Диктанти-вікториниСторінка1/3
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,49 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3
ВСТУП

Навчальний посібник адресовано тим учителям, котрі прагнуть пра­цювати творчо, шукають можливості для створення ситуації успіху для кожного школяра. Ця книга допоможе словесникові урізноманіт­нити форми роботи на уроках української мови в 5-7 класах загаль­ноосвітньої школи. Учителеві пропонуються не­традиційні завдання з розділів мовознавчої науки, що передбачені шкільною програмою. Основу посібника складають різні види дик­тантів. Крім традиційних — словникових, розподільних, вибіркових, відтворювальних, самодиктантів - подані й нові ефективні різновиди. Це суто авторські та видозмінені, скомпоновані на зразок тих, що зустрічаються в методичній літературі, переосмислені психологічні тес­ти тощо. Серед інших завдань - різноманітні хвилинки, логічні вправи, лінгвістичні задачі, творчі роботи. Посібник містить також комплексні завдання до окремих вправ і ключі-відповіді.

З метою полегшення роботи вчителя з посібником подається мето­дичний коментар до окремих завдань.

Диктанти-вікторини передбачають ілюстрування лінгвістичних тем прикладами з художньої літератури, що забезпечує виховання любові до рідного слова, демонструє красу та багатство української мови. Вчитель диктує невеликі тексти або окремі речення з вивчених учня­ми літературних творів. Завдання школярів - вказати назву твору та прізвище автора. Такий вид роботи дозволяє оцінювати знання учнів одночасно з двох предметів.

Диктант-попурі - містить рядки з народних чи інших українських пісень. Методика проведення аналогічна до методики проведених диктантів-вікторин. Диктанти-попурі та диктанти-вікторини можуть бути із завданням (відтворити пропущені слова, доповнити процитовані рядки тощо).

Диктант-диспут передбачає створення проблемної ситуації, вирі­шення якої призводить до зіткнення різноманітних думок. Таку саму функцію виконують лінгвістичні задачі, в яких, на відміну від дик­тантів, обмежених одним-двома реченнями, вимальовується певна си­туація, що її необхідно розв'язати.Кросвордний акродиктант - це завдання зворотної дії, тому що перші (другі, треті) літери слів-відповідей утворюють ключове слово -відповідь. Учитель диктує лексичне значення слова або ж пропонує певне завдання. Учні записують лише відповідь.

Логічні диктанти дають змогу перевірити не лише пам'ять і асо­ціативне мислення, а й орфографічні навички. Учитель диктує пари слів, що перебувають у логічному взаємозв'язку (держава - президент), а учні уважно слухають. Під час повторного читання учитель називає лише перше слово кожної пари, завдання учнів - самостійно записати друге, пояснити в ньому орфограму.

Дубль-диктант передбачає вміння учнів добирати слова з тією са­мою орфограмою (орфографічний дубль-диктант) або пунктограмою (пун­ктуаційний дубль-диктант). Наприклад, учитель диктує слово свято, учень відповідно записує цвях і т. п.

Мета диктанту-прикладу - перевірити, наскільки учні свідомо зас­воїли матеріал. Учитель дає завдання або ж читає правило, учні ілю­струють правило прикладами. Словесник при оцінюванні повинен вра­ховувати повноту учнівської відповіді. Наприклад, найвищий бал за виконання завдання типу "Поставте іменник батько в давальному відмінку" отримає той, хто вкаже обидва варіанти.

Диктант-тест передбачає виконання різноманітних завдань з пев­ної теми, на що відводиться невеликий проміжок часу (виписування, конструювання речень, наведення прикладів тощо). Учитель диктує 10-12 завдань, після кожного робить невелику паузу. Учні виконують завдання, потім перевіряють методом взаємоперевірки під керівницт­вом педагога.

"Німий" диктант доречний при вивченні орфоепічних тем, а також з метою активізації діяльності учнів на уроці. Учитель демонструє ілюстрації, на яких зображені різноманітні предмети, відомі особистості тощо. Учні записують побачене.

Бінарні диктанти - це тексти, що забезпечують міжпредметні зв'язки на уроці української мови. Учні повинні продемонструвати не лише знання лінгвістичного матеріалу, а й вміння орієнтуватися у вивченому з літератури, географії і т. п. Бінарні диктанти в посібнику представ­лені переважно мовно-літературними завданнями.

Програмований диктант дозволяє економити час. На дошці запи­сують цифри, що відповідають певній лінгвістичній характеристиці (відміна іменників, вид підрядних речень тощо). Згодом учитель дик­тує слова, речення, а учні пишуть відповідну цифру. Потім перевіряється відповідь - цифровий код.

Стилістичний диктант передбачає перевірку знань стилів мовлен­ня. Учитель диктує словосполучення, речення, а учні вказують стиль мовлення. При потребі окремі речення записують та аналізують.

Диктант-детектив - це текст, в основу якого покладена історія, що її необхідно домислити або розгадати. Після написання диктанту учні ви­конують творчу роботу, тобто подають свою версію "розкриття злочину".Лінгвістичний волейбол. Учитель "кидає м'яч", при цьому даючи дитині конкретне завдання. Учень "відбиває м'яч", називаючи слововідповідь. Це ефективний вид роботи при вивченні синонімів, антонімів, орфографічних тем.

Фізкультхвилишш, на відміну від традиційних, не лише перепочи­нок, а й навчання. Виконуючи різноманітні рухи, учні таким чином демонструють своє розуміння теми уроку. Неправильний рух свідчить про помилку. Різновиди фізкультхвилинок - лексична, паронімічна, орфографічна.

Рекламна пауза - ще один ефективний спосіб поєднання приємно­го і корисного. Учням пропонують тексти реклам, що звучать у теле-та радіоефірі. Завдання - знайти помилку та виправити її.

За аналогією вчителі української мови можуть створювати власні варіанти вправ.

Сподіваємося, що матеріали посібника допоможуть учителям роз­вивати мислення та творчі здібності школярів, формуватимуть прак­тичні навички в оволодінні мовою, зацікавлять дітей навчальною дис­ципліною, виховуватимуть любов до рідного слова. Посібник стане по­мічником для старшокласників та абітурієнтів, що прагнуть поглиби­ти свої знання з рідної мови.

ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ. ОРФОЕПІЯ


 1. Намалюйте двоповерховий будинок. На першому поверсі "по­селіть" глухі приголосні, а на другому - дзвінкі. Якщо приголосний не має пари, нехай "квартира" над чи під залишається порожньою.

 2. Сконструюйте слова:

а) трискладове слово:

1-й склад - наголошений у слові росте. 2-й склад - наголошений у слові дружина. 3-й склад - відкритий у слові наділ. (стежина)

б) двоскладове:

1-й склад - ненаголошений у слові гризун; 2-й склад - наголошений у слові робити. (гриби)

в) трискладове:

1-й склад - останній у слові залізо; 2-й склад — наголошений у слові зуби; 3-й склад - наголошений у слові поляна. (зозуля)

— Яке правило орфографії ілюструють сконструйовані слова?


(Орфограма "Ненаголошені є, и, о, в коренях слів")

3. Знайдіть помилки у твердженнях:

 • У слові мова такі звуки: ем, о, ве, а.

 • У слові вогонь такі звуки: [в], [о], [г], [о], [н].

 • У слові щастя такі букви: ша, ча, а, ес, те, я.

 • У слові джміль такі звуки: [д], [ж], [м'], [і], [л].
 1. Знайдіть помилки у записах слів фонетичною транскрипцією: [розкажу], [легенда], [веселий], [просба], [щасливий], [хвастливий], [лег­кий], [ґанок], [дз'уркіт], [піджисл'у].

 2. Розподільний диктант

Розподіліть слова у три колонки: 1) з наголосом на 1-му складі; 2) з наголосом на 2-му складі; 3) з наголосом на 3-му складі.

Натовп, Парнас, абзац, веретено, адрес, гавань, сопрано, тавро, оранка, адреса, інтелект, вандал, радіан, ладан, лампас, екстерн, незабудка, олень, недоук, осетин, обхідник, столяр.

Ключ: перші літери слів, починаючи з першої колонки, складають фразу: "Наголос поставлено вірно". Виправте лексичну помилку в цьому реченні.

— Значення незрозумілих слів з'ясуйте за словником. Складіть з


ними речення.

6. Кросвордний акродиктант (ненаголошені і наголошені є, и, о в коренях слів)

 1. Синонім до слова аплодисменти (оплески).

 2. Глава Держави в Україні (Президент).

 3. Шкільний предмет, що вивчає дії над числами (математика).

 4. 1-а особа однини від дієслова звеселити (звеселю).

 5. Керівник хору.чи оркестру (диригент).

 6. Яскраво світити, сіяти (блистіти).

 7. Антонім до слова вчора (сьогодні).

 8. Жартівливий короткий твір з несподіваним закінченням (анек­дот).

 9. Розігрування речових або грошових виграшів по білетах (ло­терея).

Ключ: підкреслити другу літеру в кожному слові. Має вийти сло­во "правильно".

Об'єднавши два слова з кросвордного диктанту, запишіть придума­не вами складне речення.7. Диктант-вікторина із граматичним завданням

Запишіть під диктовку текст, вкажіть його автора й назву твору. Складіть орфоепічний словничок, використовуючи слова з тексту, в яких правопис і звучання не збігаються.Люди давно вже вечеряли, а в Якимовій хаті забули, який сьогодні день. Хлопець сусідчин приніс вечерю. "Просили батько й мати, і я вас прошу на Святий вечір", - проказав він дзвінким голосом.

(М. Коцюбинський "Ялинка")8. "Німий" диктант

Учитель показує картинки з малюнками. Завдання учнів - запи­сати слова, зображені на них, поставити наголоси.Кропива, дрова, сантиметр, олень, коромисло, шофер, столяр.

9. Логічно-слуховий диктант "Ненаголошені е,и,о в коренях слів"
Учитель читає спочатку пари слів, потім лише перше слово. Учні

повинні записати по пам'яті друге слово, а потім пояснити орфограму. 1. Оркестр - диригент 6. Війна - ветеран

 2. Білет - лотерея 7. Волосся - гребінець

 3. Берег - очерет 8. Концерт - оплески

 4. Зима - ожеледь 9. Ріка - човен

 5. Вівця - череда 10. Сесія - депутат

10. Логічно-слуховий диктант "Вживання м'якого знака"

 1. Рослина - льон 7. Коваль - кузня

 2. Письменник - Рильський 8. Сонце - промінчик

 3. Оркестр - барабанщик 9. Дитя – няньчити

 4. Птах - голуб 10. Людина - свідомість

 1. Море - камінчик 11. Серце - материнське

 2. Місто - Луцьк 12. Ліс - ялинонька

11. Вибірково-відтворювальний диктант

Спочатку учні виписують слова з орфограмою "Правопис літери ь". Потім за виписаними словами відтворюють текст.Колискова пісня — символ материнської ніжності та доброти. Лагідно наспівувала мама синові чи доньці: "Місяць яснесенький промінь тихесенький кинув до нас. Спи, мій малесенький..." Під спів неньки снилися дитинці козацькі походи, забувалися сльози та не­приємності".

12. Лінгвістичний волейбол

Учитель читає слова з ненаголошеними є, и, о в коренях слів. Учні записують або називають усно перевірні слова: прибережний, голубка, стежинка, число, небеса, сердечний, скрипіти, степи, лисиця, левенятко.13. Орфографічний дубль-диктант

Учитель повільно читає слово, учні записують власний приклад з тією самою орфограмою.Просьба, хвастливий, кількісний, доньці, свято, з'єднання, радістю, зе­лений, диригент, тінню, людський, Вінниччина.

14. Естафета "Орфограма"

Клас ділять на команди відповідно до кількості рядів.

На дошці написане слово з орфограмою. (Наприклад, "директор"). Кожен член команди повинен написати слово з орфограмою, яке б починалося тією самою буквою, на яку закінчується попереднє. Виграє та команда, що швидше впорається із завданням:

Наприклад: директор - "Рукавичка" - ательє ...15. "Німий" диктант

Учитель показує картинки, на яких намальовані предмети. Учні записують назви предметів, потім пояснюють орфограми.Хокей, шістнадцять, пів'яблука, диригент, "Кобзар", зап'ястя, пір'їна, насіння, півогірка, буряк.

16. "Німий" диктант

Учитель показує на карті області України. Завдання учнів - напи­сати назви територій, пояснити орфограми: Полтавська, Сумська, Чер­нігівська, Київська, Черкаська, Херсонська, Донецька, Харківська, Черні­вецька, Вінницька, Тернопільська.

Запишіть назви в алфавітному порядку. Виділіть суфікси.

17. "Четверте зайве"

Знайдіть та підкресліть "зайве" слово. Обґрунтуйте свій вибір. 1. Кур'єрський, бурячковий, рясний, порятунок.

 2. Шістнадцять, кістлявий, рідкісний, баластний.

 3. Святковий, тьмяний, різьбяр, торф'яний.

 4. Доньці, рибалці, дитинці, сопілці.

 5. Стежина, дешевший, ветеран, заметіль.

 6. Загін, ґанок, погода, грім.

18. Творчий диктант

Вставте потрібні за змістом слова. 1. Луцьк - ... центр Волині, (обласний)

 2. Білий та чорний - це ... кольори, (контрастні)

 3. Рибні, грибні, овочеві - це ... страви, (пісні)

 4. Чорний лелека - ... птах в Україні, (рідкісний)

 5. Одинадцять плюс п'ять - ... (шістнадцять)

Яке правило орфографії вони ілюструють? Яке пунктуаційне прави­ло об'єднує всі ці речення? (Спрощення у групах приголосних; тире між підметом і присудком.)

19. Самодиктант

Запишіть самостійно слова, у яких не відбулося спрощення приго­лосних. З двома складіть речення з однорідними членами.20. Творча робота

Напишіть лінгвістичну казку на одну із тем: • "Подорож країною Орфографії".

 • "Як помирилися префікси С- та З-".

 • "Жили-були частини слова."

 • "Як Апостроф поселився в Алфавіті".

 • "Як Я, Ю, Є, ї подвійну роботу виконувати стали".

21. Лексико-словниковий диктант

Запишіть приклади, поясніть орфограму "Велика літера".1. Псевдонім Лариси Косач. 2. Державне свято, яке в Україні відзна­чають 28 червня. 3. Житель Луцька. 4. Назва твоєї улюбленої книги. 5. Держава східних слов'ян, яка існувала в ІХ-ХІІ століттях. 6. Най­вищий державний орган України. 7. Присвійний прикметник, утворе­ний від твого імені. 8. Найпрестижніша українська премія. 9. Сузір'я, під яким ти народився. 10. Установа, що відповідає абревіатурі МАН. 11. Піст напередодні Різдва. 12. Найважливіша культова книга хри­стиян. 13. Дійові особи байки Л. Глібова "Щука". 14. Звання, при­своєне Василеві Зінкевичу.

Відповіді: 1. Леся Українка. 2. День Конституції. 3. Лучанин. 5. Україна-Русь. 6. Верховна Рада України. 8. Національна премія імені Т. Шевченка (Шевченківська премія). 10. Мала академія наук. 11. Різвяний піст. 12. Біблія. 13. Щука, Лисиця, Осли, Цап, Шкапа. 14. Народний артист України.

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

1. Пояснювальний диктант

Наші прізвища утворилися від різних слів. Одні - від імені батька чи матері. Інші вказують на заняття батьків, на їхнє місце прожи­вання, на сімейний стан одного з батьків. Наприклад: Миколенко, Вдовиченко, Бондарчук, Задорожний, Підбайрачний, Добровольський.

Вкажіть спосіб творення прізвищ та поясніть орфо- і пунктограми.2. Диктант із завданням

Випишіть спочатку ті слова, в яких "сховалися" префікси (тобто знаходяться в середині слова). Розберіть ці слова за будовою: земле­трус, громовідвід, водопровідний, деревообробний комбінат, м'ясопереробний завод, спортпрогноз.3. Творчий диктант

Додайте до кожного слова якомога більше префіксів: робити, твердити, дати, лити, ділити, мити.

4. Диктант із завданням

Визначте спосіб творення слів. Скільки коренів входить до складу цих слів?Термогідродинаміка, стоп'ятдесятиповерховий, автомотоспорт, елек­тром'ясорубка, Володимир-Волинський.

5. Диктант із завданням

Утворіть з допомогою суфіксів -ач-, -ян- прикметники. Яке правило об'єднує слова, що утворилися? Сформулюйте правило, доберіть ана­логічні приклади:риба, солома, жирафа, дерево, олово, жаба.

6. Творчий диктант

Чому текст складений невдало? Якими словами зловживає автор? Запишіть текст правильно, обґрунтуйте тип помилок:Будинок, побудований в центрі нового будівельного майданчика, був нижчий за інші. Напевно, будівельники не подумали про те, як він буде виглядати поряд з іншими будівлями. А забудовувати територію по­трібно так, щоб потім не довелося добудовувати чи перебудовувати.

7. Творчий диктант

Доберіть якомога більше слів, першою частиною яких є елементи теле-, авіа-, аква-, біо-, астро-, гео-.

Спробуйте визначити, що означають подані елементи.

Відповідь: теле... (від грец. далеко), у складних словах означає здійснюваний на відстані; авіа... (від лат. птах), у складних словах відповідає поняттю "авіаційний"; аква... (від лат. вода), у складних словах відповідає поняттю "водний"; біо... (від. грец. життя), у складних словах відповідає поняттю "біологічний"; астро... (від грец. зоря), у складних словах відповідає поняттю "зоряний", "пов'язаний з небес­ними тілами; гео... (від грец. земля), у складних словах відповідає поняттю "земля".

8. Творчий диктант

Доберіть якомога більше слів, які б закінчувалися елементами: -тека, -логія, -фон.

Спробуйте визначити, що означають подані елементи.

Відповідь: ...тека (від грец. сховище); ...логія (від грец. слово), у складних словах відповідає поняттям "наука", "знання"; ...фон (від грец. звук), у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "звук".

9. "Четверте зайве"

Знайдіть та підкресліть "зайве" слово. Обґрунтуйте. Синьоокий, власкор, сталевар, бензовоз; ЛПЗ, ЛАЗ, АТС, профком:кафе-автомаш, вагон-ресторан. пароварка. плаття-костюм. видатний учений, простора учительська, досвідчений військовий, популярний артист.

10. Вибірковий диктант

Випишіть лише ті слова, де пре-, при-, прі- є префіксами.Премія, прекрасний, пріоритет, прізвисько, примула, призовий, допри­зовний, приміський, приказка, принцеса, прихід, прерія, презлий, безпри­чинний, боєприпаси.

Знайдіть серед цих слів іншомовні. З'ясуйте їх значення і введіть у речення.11. Графічний диктант (учитель диктує слова, учні малюють схе­
ми будови слів)


Прехороший, наддніпровський, сестриченька, землемір, кенгуру, гайок, спортклуб, пролісок.

12. Творчий диктант

Складіть словничок-жартівничок, використовуючи слова: кавун, медогляд, танцюрист, курятина, бісквіт.

Яким способом були б утворені ці слова і за допомогою яких словотворчих елементів?

13. Диктант-абревіатура

Запишіть абревіатури, що відповідають поданим тлумаченням.Волинський державний університет, Міністерство внутрішніх справ України, Харківський тракторний завод, нерозпізнаний літаль­ний об'єкт, Національний банк України, Сполучені Штати Америки, Соціал-демократична партія України, Українська повстанська армія, синдром набутого імунодефіциту, Мала академія наук.

Складіть речення з абревіатурами так, щоб можна було визначити рід.Відповідь: ВДУ, МВС України, ХТЗ, НЛО, НБУ, США, СДПУ, УПА, СШД, МАН.

14. Лінгвістична задача

Ці слова створили маленькі діти. Спробуйте пояснити, які дії та предмети вони так назвали і чому. Яким способом утворені ці слова?

Прислухайтеся до мови малюків і доповніть задачу своїми прикла­дами.

Відразилася, ліпин, накашилася, мазелін, повзук, малювці.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

1. Лінгвістична задача

Прочитайте уважно речення. Які лексичні теми вони ілюструють? Сформулюйте питання, які б підтверджували дані приклади, дайте на них відповіді. 1. Загубилася в травах стежинка. Загубилася п'ятирічна дівчинка.

 2. Хто хоче багато знати, тому треба мало спати.

 3. Біжать по шосе тролейбуси, несуться автобуси, мчать авто­мобілі.

 4. Рись - це хижак родини кошачих. Вороний кінь перейшов на рись.

 5. Ми з подругою пуд солі з'їли.

2. Лінгвістична задача

Які слова переважають у тексті? Що ви про них знаєте? Запишіть текст літературною мовою.Марійка закінчила мазати хату і сіла віддихнути. Неїна сестра поралася в хаті. Вона вже помила підлогу і застелила стіл цегловою партовиною. А на кухні мама варила драглі, бульби, беці. Завтра в селі празник.

3. Творчий диктант

Здійсніть уявну мандрівку на батьківщину своїх дідусів та бабусь. Як у їхній місцевості називають лопату, праску, лелеку, крем для взут­тя, сковороду, картоплю? Які ще цікаві з погляду лексики мовні особ­ливості ви помітили? Кожне слово запишіть фонетичною транскрип­цією.4. Диктант із завданням

Розпитайте своїх батьків про їхню професію. Складіть словничок "Професіоналізми моєї мами (тата)", розкривши лексичне значення цих слів.5. Вибірковий диктант

Випишіть застарілі слова, з'ясуйте їхнє значення. Розмежуйте ар­хаїзми та історизми. 1. Сивий оселедець розсипався козакові перед очима.

 2. Цю корогву прислали козакам за мужність у бранях з татарами.

 3. На голові Кайдашихи був високий очіпок.

 4. Устами дитини глаголить істина.

 5. Крикнув цар на свої гайдуки.

 6. Накидали за годину панів повні шанці.

6. Вибірковий самодиктант

Прочитайте про себе вірш Т. Шевченка "Сон" ("На панщині пшени­цю жала..."). Випишіть застарілі слова, поясніть їхнє значення.7. Кросвордний диктант

Учитель читає лексичне значення, учні записують лише слова-

відповіді.


 1. 1-а особа однини від дієслова лити (ллю).

 2. Той, що не має землі (безземельний).

 3. Орудний відмінок слова скатерть (скатертю).

 4. Синонім до слова життя (існування).

 5. Здобуття свободи, волі (визволення).

 6. Орудний відмінок слова якість (якістю).

 7. Декоративний живописний чи скульптурний твір, призначе­ний для оздоблення стіни чи стелі (панно).

Ключ. Підкреслити другу літеру в кожному слові. Має вийти слово "Лексика".

Розкрийте значення цього слова? Підкресліть орфограми в кожно­му слові-відповіді та поясніть їх.8. Кросвордно-тлумачний диктант

Учитель читає слова, діти пояснюють їхнє лексичне значення: поліглот, ерудит, прем'єра, Перун, шлягер, есперанто.Каталог: Ukr mova
Ukr mova -> Урок узагальнення й систематизації вивченого
Ukr mova -> Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Ukr mova -> Вчитель: 119 годин
Ukr mova -> № уроку Тема уроку №№ завдань Дата
Ukr mova -> Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Ukr mova -> Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Ukr mova -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)
Ukr mova -> Урок №1 мовленняяк предмет стилістики й культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови й стилістика мовлення, їх
Ukr mova -> Програма для середніх загальноосвітніх шкіл Миколаївщини література рідного краю 5-12 класи 2008 Затверджено Вченою радою моіппо
Ukr mova -> Тема. Вимова та правопис слів з ненаголошеними е, и в коренях, які перевіряються наголосом. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал