
pdf/2012/1 Sp
  Досвід розробки та впровадження виховних методик у лабораторії духовно-морального виховання нді духовного розвитку людини сну ім. В. Даля та мдпу ім. Б. Хмельницького доктор педагогічних наук, доцент Москальова Л. Ю
pdf/2013/2 Sm
  Теоретичні основи та аналіз світового досвіту міжнародного розвитку високотехнологічних кластерів омельяненко В. А., Вернидуб Н. О
pdf/2012/1 K
  Структура позааудиторної діяльності студентів
pdf/2013/2 Sp
  Якість підготовки фахівців – проблема сучасності к т. н., проф. Рае козубцов І. М., Герасименко О. О., Ткач В. О
pdf/2013/2Kg
  Якість освіти крок до європейської інтеграції
pdf/2012/1 K
  Психолого-педагогічні умови формування професійно-етичної культури студентів Вищих навчальних закладів
pdf/2013/2Kg
  Обговорення робочої концепції програми розвитку методологічної компетентності аспіранта військового вищого навчального закладу кандидат технічних наук, професор рае козубцов І. М
pdf/2012/1 Sp
  У культуротворчому розвитку особистості к п. н., Лебедєва А. В
pdf/2011/1
  І. М. Козубцов національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки І атестації вчених в контексті болонського процесу
pdf/2012/1 Sp
  Інновації та міждисциплінарні дослідження в організації навчально-виховного процесу національної академії державної прикордонної служби україни к держ упр. Мельников О. Г
  Зарубіжний досвід вищої економічної освіти: приклад США дуб Б. С
pdf/2013/2 Sm
  Обговорення методологічного апарату узгодження філософії освіта в продовж всього життя на смузі – зош – внз
pdf/2014/3Sm
  Розширення термінології сучасного кіберпростору куцаєв В. В., Срібний С. П. Черниш Ю. О
pdf/2012/1 K
  Роль андрагогічного підходу до дистанційного навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти асистент каф прикладної лінгвістики Линник Ю. М
  Взаємозв’язок структурних компонентів базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів
pdf/2012/1
  Філософія інтернет он-лайн-семінару у практиці військових навчальних закладів
pdf/2012/1 Sp
  Концептуальний підхід до прогнозування енергоспоживання в економіці країни з урахуванням потенціалу енергозбереження та процесів глобалізації світової економіки
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 Sp
  Та передавання фахових знань
pdf/2012/1 Sm
  Практический семинар междисциплинарные исследования в науке и образовании
pdf/2012/1 K
  Соціально-педагогічні аспекти діагностики у профілактиці асоціальної поведінки неповнолітніх к п. н., доц. Вольнова Л. М
pdf/2012/1 Sp
  Організація мистецтвознавчої освіти у харківському імператорському університеті
pdf/2015/4Kg
  Становлення педагогічної технології інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів та ад’юнктів д п. н професор Ягупов В. В
pdf/2012/1 Kg
  Віті нтуу ”кпі” Ключові слова: інформаційні війни, інформаційна безпека. Вступ
pdf/2013/2 Sm
  Досвід удосконалення організації навчального процесу по заочній формі навчання викладач І категорії Омелько М. А
pdf/2012/1 Kg
  + 37. 058. 6 [378. 048. 2] Л. Ф. Мараховський, І. М. Козубцов наукова школа – основа сучасної міждисциплінарної аспірантури
pdf/2013/2Kg
  Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій к т. н., професор рае козубцов І. М
pdf/2011/8
  К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Козубцова Л. С. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
pdf/2014/3Sm
  Сутність проблеми та завдання захисту інформації в інформаційних та телекомунікаційних мережах нечушкін М. П., Зінченко М. О
pdf/2015/4Sp
  Інформації в спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах очіченко Р. А., Клевко П. В., Нечушкін М. П. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київ, Україна
pdf/2012/1 Sp
  Роль практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів у формуванні професійної компетентності
pdf/2013/2R
  Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” козубцов І. М. Аспірантура
pdf/2014/3Sm
  В науково-освітньому просторі к т. н.,с н. с. Козубцов І. М. Герасименко О. О., Ткач В. О
pdf/2012/1 K
  Історія терміну та еволюція поняття д пед н., доц. Жорнова О.І
pdf/2012/1 Sp
  Сучасний стан та проблеми розвитку системи соціального захисту населення україни
pdf/2012/1 Kg
  Зарубіжний досвід інтеграції військової та цивільної освіти к т. н., професор рае козубцов І. М. Герасименко О. О. Ткач В. О
  Філософсько-ідейна парадигма ієрархії та назв вчених ступенів в україні 1д т. н., професор Мараховський Л. Ф
  Фрактальне представлення наукового пізнання в загальнодержавній науковій системі україни
pdf/2014/3Kg
  Напрямки інформатизації з метою побудови ефективної системи державного управління в україні
pdf/2012/1 K
  Інформаційне забезпечення як складова менеджменту якості суб’єктів туристичної індустрії баєв В. В
pdf/2013/2 Sm
  Поняття проституції: міжкатегоріальний аналіз кушнірчук О. Р
pdf/2011/3
  Атестація міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених у формі кандидатських іспитів в рамках болонського процесу
pdf/2012/1 Sp
  Окремі підходи щодо оцінки конкурентоспроможності регіонів к е. н. Томашевська О. А
pdf/2013/2K
  + 378. 1/2 Науково-педагогічна оцінка адекватності концептуальної компетентної моделі філософії освіти майбутніх вчених
pdf/2014/3Sm
  Використання гіс технології у підрозділах зв’язку зсу
pdf/2013/2 Sp
  Гіс технології у військах зв’язку зсу
pdf/2012/1
  Міждисциплінарна академія наук (ман), єдиний в Україні проект формування міждисциплінарної консолідації вчених
pdf/2013/2K
  1 д т. н., професор Мараховський Л. Ф., 2 к т. н., професор рае козубцовІ. М
pdf/2012/1 K
  Ікт як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів при вивченні курсу «алгебра І теорія чисел»
pdf/2013/2K
  Проблеми чинної нормативно-правової бази у сфері забезпечення кібернетичної безпеки україни 1 Куцаєв В. В., 1
pdf/2012/1 K
  Філософські варіанти розвитку наукової піраміди у ХХІ столітті 1д т. н., професор Мараховський Л. Ф., 2к т. н., професор рае козубцов І. М
  Організаційно-економічні засади державного регулювання харчової промисловості к е. н., Кушніренко О. М
pdf/2014/3Kg
  Обговорення структури методологічної компетентності аспірантів системи вищої військової освіти к т. н., с н. с. Козубцов І. М
pdf/2012/1 K
  Концептуальні засади формування кадрової політики на охоронних підприємствах в умовах соціально-політичної нестабільності аспірант Семерей Б. В
pdf/2013/2H
  «професійне середовище організації»: наукові підходи до визначення поняття докт держ упр, проф., член-кореспондент Міждисциплінарної Академії наук (Україна) Шпекторенко І. В
pdf/2013/2 Sm
  Види мобільності індивіда
pdf/2013/2 Sp
  Аналіз системи виявлення вторгнень та комп’ютерних атак
pdf/2012/1 Sp
  Сучасна університетська освіта: організаційно-культурний вимір
pdf/2012/1
  Психологічна діагностика психічного здоров’я студентів
pdf/2015/4Sm
  Теоретико-методологічна основа розвитку дослідницької компетентності молодих науковців: обговорення досвіду розвитку
pdf/2013/2Kg
  Рішення варіативного парадоксу діяльності вчених к т. н., проф. Рае козубцов І. М
pdf/2015/book
  Навчально-методичний посібник по дисципліні «Алгоритмізація І програмування» Лабораторний практикум Київ детут 2015
pdf/2012/1 Sp
  Перші уроки та їх наслідки к т. н., с н. с. Кайдаш І. Н
pdf/2012/1 K
  Термінознавство як міждисциплінарна галузь знань
pdf/2013/2 Sm
  Образовательная модель подготовки ученых в неразрывном контексте науки и образовании
pdf/2013/2Kg
  Содержание как ожидаемое результативное
pdf/2012/1 Sp
  Реформування економіки в контексті активізації їх інституціональної складової к е. н., доц кафедри економічної теорії Длугопольський О. В
pdf/2012/1 K
  Контроль якості державного аудиту к е. н., доцент Слободяник Ю. Б
pdf/2012/1 Sp
  Міждисциплінарна академія наук (ман), єдиний в україні проект формування міждисциплінарної консолідації вчених
directory pdf  


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал