Державний вищий навчальний закладСкачати 406,96 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.12.2016
Розмір406,96 Kb.
  1   2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів

Затверджую:

Проректор з науково-

педагогічної роботи

_________________ А.М.Колот

«___»______________2010 р.Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни

«Основи економічної науки»

для студентів напрямку «Економіка і підприємництво»
Укладач: проф. Кривенко К.Т.
Затверджено

на засіданні кафедри

політичної економії обліково-

економічних факультетів

23.02.2010 р., протокол № 10

Зав. кафедри

_______________ В.С.Савчук

Київ - 2010Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ», затвердженого Вченою радою КНЕУ від 1 грудня 2005 р. та Ухвали Вченої ради КНЕУ від 28 травня 2009 р. «Про нову редакцію оцінювання знань студентів».
Структура методичних матеріалів:


 1. Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни «Основи економічної науки».

 2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

 3. Карта самостійної роботи студентів.

 4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Основи економічної науки».

 5. Організація поточного оцінювання знань студентів.

 6. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

 7. Організація підсумкового оцінювання знань студентів.

 8. Зразок екзаменаційного білета.

 9. Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS

 10. Список рекомендованої літератури.


1. Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни

«Основи економічної науки»

 1. Сутність економічного мислення.

 2. Середовище формування економічного мислення: економічне політико правове, соціально-культурне.

 3. Типи економічного мислення: стандартний і творчий.

 4. Розвиток економічного мислення.

 5. Економічне мислення і економічна практика.

 6. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій.

 7. Економіка як об’єкт наукового дослідження.

 8. Предмет економічної науки.

 9. Функції економічної науки: теоретична, практична, світоглядна, ідеологічна.

 10. Етапи розвитку економічної науки.

 11. Сучасна структуризація економічної науки та диверсифікації її предмету.

 12. Принципи ,категорії і закони економічної науки.

 13. Методи економічного аналізу та їх класифікація.

 14. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.

 15. Економічні потреби.

 16. Ієрархія потреб.

 17. Економічні інтереси.

 18. Взаємозв'язок потреб та інтересів.

 19. Мотиви та стимули.

 20. Економічна поведінка.

 21. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво.

 22. Національні та глобальні економічні інтереси.

 23. Сутність та структура економічної системи.

 24. Відносини власності.

 25. Домогосподарства,підприємства(фірми) та сектори економіки.

 26. Кластери ,внутрішні регіони ,регулятивні інститути.

 27. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція.

 28. Національні та міжнародна економічна систем.

 29. Формування глобальної економічної системи.

 30. Сутність і види економічної діяльності.

 31. Суспільний поділ праці.

 32. Виробнича діяльність.

 33. Науково дослідна і проектна конструкторська діяльність.

 34. Інвестиційна діяльність

 35. Інноваційна діяльність.

 36. Торгівельно маркетингова діяльність.

 37. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.

 38. Сутність підприємництва та його організаційно економічної форми.

 39. Витрати та результати підприємницької діяльності.

 40. Продуктивність праці.

 41. Прибуток і рентабельність.

 42. Економічна рента та її види.

 43. Регулювання підприємницької діяльності.

 44. Міжнародна підприємницька діяльність.

 45. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи.

 46. Динаміка економічного розвитку та його фактори.

 47. Економічне зростання , його критерії та показники.

 48. Ресурси економічного зростання та їх обмеженість.

 49. Типи та моделі економічного розвитку.

 50. Сталий економічний розвиток.

 51. Циклічний характер економічного розвитку.

 52. Економічна криза.

 53. Цивілізаційний вимір економічного розвитку.

 54. Еволюція та сучасний зміст категорії капітал.

 55. Функції капіталу.

 56. Капітал і наймана праця.

 57. Людський капітал.

 58. Інтелектуальний капітал.

 59. Інформаційний капітал.

 60. Виробничий капітал.

 61. Підприємницький капітал.

 62. Фінансовий капітал.

 63. Кругообіг капіталу та його стадії.

 64. Ефективність кругообігу капіталу.

 65. Міжнародний рух капіталу.

 66. Праця і людський ресурс.

 67. Вартість і оплата праці.

 68. Заробітна плата.

 69. Інвестиції в людський ресурс.

 70. Освіта та професійні компетенції працівника

 71. Інтелектуалізація праці.

 72. Трудові відносини, зайнятість, безробіття.

 73. Дискримінація праці.

 74. Нерівність в доходах та проблема бідності.

 75. Соціалізація економіки

 76. Міжнародна міграція людського ресурсу.

 77. Економічні блага.

 78. Товар та його характеристика.

 79. Гроші.

 80. Грошовий вимір вартості товару.

 81. Сутність і функції ринку.

 82. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.

 83. Попит і пропозиція

 84. Ринкове ціноутворення

 85. Конкуренція ,монополія ,олігополія.

 86. Ринок і держава.

 87. Сегментація ринку.

 88. Ринок землі та нерухомості.

 89. Ринок товарів та послуг.

 90. Ринок капіталу.

 91. Ринок людського ресурсу.

 92. Ринок інновацій.

 93. Міжнародні ринки.

 94. Становлення глобального ринку.

 95. Суспільне відтворення, його типи та показники.

 96. Національне дохід.

 97. Воловий внутрішній продукт.

 98. Споживання та заощадження.

 99. Національне багатство.

100.Доходи населення.

101.Податки.

102. Державний бюджет.

103.Інфляція

104.Соціальна політика.

105.Відтворення людського ресурсу.

106.Держава в системі суспільного відтворення.

107.Інтернаціоналізація та глобалізація економічних процесів.2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит
Наведені нижче типові завдання є складовими тестів і модулів, що їх студенти виконують у процесі поточного контролю знань і які передбачається включити до екзаменаційних питань.


 1. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.

 2. Сутність та структура економічної системи.

 3. Регулювання підприємницької діяльності.

 4. Кругооборот капіталу та його стадії.

 5. Конкуренція, монополія, олігополія.

 6. Заробітна плата.


3. Карта самостійної роботи студентів
Карта самостійної роботи студентів бакалаврського рівня усіх спеціальностей і форм навчання складається з трьох основних видів самостійної роботи:

1) самостійну роботу, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

2) пошуково-аналітичну роботу;

3) наукову роботу.

Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності показано в табл. 1.

Таблиця 1.

3.1. Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності з основ економічної науки


Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю та звітності

1. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань (конспектування наукової та навчальної літератури)

1.3. Підготовка до семінарських занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Активна участь в семінарських заняттях

1.4. Написання контрольної роботи тощоІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу

2.2. Написання реферату (есе) за заданою проблематикою

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Написання курсової роботи2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР

2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Перевірка правильності виконання завдань

2.5. Захист курсової роботи


ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)


3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР
Таблиця 2


3.2. Карта самостійної роботи студента денної та вечірньої форми навчання з дисципліни «Основи економічної науки» для студентів спеціальностей напряму «Економіка і підприємництво»


Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максимальна

кількість

балів

Денна, вечірня форма навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських занять

Згідно розкладу семінарського заняття

Активна участь в семінарських заняттях

30


За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

Згідно графіка виконання контрольних робіт10 за 2 модуліЗа виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1. Виконання завдань по конспектуванню навчальної літератури з дисципліни “Основи економічної науки”

На протязі семестру

Перевірка правильності виконаних завдань

-

1.2. Написання рефератів (есе) за заданою тематикою

8-й і 14-й тижні семестру

Обговорення (захист) реферату (есе) під час ІКР

5

1.3. Написання курсової роботи

17 тиждень

Захист курсової роботи

-

Разом балів за обов’язкові види СРС

45

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Аналітичний огляд наукових публікацій

7-8 тижні семестру

Обговорення результатів проведеної роботи під час студентських занять або ІКР

5

2.2. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

квітень

Доповідь на науковій студентській конференції чи семінарі

5

Разом балів за вибіркові види СРС

5

Всього балів за СРС

50


4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Основи економічної науки»
Оцінювання знань студентів з основ економічної науки здійснюється на основі результатів поточної успішності, екзаменів та заліків.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:


 • матеріалу, викладеного на лекціях;

 • питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

 • матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

Підсумкова оцінка з нормативної дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу нормативної дисципліни дорівнює 100 балам.

За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів, а за екзамен 60 балів.

Оскільки дисципліна «Основи економічної науки» на заочній формі навчання вивчається протягом 2-х семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену, то в загальній підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточного контролю в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати іспиту. При цьому поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів. Результати поточної успішності студентів в кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної підсумкової успішності дисципліни, яка викладається протягом 2-х і більше семестрів, а максимальна кількість балів за екзамен – 100, підсумкова оцінка не повинна перевищувати 100 балів.5. Організація поточного оцінювання знань студентів
Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.

Кафедра визначає загальну кількість балів за поточну успішність, а саме:

1. за виконання завдань та активну участь на семінарських заняттях - 30 балів;

2. за виконання завдань для самостійної роботи – 10 балів;

3. за виконання модульних контрольних робіт - 10 балів.

За навчальним планом протягом семестру на денній формі навчання передбачається проведення 24-х семінарських занять, з них два семінарські заняття буде використано для написання модульних контрольних робіт. Таким чином буде проведено 22 семінарських заняття.

Ціна одного семінарського заняття складає 1,4 бала. Така ціна в умовах значної кількості семінарських занять фактично адекватна відповіді на семінарському занятті на рівні «задовільно». Отже студент відповідь якого на семінарському занятті відповідає рівню «відмінно» повинен одержати не менше 3,0 бала. За рішенням кафедри студент при вивченні дисципліни «Основи економічної науки» отримує: • 3,0 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «відмінно»;

 • 2,0 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «добре»;

 • 1,0 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «задовільно»;

 • 0 балів при відповіді на семінарському занятті на рівні «незадовільно» чи неучасті на семінарському занятті.

Також студенти, які були присутні на семінарському занятті, але не змогли прийняти участь у відповідях за браком часу відведеного на семінар – ті з низ, що підготували по темі семінарського заняття письмову роботу чи конспекти виступу, можуть одержати позитивну оцінку:

 • 1,5 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «відмінно»;

 • 1,0 бал при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «добре»;

 • 0,5 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «задовільно»;

Ці бали, реально зароблені під час проведення семінарських занять викладач переносить у свій журнал, в журнал обліку роботи академічної групи.

Для студентів вечірньої форми навчання за навчальним планом передбачається протягом семестру проведення 16-ти семінарських занять, з них два семінарські заняття буде використано для написання 2-х модульних контрольних робіт. Таким чином буде проведено 14 семінарських занять. За цих умов «ціна» одного семінарського заняття складає 2,1 бала. Студент отримує: • 2,1 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «відмінно»;

 • 1,5 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «добре»;

 • 0,7 бала при відповіді на семінарському занятті на рівні «задовільно»;

 • 0 балів при відповіді на семінарському занятті на рівні «незадовільно» чи неучасті на семінарському занятті.

Також студенти, які були присутні на семінарському занятті, але не змогли прийняти участь у відповідях за браком часу відведеного на семінар – ті з низ, що підготували по темі семінарського заняття письмову роботу чи конспекти виступу, можуть одержати позитивну оцінку:

 • 1,5 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «відмінно»;

 • 1,0 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «добре»;

 • 0,7 бала при виконанні письмової роботи (конспекту) на рівні «задовільно»;

Ці бали, реально зароблені під час проведення семінарських занять викладач переносить у свій журнал, в журнал обліку роботи академічної групи.

Загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науковій роботі, у наукових конференціях, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість залікових балів не може перевищувати 50 балів.

Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань продемонстрований у відповідях на семінарських заняттях, активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь в семінарах-дискусіях, «мозкова атака» тощо.

Під час контролю виконання завдання для самостійної роботи оцінювання підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

Під час виконання аудиторних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання, виконання індивідуальних завдань тощо.

З навчальної дисципліни «Основи економічної науки» не повинно бути більше 2-х аудиторних контрольних робіт (див. орієнтовний перелік модульних завдань):

Орієнтовний перелік питань модульних завдань
Модуль№1(Вступ,теми 1-6)

1.Сутність економічного мислення.

2.Принципи ,категорії і закони економічної науки.

3. Економічна поведінка.

4.Типи і моделі економічних систем та їх еволюція.

5.Диманіка економічного розвитку та його фактори.Модуль№2 (теми 7-10)

1.Еволюція та сучасний зміст категорії капітал.

2.Трудові відносини, зайнятість, безробіття .

3.Інвестиції в людський ресурс.

4.Ринкове ціноутворення.

5. Споживання і заощадження.

Оцінки за всі види поточної успішності розраховуються за шкалою оцінювання завдань поточного контролю.
Шкала оцінювання завдань поточного контролю для денної форми навчання


Види завдань

Максимальна кількість балів

Оцінка 4-х бальною шкалою

Оцінки за 100-бальною шкалою

Загальна сума залікових балів за виконане завдання

1

2

3

4

5

Виконання завдань та відповідь на семінарських заняттях

30

5

4

32

За «ціною» одного заняття3,0

2,0


1,0

0


Обчислює викладач

Виконання завдань для самостійної роботи(реферати, есе, наукові доповіді,

презентованих на семінарах або ІКР55

4

32

(за одне завдання)5

4

30Обчислює викладач


Виконання модульної контрольної роботи

5+5=10


5

4

32

(за одне завдання)5

4

30

Обчислює викладачВиконання інших об’єктів контролю(аналітичний огляд наукових публікацій)

5

5

4

32

(за одне завдання)5

4

30

Обчислює викладачУчасть в наукових студентських конференціях і семінарах

5

5

4

32

(за одне завдання)5

4

30

Обчислює викладач


Всього:


Не більше 50 балів

Шкала оцінювання завдань поточного контролю для вечірньої форми навчання


Види завдань

Максимальна кількість балів

Оцінка 4-х бальною шкалою

Оцінки за 100-бальною шкалою

Загальна сума залікових балів за виконане завдання

1

2

3

4

5

Виконання завдань та відповідь на семінарських заняттях

30

5

4

32

За «ціною» одного заняття2,1

1,5


0,7

0


Обчислює викладач

Виконання завдань для самостійної роботи(реферати, есе, наукові доповіді,

презентованих на семінарах або ІКР55

4

32

(за одне завдання)5

4

30Обчислює викладач


Виконання модульної контрольної роботи

5+5=10


5

4

32

(за одне завдання)5

4

30

Обчислює викладачВиконання інших об’єктів контролю(аналітичний огляд наукових публікацій)

5

5

4

32

(за одне завдання)5

4

30

Обчислює викладачУчасть в наукових студентських конференціях і семінарах

5

5

4

32

(за одне завдання)5

4

30

Обчислює викладач


Всього:


Не більше 50 балів

Оцінки за всі види поточної успішності фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

Одержані студентами оцінки за 100-бальною шкалою (кол. 4) є підставою для підрахування залікових балів за кожен вид самостійної підготовки та підсумування кількості балів за всі види самостійної роботи.

На останньому семінарському занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомості обліку поточної та підсумкової успішності.

З дисципліни «Основи економічної науки» студенти всіх форм навчання виконують і захищають курсові роботи. Курсова робота є для студента специфічною формою навчальної і науково-дослідної роботи. Захист курсової роботи оцінюється у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Умови переведення даних 100-ої шкали оцінювання курсової роботи

в 4-х бальну шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною школою

Оцінка у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

Відмінно

Зараховано

А

80-89

Добре

Зараховано

В

70-79

С

66-69

Задовільно

Зараховано

D

60-65

E

21-59

Незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

Незадовільно з повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Оцінка за курсову роботу записується у залікову відомість.

6. Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання

6.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

заочної форми навчання з дисципліни “Основи економічної науки”

для студентів всіх спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” у першому семестрі

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максимальна

кількість

балів

І. Обов’язкові

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

У період сесій

Перевірка рівня та правильності виконання модульних контрольних робіт

10 за 1 модульЗа виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1. Виконання домашніх завдань: конспектування тем курсу “Основи економічної науки”

На протязі семестру

Перевірка якості та правильності виконаних завдань

5

1.2. Написання рефератів (есе) за заданою тематикою, пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

На протязі семестру


Обговорення (захист) реферату (есе) під час ІКР,

розгляд підготовлених матеріалів під час сесії або ІКР5


Разом балів за обов’язкові види СРС

20


6.2. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

заочної форми навчання з дисципліни “Основи економічної науки”

для студентів всіх спеціальностей напряму “Економіка і підприємництво” у другому семестрі

Види самостійної роботи

Планові

терміни

виконання

Форми контролю та

звітності

Максимальна

кількість

балів

І. Обов’язкові

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

У період сесій

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10 за 1 модульЗа виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1. Виконання домашніх завдань: конспектування тем курсу “Основи економічної науки”

На протязі семестру

Перевірка правильності виконаних завдань

5

1.2. Написання реферату (есе) за заданою тематикою, пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

На протязі семестру


Обговорення (захист) реферату (есе) під час ІКР, розгляд підготовлених матеріалів під час сесії або ІКР

5


Разом балів за обов’язкові види СРС

20

Всього балів за СРС за навчальний рік


Студенти заочної форми навчання вивчають «Основи економічної науки» протягом двох семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену в другому семестрі. Студенти заочної форми навчання вивчають «Основи економічної науки» протягом двох семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену в другому семестрі. При цьому поточна успішність як першому семестрі так і в другому семестрах оцінюється за виконання завдань для самостійного вивчення та контрольних письмових робіт (ПМК).

Завдання модульних контрольних письмових робіт затверджуються в встановленому порядку кафедрою. Виконання однієї роботи оцінюється від 0 до 10 балів.

Що стосується виконання домашніх завдань (конспекти навчальних текстів, виконання та захист рефератів тощо), то кількість балів за їх виконання також не повинна перевищувати 10 балів за кожний семестр. Хоча окремі студенти можуть набрати й більше. Для визначення підсумкової оцінки за виконання завдань для самостійної роботи розраховується середній бал за результатами поточної успішності у двох семестрах. Якщо, наприклад, студент за виконання завдань для самостійної роботи та контрольних робіт одержав в першому семестрі 20 балів, а в другому 10 балів, то середній бал за виконання цих завдань становитиме 20+10/2=15 балів. Отже, об’єктами поточного оцінювання знань студентів можуть бути:

а) домашні письмові роботи з дисципліни:

1)конспекти навчальних текстів; конспекти наукових текстів;

2)реферати, есе, підготовленні реферативні матеріали;

б) виконання аудиторної контрольної роботи.

Запроваджується такий порядок видачі, підготовки до виконання та контролю виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Такі завдання видаються безпосередньо студентам в період начитки лекцій, так і по закінченню сесії.

У міжсесійний період проводяться групові та індивідуальні консультації за графіком кафедри, доведених до студентів під час начитки лекцій.

За місяць до початку наступної сесії студенти здають або пересилають на кафедру політичної економії виконанні домашні завдання. Під час сесії студенти, як правило, захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Виконання та перевірка контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно розкладу. Під час сесії з дисципліни «Основи економічної науки» проводиться лише одна аудиторна контрольна робота.

Завдання контрольної роботи охоплюють ключові теми курсу.Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал