Державний вищий навчальний закладСторінка1/6
Дата конвертації23.01.2017
Розмір0,61 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. Вадима Гетьмана
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з навчальної роботи______________А.М. Колот


Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань


для спеціальності «Правознавство»

дисципліни "Організація судових та правоохоронних органів"

Укладач: ст. викл. Климюк О.Ф.УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри

конституційного та

адміністративного права


Протокол № 12 від 11 квітня 2011 р.

Завідувач кафедри ___________________ Крупчан О.Д.

Погоджено:


Начальник навчально-

методичного відділу ___________ Гуть Т. В.Київ КНЕУ 2011
1.Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни


 1. Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів".

 2. Правоохоронна діяльність: ознаки, поняття та завдання.

 3. Основні напрями правоохоронної діяльності та характер органів, які її здійснюють.

 4. Проблеми визначення поняття «правоохоронний орган» в теорії та законодавстві.

 5. Судова та правозахисна діяльність: їх поняття та ознаки.

 6. Співвідношення курсу "Організація судових та правоохоронних органів" з іншими юридичними дисциплінами.

 7. Співвідношення курсу "Організація судових та правоохоронних органів" з дисципліною «Конституційне право України»

 8. Співвідношення курсу "Організація судових та правоохоронних органів" з дисципліною «Кримінальне право України».

 9. Співвідношення курсу "Організація судових та правоохоронних органів" з процесуальними дисциплінами.

 10. Джерела курсу "Організація судових та правоохоронних органів»: їх класифікація та характеристика.

 11. Характеристика законодавства, що регулює діяльність правоохоронних органів.

 12. Характеристика законодавства, що регулює діяльність судів.

 13. Характеристика законодавства, що регулює діяльність правозахисних органів.

 14. Характеристика законодавства, що регулює діяльність із розкриття злочинів.

 15. Характеристика законодавства, що регулює діяльність органів прокуратури.

 16. Поняття і суть судової влади, її загальна характеристика.

 17. Роль судової влади в правовій державі.

 18. Судова влада як одна з гілок влади, система «стримувань і противаг».

 19. Повноваження судової влади.

 20. Судова реформа в Україні: її етапи та їх характеристика.

 21. Поняття та форми правосуддя. Його відмінність від інших форм державної діяльності.

 22. Поняття принципів правосуддя, їх система та значення.

 23. Принципи, на яких будується судова система України, їх характеристика.

 24. Характеристика системи судів загальної юрисдикції.

 25. Місцеві суди: порядок формування, склад та повноваження.

 26. Повноваження судді місцевого суду.

 27. Голова місцевого суду та його повноваження.

 28. Організація діяльності місцевого суду.

 29. Апеляційні суди. Склад та повноваження.

 30. Повноваження судді апеляційного суду.

 31. Голова Апеляційного суду: його повноваження.

 32. Система апеляційних судів з розгляду цивільних і кримінальних справ та їх повноваження.

 33. Система господарських апеляційних судів, їх види та повноваження.

 34. Система адміністративних апеляційних судів, їх види та повноваження

 35. Організація роботи апеляційних судів.

 36. Вищі спеціалізовані суди України: види, склад, повноваження.

 37. Пленум Вищого спеціалізованого суду.

 38. Повноваження судді Вищого спеціалізованого суду.

 39. Голова Вищого спеціалізованого суду: порядок обрання та повноваження.

 40. Верховний суд України: склад, порядок формування та повноваження.

 41. Суддя Верховного суду та його повноваження.

 42. Повноваження Голови Верховного суду України.

 43. Порядок обрання Голови Верховного Суду України.

 44. Порядок висловлення недовіри Голові Верховного Суду України.

 45. Пленум Верховного суду України: склад та повноваження.

 46. Роль Пленуму суду в організації роботи судів.

 47. Характеристика Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010р.

 48. Судові системи зарубіжних країн.

 49. Витоки, поняття та завдання конституційного контролю.

 50. Конституційний суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, його завдання та повноваження.

 51. Склад та порядок формування Конституційного суду.

 52. Особливості статусу судді Конституційного суду.

 53. основні права та обов’язки судді Конституційного Суду України.

 54. Заборони і обмеження для суддів Конституційного Суду України.

 55. Підстави та порядок припинення повноважень суддів Конституційного Суду України.

 56. Незалежність судді Конституційного Суду України та її гарантії.

 57. Голова Конституційного Суду України: порядок обрання та повноваження.

 58. Органи і посадові особи, які мають право внесення питань на його розгляд.

 59. Конституційне подання як форма звернення до Конституційного Суду України.

 60. Конституційне звернення як форма звернення до Конституційного Суду України.

 61. Поняття та особливості конституційного провадження.

 62. Учасники конституційного провадження.

 63. Поняття і види актів Конституційного Суду України, їх правова природа та юридична вила.

 64. Апарат і організація роботи Конституційного суду.

 65. Характеристика Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96р.

 66. Органи конституційного нагляду в зарубіжних країнах. Порядок їх формування, структура та функції.

 67. Загальні поняття про статус суддів.

 68. Суддя - носій судової влади.

 69. Вимоги, що пред’являються до кандидатів на посаду судді.

 70. Вимоги щодо несумісності.

 71. Характеристика законодавства про статус суддів.

 72. Права та обов’язки суддів судів загальної юрисдикції.

 73. Порядок призначення суддів судів загальної юрисдикції на посади.

 74. Порядок обрання суддів судів загальної юрисдикції на посади безстроково.

 75. Підстави та порядок звільнення суддів судів загальної юрисдикції з посад.

 76. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді судів загальної юрисдикції.

 77. Кваліфікаційний іспит кандидатів на посаду суддів судів загальної юрисдикції.

 78. Реалізація конституційного принципу участі народу у здійсненні правосуддя.

 79. Порядок обрання та статус народних засідателів і присяжних.

 80. Вимоги до народного засідателя.

 81. Гарантії прав народних засідателів.

 82. Статус суддів, народних засідателів та присяжних в зарубіжних країнах.

 83. Статус, структура та завдання Національної школи суддів.

 84. Склад, порядок формування та строк повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 85. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 86. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 87. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів.

 88. Дисциплінарне провадження: поняття, органи, що його здійснюють та порядок здійснення.

 89. Дисциплінарне стягнення щодо судді та порядок його знаття.

 90. Оскарження рішення у дисциплінарній справі щодо судді.

 91. Гарантії незалежності суддів судів загальної юрисдикції.

 92. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення суддів судів загальної юрисдикції.

 93. Органи суддівського самоврядування: види, завдання.

 94. Організаційні форми суддівського самоврядування, порядок їх формування.

 95. Збори суддів: порядок формування та повноваження.

 96. Збори суддів Верховного Суду України та збори суддів вищого спеціалізованого суду України: прядок формування та повноваження.

 97. Конференції суддів: порядок формування та повноваження.

 98. Ради суддів: порядок формування та повноваження.

 99. З’їзд суддів: порядок формування та повноваження.

 100. Порядок скликання з’їзду суддів України.

 101. Рада суддів України: порядок формування та повноваження.

 102. Державна судова адміністрація України: її повноваження.

 103. Порядок обрання та повноваження Голови Державної судової адміністрації.

 104. Територіальні управління Державної судової адміністрації, їх повноваження.

 105. Апарат суду загальної юрисдикції

 106. Особливості апаратів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

 107. Статус та правові засади діяльності Вищої ради юстиції.

 108. Склад та порядок призначення членів Вищої Ради юстиції.

 109. Повноваження Вищої ради юстиції.

 110. Порядок обрання та повноваження Голови Вищої ради юстиції.

 111. Акти Вищої ради юстиції.

 112. Організація діяльності Вищої ради юстиції.

 113. Участь Вищої ради юстиції у формуванні суддівського корпусу.

 114. Розкрийте, як змінились вимоги до членів Вищої ради юстиції у зв’язку із конституційною реформою 2010 року.

 115. Характеристика Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.98р.

 116. Порядок здійснення дисциплінарного провадження Вищою радою юстиції щодо суддів.

 117. Загальне поняття прокуратури як правоохоронного органу держави.

 118. Завдання, які стоять перед прокуратурою.

 119. Розкрийте основні напрямки діяльності прокуратури.

 120. Назвіть та охарактеризуйте функції прокуратури.

 121. Назвіть та розкрийте принципи діяльності прокуратури.

 122. Представництво інтересів громадянина або держави у суді як функція прокуратури.

 123. Нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

 124. Підтримання державного обвинувачення у суді як функція прокуратури

 125. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеження особистої свободи громадян як функція прокуратури.

 126. Реформування функцій прокуратури з 1990 року.

 127. Система органів прокуратури України.

 128. Кадрове забезпечення органів прокуратури.

 129. Генеральний прокурор: порядок призначення та повноваження.

 130. Акти прокурорського реагування.

 131. Органи прокуратури в зарубіжних країнах.

 132. Характеристика Закону України «Про прокуратуру» від 5.11.91р.

 133. Органи внутрішніх справ та їх місце в системі правоохоронних органів.

 134. Спеціальна правоохоронна діяльність: поняття та органи, що її здійснюють.

 135. Міністерство внутрішніх справ України: завдання та повноваження.

 136. Управління (Головне управління) внутрішніх справ області, міст Києва і Севастополя.

 137. Районний (міський) відділ внутрішніх справ.

 138. Міліція: поняття, структура та повноваження.

 139. Підрозділи міліції та їх роль в боротьбі із злочинністю.

 140. Завдання та повноваження Державної автомобільної інспекції.

 141. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ.

 142. Основні обов’язки міліції.

 143. Права міліції.

 144. Діяльність міліції і права людини.

 145. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів працівниками міліції.

 146. Умови і межі застосування спеціальних засобів працівниками міліції.

 147. Умови і межі застосування вогнепальної зброї працівниками міліції.

 148. Характеристика Закону України «Про міліцію» від 20.12.90року.

 149. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ, їх завдання.

 150. Органи служби безпеки України, їх система та завдання.

 151. Розкрийте обов’язки Служби безпеки України.

 152. Розкрийте права Служби безпеки України.

 153. Кадрове забезпечення органів служби безпеки України.

 154. Поліція в зарубіжних країнах.

 155. Спецслужби в зарубіжних країнах.

 156. Податкові органи України - система та завдання.

 157. Податкова міліція в системі Державної податкової служби: її система та завдання.

 158. Повноваження податкової міліції.

 159. Права податкової міліції.

 160. Порівняльна характеристик статусу податкової служби і податкової міліції.

 161. Державна прикордонна служба: структура та завдання.

 162. Основні функції Державної прикордонної служби.

 163. Обов’язки Державної прикордонної служби.

 164. Права Державної прикордонної служби.

 165. Управління державної охорони поняття та завдання.

 166. Органи та посадові особи щодо яких здійснюється державна охорона Управлінням державної охорони.

 167. Повноваження Управління державної охорони.

 168. Військова служба правопорядку в Збройних Силах України: її основні завдання.

 169. Державна кримінально-виконавча служба: структура та завдання.

 170. Органи та установи виконання покарань: види, завдання.

 171. Розкрийте завдання Державної пенітенціарної служби.

 172. Митні органи: види та завдання.

 173. Досудове розслідування та його форми (розкрийте їх особливості)

 174. Органи досудового слідства в Україні: види, завдання та повноваження.

 175. Розмежування компетенції слідчих підрозділів.

 176. Органи дізнання в Україні: види, завдання та повноваження.

 177. Загальна характеристика інституту Уповноваженого ВРУ з прав людини

 178. Вимоги до кандидатів на посаду Уповноваженого ВРУ з прав людини, порядок їх призначення та звільнення з посади.

 179. Компетенція Уповноваженого ВРУ з прав людини як правозахисного органу.

 180. Завдання органів юстиції.

 181. Система органів юстиції та правова основа їх діяльності.

 182. основні напрямки діяльності органів юстиції.

 183. Установи юстиції та їх завдання.

 184. Система та завдання державної виконавчої служби.

 185. Розкрийте систему та завдання Міністерства юстиції України.

 186. Повноваження Міністерства юстиції України.

 187. Система нотаріату і порядок його формування.

 188. Правова основа діяльності органів нотаріату.

 189. Основні напрямки діяльності нотаріату та його завдання.

 190. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії.

 191. Правовий статус нотаріуса: його права, обов’язки та відповідальність.

 192. Поняття та організаційні форми діяльності адвокатури.

 193. Принципи діяльності адвокатури України.

 194. Значення адвокатської діяльності у сфері правозахисту.

 195. Історія розвитку адвокатури.

 196. Основні напрямки адвокатської діяльності.

 197. Права та обов’язки адвоката.

 198. Гарантії адвокатської діяльності.

 199. Відповідальність адвоката.

 200. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

 201. Характеристика Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.92р.2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.
1. Підрозділи міліції та їх роль в боротьбі зі злочинністю.

2.Проблеми визначення поняття «правоохоронний орган» в теорії та законодавстві.

3. Поняття та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.

4. Представництво інтересів держави і громадянина у суді прокурором як функція прокуратури.

5. Характеристика Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7.07.2010р.

6. Порівняльна характеристика статусу податкової служби і податкової міліції.3.Плани семінарських занять.

Контроль знань на семінарських заняттях покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу.

Він здійснюється шляхом:
 • вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т.ч. заданих для самостійного вивчення.


 • дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми.

 • обговорення проблемних питань.

 • виконання письмових самостійних робіт, міні контролів.

 • активної участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей тощо)

Тема 1. Предмет, завдання, система, та основні поняття курсу „Організація судових та правоохоронних органів”. Законодавство та інші правоохоронні акти про судові та правоохоронні органи.

Семінар 1. (2 години).

Питання, що виносяться на семінарське заняття. 1. Предмет та задачі навчальної дисципліни „Організація судових та правоохоронних органів”.

 2. Система навчальної дисципліни „Організація судових та правоохоронних органів”.

 3. Місце „Організація судових та правоохоронних органів” серед інших юридичних дисциплін.

 4. Поняття судової, правоохоронної та правозахисної діяльності, їх ознаки.

 5. Поняття правоохоронного органу. Правоохоронні органи України.

Семінар 2. (2 години).

Питання, що виносяться на семінарське заняття.


 1. Міжнародно-правові акти про правоохоронну діяльність і правоохоронні органи.

 2. Роль норм Конституції України в регулюванні діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів і організацій.

 3. Характеристика законів України та підзаконних актів про судову, правоохоронну та правозахисну діяльність. (Конституція України, закони, підзаконні акти).

Тема 2. Судова влада і судова система. Принципи правосуддя.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття. 1. Судова влада – як одна з гілок влади.

 2. Основні етапи розвитку української судової системи за часів незалежності (з 1990року).

 3. Судова система України на сучасному етапі.

 4. Принципи правосуддя: їх поняття, класифікація та значення.

Тема 3. Суди загальної юрисдикції.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття. 1. Види місцевих судів та їх повноваження.

 2. Порядок обрання Голови місцевого суду та його повноваження.

 3. Організація роботи місцевого суду.

 4. Апеляційні суди: види, склад, повноваження.

 5. Порядок обрання Голови місцевого суду та його повноваження.

 6. Організація роботи апеляційного суду.

 7. Вищі спеціалізовані суди, їх види та повноваження.

 8. Порядок обрання Голови Вищого спеціалізованого суду та його повноваження

 9. Пленум Вищого спеціалізованого суду.

 10. Верховний Суд України: склад та повноваження.

 11. Порядок обрання та звільнення Голови Верховного Судку України.

 12. Пленум Верховного Суду України.


Виконати обов’язкове завдання: Знайти в пресі або в періодичних журналах (газетах) приклад судового рішення місцевого (апеляційного, спеціалізованого та ін.) суду та ознайомитись з ним. (вирізку або ксерокопію оформити на аркушах паперу формату А4) (приклади повинні бути різними і не повинні співпадати з прикладами інших студентів групи).

Тема 4. Конституційний Суд України.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.


1.Конституційний суд в системі судових органів.

2. Склад та порядок формування Конституційного суду України.

3. Повноваження суддів Конституційного Суду України.

4. Голова Конституційного суду та його повноваження.

5. Конституційне подання та конституційне звернення.

6.Конституційне провадження

7. Апарат Конституційного суду України.

Виконайте обов’язкове завдання: Знайти приклад рішення Конституційного Суду України, ознайомитись з ним, вміти коротко викласти суть справи (вирізку або ксерокопію оформити на аркушах паперу формату А4)

Тема.5. Статус суддів, народних засідателів та присяжних.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.
 1. Статус суддів України: поняття та загальна характеристика.

 2. Вимоги, що висуваються до кандидатів на посаду судді.

 3. Порядок призначення суддів на посаду.

 4. Порядок обрання суддів на посаду.

 5. Повноваження суддів.

 6. Звільнення суддів з посади: підстави та порядок.

 7. Відповідальність суддів.

Семінар 2. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.


 1. Гарантії незалежності та недоторканності суддів.

 2. Статус народних засідателів та присяжних.

 3. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення суддів.

 4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

 5. Органи суддівського самоврядування.


Теми рефератів:

1.Історія виникнення та розвитку інститутів народних засідателів та присяжних.

2.Суд присяжних в зарубіжних країнах.

3.Народні засідателі в зарубіжних країнах.

4.Статус суддів в зарубіжних країнах.
Тема 6 Вища рада юстиції (тема вивчається самостійно)

1.Статус Вищої ради юстиції та її завдання.

2.Порядок формування Вищої ради юстиції.

3.Повноваження Вищої ради юстиції.

4. Організація діяльності Вищої ради юстиції.
Тема 7. Прокуратура України.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.


 1. Роль і місце прокуратури в системі органів державної влади.

 2. Принципи організації та діяльності прокуратури України.

 3. Система органів прокуратури.

 4. Статус Генерального прокурора України.

Семінар 2. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.

1.Характеристика функцій прокуратури.

2. Повноваження прокурорів.

3.Акти прокурорського реагування.

4.Кадри органів прокуратури.

Тема 8. Органи внутрішніх справ.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.

1. Органи внутрішніх справ, їх місце в системі правоохоронних органів.

2.Міністерство внутрішніх справ України: його завдання, структура та повноваження.

3.Міліція як правоохоронний орган: поняття та завдання.

4. Структура міліції, компетенція її підрозділів.

5. Характеристика прав та обов’язків працівників міліції.

6. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ.

7.Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ.Тема 9. Служба безпеки України (тема вивчається самостійно)
1. Поняття, завдання та принципи діяльності Служби безпеки України.

2. Система органів Служби безпеки України.

3. Права та обов’язки працівників Служби безпеки України.

4. Контроль за діяльністю Служби безпеки України.Тема 10. Податкова міліція та інші правоохоронні органи.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.


 1. Державна податкова служба: поняття та завдання.

 2. Завдання податкової міліції.

 3. Повноваження податкової міліції. Розмежування компетенції податкової міліції і податкової служби.

 4. Система митних органів. Правоохоронна діяльність митних органів.

 5. Державна прикордонна служба: структура, завдання та повноваження.

Семінар 2. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.


 1. Управління державної охорони: поняття, завдання. Органи і посадові особи щодо яких здійснюється державна охорона. Повноваження військовослужбовців Управління державної охорони.

 2. Військова служба правопорядку в Збройних Силах України: завдання, основні напрями діяльності, повноваження.

 3. Кримінально-виконавча система України. Державна пенітенціарна служба України. Види органів і установ виконання покарань, їх завдання, повноваження.

Тема 11. Органи досудового слідства і дізнання.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.
 1. Попереднє розслідування: поняття та його форми.

 2. Органи попереднього слідства в Україні: завдання та повноваження.

 3. Завдання та повноваження органів дізнання в Україні.

Тема 12. Органи юстиції України. Нотаріат.

Семінар 1. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття. 1. Міністерство юстиції України: структура, завдання та повноваження.

 2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві і Севастополі.

 3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції.

 4. Державна виконавча служба в системі органів МЮУ.

Семінар 2. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття.


 1. Поняття, завдання та система органів нотаріату в Україні.

 2. Статус нотаріуса, його права, обов’язки, відповідальність.

 3. Кваліфікаційні комісії нотаріату.

 4. Українська нотаріальна палата.

Тема.13. Адвокатура в Україні.

Семінар 2. (2 години)

Питання, що виносяться на семінарське заняття. 1. Поняття і сутність інституту адвокатури. Види адвокатської діяльності.

 2. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури.

 3. Професійні права та обов’язки адвоката, відповідальність адвокатів.

 4. Гарантії адвокатської діяльності.

 5. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

 6. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.4 Карта самостійної роботи студентів

Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал