Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»


Мови національних меншин (мови навчання)Сторінка5/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,92 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6

Мови національних меншин (мови навчання)Особливістю змісту державних стандартів з мов національних меншин є те, що вони узагальнено визначають основні характеристики (мета, завдання, змістові лінії) шкільного навчання різних мов. Конкретизація, змістове наповнення цих характеристик має бути забезпечене навчальними програмами з кожної мови окремо.

Метою навчання мов національних меншин у школі є формування й розвиток:

уміння користуватися мовою як засобом спілкування, пізнання, прилучення до культури народу – носія певної мови, ефективно застосовувати різні види мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо) у різних сферах спілкування (персональній, публічній, освітній, професійній), володіти культурою спілкування в поліетнічному середовищі;

знань з мови як важливого фактора мовного розвитку;

етнічної самосвідомості учнів, а також патріотичних почуттів, громадянської свідомості, розуміння своєї причетності до українського народу, поваги до державної мови, до інших мов і культур, насамперед тих, що функціонують в Україні;

критичного мислення, вміння формувати власний погляд на той чи інший предмет, зіставляти його з іншими поглядами, поважати їх;

етики поведінки, естетичних відчуттів.Завданнями навчання мов національних меншин є:

розширення, активізація словникового запасу учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реалії життя, особливості життєвого досвіду, історії, культури народу;

формування та розвиток граматичних навичок (утворення форм слова, побудова словосполучень, речень, поєднання речень у висловлюванні), орфоепічних, графічних та орфографічних умінь і навичок, а також навичок, необхідних для вправного користування усіма видами мовленнєвої діяльності;формування та розвиток умінь, необхідних для сприймання та побудови тексту: розрізнювати окремі елементи змісту, розуміти причинно-наслідкові зв'язки, головну думку тексту; планувати своє висловлювання, добирати мовні засоби з урахуванням комунікативного завдання, дотримуватися правил мовленнєвої поведінки, мовленнєвого етикету, що мають національну специфіку;

формування й розвиток уміння здійснювати елементарний мовний аналіз: розділяти слово на склади та на звуки, визначати наголос, порівнювати вимову й написання слова, усвідомлювати певні особливості граматичної форми слова, побудови речення (у межах, визначених програмами для відповідного типу мовного курсу);

набуття уміння порівнювати, розрізнювати мовні явища (вимову, значення, форму слова, побудову речення тощо) української та інших мов; контролювати свою мовну поведінку, запобігати змішуванню мов.

Зміст кожного мовного курсу визначається за такими основними лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною.


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Мовленнєва лінія

Аудіювання

Сприймання на слух, розуміння текстів, що належать до різних жанрів, стилів, типів мовлення, ступінь складності яких відповідає віковим особливостям учнів та етапу навчання

Говоріння


Відтворення, переказ зразкових текстів; побудова діалогічних та монологічних текстів різних жанрів, стилів, типів мовлення

Читання


Формування, розвиток техніки читання вголос та мовчки, розуміння самостійно прочитаних текстів, що належать до різних родів літератури, жанрів, стилів, типів мовлення

Ознайомлення з визначеним програмою колом дитячих творів, окремими творами письменників-класиків відповідної національної літератури; дитячими періодичними виданнями.

Літературознавча пропедевтика.

Письмо


Формування графічних навичок, техніки письма, культури оформлення письмової роботи.

Побудова текстів у писемній формі (переказ, твір)

Відомості про мовлення

Усне і писемне мовлення, діалог та монолог. Ситуація спілкування (умови спілкування, адресат, мета). Етика мовлення. Національні стереотипи мовленнєвої поведінки.

Мовна лінія

Мова як найважливіший засіб спілкування і пізнання. Рідна, державна та інші мови
Звуки і букви

Смислорозрізнювальна роль звуків мови. Звукова система мови. Складоподіл. Наголос. Правила вимови. Позначення звуків буквами. Алфавіт

Лексика. ФразеологіяЗначення слова. Однозначні та багатозначні слова. Синоніми, антоніми, омоніми. Звуконаслідувальні слова. Тематичні групи слів.

Найбільш уживані усталені вирази, їх значення, використання.

Словники різних типів


Будова слова. СловотвірЗначущі частини слова, їх роль, творення слів за допомогою префіксів, суфіксів та інших частин слова. Зв’язок значення слова із значенням окремих його частин

Частини мовиЗагальне поняття про слово як частину мови: значення, граматичні ознаки, роль у реченні. Форми слова. Роль значущих частин слова в утворенні граматичних форм. Різноманітність лексичного значення слів, що належать до тієї чи іншої частини мови
Текст

Тематична, смислова єдність тексту. Засоби пов'язування речень у тексті, засоби смислової конкретизації речення у тексті.

Побудова тексту (зачин, основна частина, кінцівка). Абзац. Окремі особливості текстів, які належать до різних стилів, жанрів, типів мовлення

Речення


Поділ тексту на речення, речення – на слова. Речення, різні за метою висловлювання. Прості й складні речення. Зв'язок слів у реченні. Головні та другорядні члени речення. Звертання. Пряма мова. Порядок слів та інтонація як засоби смислової конкретизації речення у тексті (або інші мовні засоби, які використовуються з цією ж метою у тій чи іншій мові).

Просте й складне речення

Правопис

Співвідношення написання й вимови слова. Визначене програмою коло орфографічних та пунктуаційних правил. Списки найуживаніших слів, правопис яких має бути засвоєний.

Соціокультурна лінія

Тематичні групи слів, що називають реалії життя народу, відображають національну специ-фіку матеріальної та духовної культури (з урахуванням особливостей життя певної етнічної групи, обумовлених контактами різних культур).

Усталені вирази, прислів'я, приказки, загадки, лічилки, пісні, казки, легенди тощо як відображення народного досвіду, особливостей націона-льного характеру. Розповіді про видатних людей того чи іншого народу, в тому числі тих, хто жив (живе) в Україні.

Правила мовленнєвої поведінки, визначені загальнолюдськими цінностями та культурою окремого народу, правилами спілкування в поліетнічному середовищі

Уміти уважно слухати текст, розуміти, запам'ятовувати після одного-двох прослухувань його фактичний зміст, визначати (з опорою на допоміжні матеріали) тему та головну думку твору, розрізнювати основну та додаткову інформацію; помічати особливості будови твору, художньої форми; розрізнювати твори, що належать до різних жанрів, типів мовлення (у визначених програмою межах).
Уміти виразно декламувати вивчені напам'ять твори, переказувати прослухані чи прочитані твори (детально, вибірково, стисло); створювати діалогічні та монологічні тексти з урахуванням ситуації спілкування та комунікативного завдання; висловлювати та пояснювати власну думку, враховуючи інші погляди на той самий предмет; дотримуватися норм літературної мови, правил мовленнєвого етикету, визначених народною традицією, а також етики спілкування з носіями інших мов, культур; критично оцінювати власне висловлювання, вдосконалювати його
Уміти читати вголос та мовчки за визначеними програмою норма-тивами; розуміти, запам’ятову-вати фактичний зміст, визначати побудову твору, тему та головну думку прочитаного (за допомогою вчителя), ставлення автора до подій, персонажів твору, оцінювати художні достоїнства твору, формувати власну думку про самостійно прочитаний текст, бачити зв’язок твору з власним життєвим досвідом; уміти самостійно працювати з книгою, знаходити необхідний матеріал у бібліотеці (за допомогою дорослих користуючись каталогами, покажчиками тощо), розрізню-вати твори, що належать до різних, жанрів, типів мовлення, віршовані та прозові твори; знати імена найвизначніших письмен-ників відповідної національної літератури
Володіти технікою письма за визначеними програмою норма-тивами, додержуватися правил оформлення письмової роботи; письмово переказувати текст визначеного програмою типу та обсягу, самостійно будувати текст, висловлювати на письмі власну думку про певну подію, ситуацію, прочитаний твір тощо, вдосконалювати написане
Уміти пояснити особливості усного і писемного мовлення, необхідність враховувати вимоги до нього у побудові власних висловлювань, дотримуватися правил етики мовлення, враховувати національні стереотипи мовленнєвої поведінки, бути толерантним у спілкуванні з носіями інших мов і культур.

Уміти пояснити значення мови у житті людей, необхідність добре знати рідну, державну та інші мови

Уміти ділити слово на склади, на звуки, визначати наголос у слові, розрізнювати на слух, правильно вимовляти голосні та приголосні звуки, дзвінкі й глухі приголосні та інші групи звуків, що становлять звукову систему певної мови, дотримуватися правил вимови звуків у слові. Вміти позначати звуки слова на письмі буквами, знати алфавіт, уміти знаходити слово в алфавітних списках, словниках; бачити подібність і відмінність у звуковій та графічній системах рідної та української мови.

Розуміти значення найуживаніших слів (у тому числі окремих значень багатозначного слова), усталених виразів, добирати до слова, усталеного виразу їх синоніми, антоніми, тлумачити їх значення (у нескладних випадках); помічати в прослуханому або прочитаному тексті слова, усталені вирази, які відрізняються особливою точністю, виразністю, образністю; правильно, доречно вживати слова різних тематичних груп, усталені вирази в усному та писемному мовленні, бачити подібність і відмінність у відтінках, обсязі значення слів рідної та української мови, вміти контролювати свою мовну поведінку в слововживанні, користуватися словниками для школярів (орфографічним, тлумачним, двомовним та іншими)

Розрізняти значущі частини слова, з’ясовувати значення слова шляхом спостереження за будовою, значенням окремих його частин; утворювати слова з даних значущих частин слова, здійснювати (у нескладних випадках) розбір слова за будовою, бачити подібне та відмінне у будові слова рідної та української мови

Уміти розпізнавати окремі характеристики слова, що належить до тієї чи іншої частини мови, утворювати форми слова, правильно використовувати їх у побудові словосполучення, речення; уникати граматичних помилок, зокрема у тих випадках, коли в рідній та українській мові існують різні способи вираження певного граматичного значення; бачити подібність та відмінність окремих граматичних категорій у рідній та українській мовах, контролювати свою мовну поведінку в утворенні граматичних форм.

Уміти визначати тему та підтеми прослуханого чи самостійно прочитаного тексту, знаходити в ньому зачин, основну частину, кінцівку, визначати зміст абзаців, знаходити ті засоби, за допомогою яких речення у тексті пов'язані між собою; виявляти окремі особливості тексту, які свідчать про його належність до певного стилю, жанру, типу мовлення (у нескладних випадках); будувати текст

Розуміти логічний та емоційно-експресивний зміст речення в усному та писемному мовленні, будувати речення різних типів, будувати складне речення (за зразком); інтонаційно правильно читати речення різних типів; розпізнавати речення, різні за метою висловлювання, знаходити звертання, слова автора та пряму мову в реченнях з прямою мовою; встановлювати зв’язок між словами речення, ставити запитання до головних та другорядних членів з метою кращого розуміння змісту речення; бачити подібне і відмінне у будові речення в рідній та українській мовах, враховувати її специфіку у власному мовленні
Уміти бачити особливості написання слова, зіставляти його з вимовою, знаходити ті позиції в слові, які містять правописні труднощі та потребують уточнення; безпомилково писати слова із списків для запам'ятовування та застосовувати на письмі окремі правила орфографії; вживати розділові знаки в кінці речення, при звертанні та інші, визначені програмою; списувати, перевіряти написане; писати диктанти, складені за нормативами, визначеними програмою.
Розуміти значення визначених програмою слів, усталених виразів, які стосуються народних звичаїв, традиційних ремесел, предметів побуту; знати місцеві географічні назви, власні імена, уміти пояснити їх значення, походження (у нескладних випадках), знати певне коло слів-символів, які асоціюються з тим чи іншим народом (таких, якими для українців є, наприклад, біла хата, калина, барвінок тощо), вміти розказати про них, знати прислів'я, приказки, загадки, лічилки, пісні; уміти порівнювати сюжети, персонажів казок, легенд, які є подібними у фольклорі рідного та україн-ського народу; знати імена видатних людей, які є ключовими постатями в культурі, історії народу, вміти розказати про них; дотримуватися правил мовле-ннєвої поведінки, що ґрун-туються на загальнолюдських та національних цінностяхМови національних меншин у школах з навчанням українською мовою


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Мовленнєва лінія

Аудіювання

Сприймання на слух, розуміння нескладних текстів, що належать до різних жанрів, типів мовлення.

ГоворінняВідтворення, переказ зразкових текстів, побудова нескладних діалогічних та монологічних висловлювань

Читання


Формування, розвиток техніки читання вголос та мовчки, розуміння текстів (самостійно прочитаних або попередньо прослуханих).

Ознайомлення з творами народної творчості, кращими творами дитячої літератури, окремими творами письменників-класиків відповідної національної літератури.

Літературознавча пропедевтика
Письмо

Формування графічних навичок, техніки письма.

Побудова текстів у писемній формі (переказ, твір)

Мовна лінія

Мова як найважливіший засіб спілкування, пізнання. Рідна, державна та інші мови


Звуки і букви

Звуки мовлення. Групи звуків, що становлять звукову систему мови. Складоподіл. Наголос. Правила вимови. Позначення звуків буквами

Лексика. ФразеологіяЗначення слова. Синоніми, антоніми. Тематичні групи слів. Найуживаніші усталені вирази, їх значення, використання. Словники різних типів.

Будова слова. СловотвірЗначущі частини слова, творення слів за допомогою префіксів, суфіксів та ін. Зв'язок значення слова із значенням окремих його частин
Частини мови

Значення, граматичні ознаки, роль у реченні. Форми слова. Роль значущих частин слова у творенні граматичних форм.

Різноманітність лексичного значення слів, що належать до тієї чи іншої частини мови
Текст

Тематична єдність тексту. Засоби пов'язування речень у тексті. Побудова тексту (зачин, основна частина, кінцівка)
Речення

Поділ тексту на речення, речення – на слова. Речення, різні за метою висловлювання. Зв’язок слів у реченні. Звертання.

Просте й складне речення


Правопис


Співвідношення написання і вимови слова. Визначене програмами коло орфографічних та пунктуаційних правил. Списки найуживаніших слів, правопис яких треба засвоїти


Соціокультурна лінія

Тематичні групи слів, що називають реалії життя народу, відображають національну специфіку матеріальної та духовної культури (з урахуванням особливостей життя певної етнічної групи в Україні).Усталені вирази прислів’я, приказки, загадки, лічилки, пі-сні, казки, легенди тощо як відображення народного досвіду, особливостей національного характеру. Національні особли-вості мовленнєвого етикету, правила спілкування в поліет-нічному середовищі.

Розповіді про видатних людей рідного народу

Уміти уважно слухати текст, розуміти, запам'ятовувати після одного (або після повторного) прослухування його фактичний зміст, визначити тему та основну думку (з опорою на допоміжні матеріали), складати свою думку про зміст, персонажів твору, помічати окремі особливості художньої форми

Уміти інтонаційно правильно декламувати вивчені напам'ять твори, переказувати прослухані чи прочитані твори з опорою на допоміжні матеріали; підтри-мувати діалог, будувати зв’язні тексти (з опорою на допоміжні матеріали), дотримуватися пра-вил мовленнєвого етикету, ви-значених народною традицією, а також етики спілкування з носіями інших мов і культур, вдосконалювати власне вислов-лювання

Уміти читати вголос та мовчки за визначеними програмою нормативами, розуміти, запам'ятовувати фактичний зміст твору (самостійно прочитаного або попередньо прослуханого), визначати тему та основну думку (з опорою на допоміжний матеріал), складати власну думку про зміст, персонажів твору, помічати особливості художньої форми. Розрізнювати твори, що належать до різних жанрів. Знати імена найвизначніших письмен-ників відповідної національної літератури

Володіти технікою письма за визначеними програмою норма-тивами. Письмово переказувати текст з опорою на допоміжні матеріали; висловлювати на письмі свої думки, почуття, враження

Пояснювати необхідність добре знати рідну, державну та інші мови
Уміти ділити слово на склади, на звуки, визначати наголос у слові, розрізняти на слух, правильно вимовляти звуки тих груп, що становлять звукову систему мови, дотримуватися правил наголошування, вимови звуків у слові; позначати звуки на письмі буквами, знати алфавіт, уміти знаходити слово за алфавітом, стежити за своєю вимовою, дотримуватися правил позначення звуків на письмі; бачити подібність і відмінність у звуковій та графічній системах української та рідної мови

Пояснювати значення найуживаніших слів та усталених виразів, уміти добирати до них синоніми, антоніми (з опорою на допоміжні матеріали), правильно, доречно вживати у власному мовленні слова та усталені вирази з визначених програмою тематичних груп, користуватися словниками для школярів

Уміти з'ясовувати значення слова за значенням окремих його частин, утворювати слова (за зразком) з даних значущих частин слова, пояснювати їх значення; бачити подібне та відмінне у будові слова української та рідної мови
Уміти утворювати форми слова, правильно використовувати їх для побудови словосполучення, речення, уникати граматичних помилок (виправляти помилки), зокрема, у тих випадках, коли в рідній та українській мові існують різні способи виражен-ня певного граматичного зна-чення

Уміти визначати тему та підтеми прослуханого чи самостійно прочитаного тексту, знаходити в ньому зачин, основну частину, кінцівку, розпізнавати засоби, за допомогою яких речення у тексті пов’язані між собою (у нескладних випадках), будувати текст
Уміти розуміти зміст речення в усному та писемному мовленні, будувати речення різних типів (за зразком, з опорою на допоміжні матеріали), виразно читати їх; розпізнавати речення, різні за метою висловлювання, встано-влювати зв’язок між словами речення з метою кращого розу-міння змісту речення, знаходити в реченні звертання, бачити подібне й відмінне у будові речення в українській та рідній мовах, враховувати їх специфіку у власному мовленні
Уміти бачити особливості написання слова, зіставляти його з вимовою, безпомилково писати слова із списків для запам’ятовування, застосовувати окремі правила правопису; списувати, писати зорово-слухові диктанти, перевіряти написане

Розуміти значення визначених програмою слів, усталених виразів, які стосуються народних звичаїв, предметів побуту; уміти використовувати слова зазначених тематичних груп у мовленні.

Знати прислів’я, приказки, загадки, лічилки, пісні, казки (орієнтовна їх кількість визначається програмою), уміти дотримуватися правил мовленнєвого етикету, визначених народною традицією, а також етики спілкування з носіями інших мов і культур.

Знати імена визначних діячів культури, історії рідного народу

Іноземні мови
Навчання іноземних мов у початковій школі має надати учням можливість:

правильно вимовляти і розрізняти на слух звуки, слова, словосполучення і речення;

оволодіти найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфер спілкування;

отримати уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавати відомий лексичний і граматичний матеріал під час читання та аудіювання і використовувати його в усному спілкуванні;

розуміти на слух мовлення вчителя, однокласників, основний зміст текстів з опорою на наочність та мовну здогадку;

брати участь у діалогічному спілкуванні: вести етикетний діалог та елементарний діалог-розпитування у межах ситуацій повсякденного спілкування;

коротко висловлюватися у межах тематики і сфер спілкування визначених для початкової школи, відтворювати напам‘ять римовані твори дитячого фольклору;

оволодіти технікою читання вголос; читати про себе навчальні та нескладні оригінальні тексти, використовуючи прийоми ознайомлювального та вивчаючого читання;

писати слова, словосполучення, речення і тексти;

засвоїти елементарні відомості про країну, мова якої вивчається.

Зміст освіти

Сфери спілкування


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Мовленнєва лінія


Особистісна

Тематичні блоки:

Про себе; родина; друзі; одяг; місце проживання; відпочинок і дозвілля;

Їжа; основні продукти харчування; природа і погода; тварини; свята


Публічна

Тематичні блоки:

Подорожі, враження від подорожей, короткі відомості про країну (країни), мова якої (яких) вивчається
Освітня

Тематичні блоки:

Навчання у школі, розпорядок дня, шкільні предмети, однокласники, види навчальної діяльності


Розуміння зі слуху (аудіювання)

Уміння розуміти окремі знайомі слова і прості найбільш уживані фрази в ситуаціях повсякденного спілкування, а також невеликі за обсягом повідомлення та інструкції.

Уміння розуміти повний зміст повідомлення; нескладне мовлення в межах особистісної, суспільної та освітньої сфер з метою задоволення елементарних потреб; розуміти інструкції і використовувати їх; розуміти короткі прості пояснення інструкції; розмови двох і більше людей; опис; сюжетні тексти; розповідь; повідомлення; пояснення; запрошення; оголошення

Читання

Уміння розуміти нескладні автентичні тексти, що стосуються особистісної, суспільної та освітньої сфер спілкування, а також тексти, що відображають особливості побуту, життя, культури країни, мова якої вивчається, написані нормативною мовою, відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів.

Уміння розуміти прості короткі навчальні тексти, побудовані на вивченому мовному матеріалі


Говоріння
Монологічне мовлення

Уміння робити коротке повідомлення у межах відповідної сфери спілкування, використовуючи у разі необхідності лексичні або зображувальні опори; передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, коротко висловлюючи своє ставлення до осіб, подій, явищ тощо; описувати малюнок (серію малюнків), використовуючи для цього у разі необхідності лексичні опориДіалогічне мовлення

Уміння спілкуватись із співрозмовником у простих типових ситуаціях; будувати діалог, основні зразки мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мова якої вивчається; запрошувати нову інформацію, використовуючи для цього запитання різних типів; висловлювати радість, захоплення, подив, згоду, незгоду, сумнів у зв’язку з почутим від співрозмовника; ставити запитання співрозмовникові з метою з’ясування або уточнення певної інформації, що зустрічається у процесі спілкування, і відповідати на подібні запитання; обмінюватися репліками із співрозмовником; перезапитати співрозмовника з метою уточнення змісту в разі нерозуміння його
Письмо

Уміння правильно писати слова, словосполучення, речення; короткі тексти

Мовна лінія


Лексичні одиниці: однослівні форми в значеннях визна-чених сферами спілкування; стійкі словосполучення. Гра-матичні елементи, що нале-жать до закритих класів слів (артиклі, займенники, прий-менники, сполучники, допо-міжні дієслова. Число, відмі-нок, рід. Фонеми і способи їхньої реалізації у певному контексті. Форми великих і малих літер друкованого і рукописного варіанту.

Звукобуквені зв’язки, транскрипційні знакиЗнання достатньої кількості лексичних одиниць і уміння використовувати їх для вираження основних комунікативних потреб.

Уміння правильно вживати граматично прості речення (фраз, вислови) для задоволення простих повсякденних потреб.

Уміння писати лексичні одиниці та речення, що співвідносяться з визначеними сферами спілкування

Соціокультурна лінія


Відомості, що торкаються особливостей культури, звичаїв, традицій, свят; реалій побуту (житло, одяг, їжа)

Уміння обмінюватися інформацією і виражати свої погляди простими мовними засобами; встановлювати елементарний соціальний контакт (вітання і прощання; знайомство; висловлення вдячності, вибачення)Діяльнісна (стратегічна) лінія

Надання і запит фактичної інформації; ідентифікація контексту та знання світу

Уміння встановити соціальний контакт: використати набуті знання, уміння та навички2. Освітня галузь "Мистецтво"
Освітня галузь «Мистецтво» розкриває розмаїття видів і жанрів українського та зарубіжного мистецтва. Метою освітньої га­лузі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, забезпечення умов для художньо-творчої самореалізації і духовно-естетичного самовдосконалення, формування в учнів комплексу ключових художньо-естетичних компетентностей.

Реалізація цієї мети будується на таких принципах:  • особистісно-діяльнісного підходу;

  • генетичного і функціонального взаємозв'язку художньої культури су­спільства і внутрішнього художнього світу особистості;

  • цілісності мистецтва в його жанрово-видовій специфіці;

  • наступності та послідовності змісту освітньої галузі;

  • діалогової взаємодії та креативної спрямованості;

  • варіативності методичного забезпечення змісту.

В основу змісту цієї освітньої галузі покладено ідею об'єднання різних видів мистецтва, інтеграції мистецьких знань, опанування якими необхідне для формування у свідомості учнів цілісної художньої картини світу. Впровадження у шкільну практику різних видів мистецтва дасть змогу розширити асоціативні уявлення учнів, збагатити їхнє суб'єктивне світосприймання і світовідчуття, виконати інтегруючу функцію в розвитку сенсорної, емоційної та інтелектуальної сфер особис­тості.

Змістові лінії освітньої галузі «Мистецтво» включають музич­не, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне та екранні види мистецтва. Координація між ними здійснюється через застосування міжпредметних зв'язків, об'єднання споріднених тем у цикли, створення інтегрованих курсів з урахуван­ням специфіки художньо-образної мови кожного з видів мистецтва, існуючої між ними взаємодії, спільних навчально-виховних цілей та завдань.

Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Музичне мистецтво

Художньо-естетичне сприй-мання му­зичного фольклору, творів вітчизня­них і зарубіжних композиторів, зок­рема вокальних та інструментальних, дитячих опер. Аналіз-інтерпретація та оцінювання прослуханих творів, виз­начення вираженого в музиці сві­товідчуття. Ознайомлення із засобами виконання музики (типи людського голосу, музичні інструменти різних груп). Зв'язок музики з іншими вида­ми мистецтва


Уміти уважно вслуховуватися в музику, висловлювати особис-тісно-ціннісне ставлення до неї, стежити за розвитком музики, інтерпретувати її зміст; мати уявлення про основні жан­ри музики, зокрема українського

фоль­клору, про народні інструменти; знати про творчість найвідоміших вітчизня­них та зарубіжних композиторів, роль музики в житті людини; знати і відріз­няти на слух тембри голосів, найпоши­реніші музичні інстру-ментиРозвиток дитячого голосу, виконання народних пісень, насамперед зразків українського і регіонального фольк­лору, дитячих пісень

Знати правила співу, володіти вокаль­но-хоровими навичками; уміти про­співати емоційно виразно зразки ди­тячих і народних, зокрема українсь­ких пісень

Гра на музичних інструментах, зокре­ма українських народних (сопілка, бубон тощо) та дитячих (металофон, ксилофон, трикутник тощо). Імпровізація (вокальна, інструмен­тальна, пластична, інтонаційно-ме­лодична та ритмічна), ігри з музич­ними та танцювальними елементами, фрагменти народних обрядів

Уміти відтворити на ударних інстру­ментах прості ритмічні звороти, ім­провізувати ритмічний супровід до пісень, елементи мелодій, пластичні рухи під музику

Опанування основними елементами музичної мови як специфічним засо­бом вираження і осмислення худож­ньо-образної інформації, практичне засвоєння (в процесі сприймання і виконання) основних музичних по­нять: музичний звук, його власти­вості, музична інтонація, основні елементи музичної мови ( мелодія, ритм, динаміка, темп, лад, тембр тощо), прийоми музичного розвитку, типи музичного вираження

Мати уявлення про специфіку музичного мистецтва, основні елементи музичної мови

Візуальне мистецтво (образотворче)

Естетичне сприймання дійсності. Сприймання творів візуального мистецтва (ук­раїнського та світового, народного та професійного) і дитячої художньої творчості. Особливості візуального мистецтва у порівнянні з іншими ви­дами мистецтва та формами людської діяльності. Значення візуального ми­стецтва в житті людей


Виявляти емоційне ставлення до ес­тетичного в оточуючому світі, творах мистецтва; мати уявлення про:

особ­ливості візуального мистецтва як форми творчої діяльності та сприй­няття світу,

роль та місце мистецтва у житті людей, значення роботи худож­ника; знати найвидатніших митців образотворчого мистец-тва та деякі їх твори


Аналіз - інтерпретація та оцінювання творів образотворчого мистецтва з точки зору естетичного значення, художнього смислу, емоцій та вираження настрою

Уміти на елементарному рівні аналізувати твори мистецтва,­ визначати виражені в них емоції, настрій, зміст, аргументовано висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення до них

Практична робота з пам'яті, за уявою, за зразком, робота на площині, в об'ємі, декоративно-прикладна ді­яльність

Уміти самостійно виконувати на­вчально-репродуктивні та творчі ро­боти в об'ємі, на площині.

Основні навчальні елементи (лінія, форма, об'єм, простір, композиція, колір), основні техніки образотворчо­го мистецтва


Знати та уміти застосовувати засоби вираз­ності у творчій роботі, використову­вати у практичній діяльності основні техніки образотворчого мистецтва

Основні види візуального мистецтва: живопис, графіка, скульптура, архіте­ктура, декоративно-прикладне мис­тецтво. Основні жанри образотворчо­го мистецтва (портрет, пейзаж, натюрморт тощо).

Твір мистецтва як засіб комунікації, творчого самовираження
Знати основні жанри візуального мистецтва, вміти розрізняти їх за характерними ознаками;

Уміти виражати свої почуття, емоції, естетичні переживання та думки мовою візуального мистецтваХореографічне мистецтво

Роль та місце хореографічного мис­тецтва у житті людей

Мати уявлення про хореографічне мистецтво як можливість вираження емоційного стану людини та про роль хореографії у житті людей

Мова хореографії: основні види танцю

знати основні види танцю (класич­ний, народний, бальний, сценічний, побутовий тощо)

Танець як ос­нова хореографічної діяльності Хореографічне мистецтво в Україні, фольклорні джерела


Знати складові танцю; володіти елементами танцю (народно-сценічних та бальних танців);

мати уявлення про український народний ганець, регіо­нальні особливості танцюХореографія як синтетичний вид ми­стецтва

Мати уявлення про особливості хо­реографії та її зв'язок з музикою, сценографією (костюм, декорації); розвиток артистичності, фан­тазії, творчої уяви

Театральне мистецтво

Основні особливості театрального мистецтва та їх взаємодія з іншими видами мистецтв. Сприймання теат­ральної вистави


Знати елементи образної мови театру (жест, міміка, рухи, мовлення), вира­жальних засобів у створенні художнь­ого образу; мати уявлення про різні види театру (ляль­ковий театр, вертеп, фольклорний, музичний, драматичний)

Засвоєння мови театрального мистецтва


Мати уявлення про єдність драматичної дії, художнього слова, пантоміми, хореографії, живопису, музики

Формування елементарних навичок акторської гри та навичок оформлення вистави у практичній творчій діяльності


Відтворювати образ театрального пер­сонажу елементами пантоміми та міміки, жестами; художньо оформ­лювати спектакль (добирати костю­ми, декорації, музичний супровід); брати участь у колективній творчій діяльності

Висловлювання оцінного ставлення щодо театральної вистави.Уміти емоційно сприймати образний зміст спектаклю, висловлювати свої враження в процесі сприймання теа­трального мистецтва

Екранні види мистецтва


Особливості кіномистецтва і мистецтва телебачення.
Основні види та жанри екранного мистецтва


Висловлювати своє ставлення до переглянутого фільму, телепередачі,

мати уявлення про різні види та жанри екранного мистецтва
3. Освітня галузь "Математика"
Початковий курс математики є складовою у системі неперервної математичної освіти, яка узгоджується з дошкільною освітою та курсом математики основної школи.

Вивчення математики в початковій школі забезпечує опанування учнями знань, умінь та навичок, необхідних для подальшого вивчення математики та інших предметів. Частина знань початкового курсу математики має практичну спрямованість і застосовується у повсякденному житті. Вивчення математики сприяє розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів - пам'яті, логічного і творчого мислення, уяви, математичного мовлення.

Мета і завдання вивчення математики:

уточнення, поглиблення і розвиток сенсорних умінь молодших школярів, за допомогою яких вони успішно орієнтуватимуться у навколишньому середовищі;

формування уявлень про натуральне число і число нуль, обчислювальних навичок з натуральними числами і нулем умінь розв'язувати задачі, що розкривають зміст арифметичних дій і відношень, залежності між величинами;

формування уявлень про геометричні фігури і тіла, початкового досвіду вимірювань та обчислень геометричних величин, вироблення необхідних графічних умінь

формування початкових умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії та розвиток відповідних мовленнєвих умінь, пов'язаних з використанням математичних термінів та символів

розвиток логічного мислення.

В освітній галузі "Математика" виділено такі змістові лінії:

Властивості та відношення предметів. Лічба Числа і дії над нимиЧислові та буквені вирази Рівність, нерівність. Рівняння Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла Величини та одиниці вимірювання величин.


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Властивості та відношення предметів. Лічба


Властивості предметів

Уміти виділяти з групи предметів один чи кілька предметів, яким властиві певні ознаки (форма, розмір, розміщення), показувати і називати кожний предмет, усі предмети, один з предметів групи, вирізняти та порівнювати предмети за окремими ознаками (форма, колір, розмір, призначення), вживати відповідну термінологію

Розміщення предметів у просторі і на площині

Уміти визначати напрямки руху і переміщуватися у зазначених напрямках, вказувати місце знаходження об’єкта, розкладати і переміщувати предмети на площині, вживати відповідну термінологію

Порівняння кількості пред-метів

Знати способи порівняння кількості предметів (об’єктів) і вміти ними користуватися, вживаючи терміни "стільки само", "менше", "більше"

Лічба предметів

Знати правила лічби, вміти лічити об’єкти, по-різному розташовані на площині, в просторі, вживати кількісні та порядкові числівники

Числа і дії над ними


Натуральні числа. Число нуль. Усна нумерація

Мати уявлення про натуральний ряд та порядок чисел у ньому; знати, що число нуль не належить до натуральних чисел; уміти називати попереднє і наступне число для будь-якого числа в межах мільйона; лічити одиницями, десятками, сотнями, тисячами; знати таблицю класів і розрядів та співвідношення між розрядними одиницями кожного класу; уміти визначати кількість одиниць кожного розряду та визначати загальну кількість одиниць певного розряду в числі

Письмова нумерація нату-ральних чисел

Мати уявлення про цифру і число, яке позначається нею, про помісцеве значення цифр у позначенні натурального числа в межах мільйона; уміти записувати і читати число нуль та будь-яке натуральне число в межах мільйона; порівнювати числа і записувати результати за допомогою відповідних знаків

Арифметичні дії з нату-ральними числами та нулем

Знати таблиці додавання і множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання та ділення; уміти усно виконувати обчислення в межах ста, обчислення, що ґрунтуються на нумерації чисел; уміти письмово виконувати арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) в межах мільйона, ділити з остачею; знати назви компонентів і результатів арифметичних дій та залежності між ними, порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками; уміти знаходити значення числових виразів, розв’язувати текстові задачі, що розкривають зміст арифметичних дій

Частини. Дроби

Мати уявлення про утворення частини, дробу, про чисельник і знаменник дробу та їх зміст; уміти читати і записувати дроби, порівнювати дроби з однаковими знаменниками; уміти розв'язувати задачі на знаходження частини від числа і числа за його частиною

Взаємозв'язок дій додавання і віднімання, множення і ділення

Мати уявлення про взаємозв’язок арифметичних дій; уміти використовувати їх взаємозв’язок для перевірки виконаних дій

Закони і властивості арифметичних дій

Мати уявлення про закони і властивості арифметичних дій., розуміти їх суть. Уміти використовувати закони та властивості при виконанні обчислень

Відношення "більше на", "менше на", "більше в", "менше в", різницеве і кратне порівняння чисел

Уміти розв’язувати задачі та виконувати завдання, що містять дані відношення

Числові та буквені вирази


Числовий вираз і його значення

Мати уявлення про числовий вираз та його значення, уміти знаходити значення числового виразу

Буквений вираз і його числове значення

Мати уявлення про буквений вираз, уміти знаходити числове значення буквеного виразу за заданим числовим значенням змінних, що входить до нього

Рівність, нерівність. Рівняння


Рівність, нерівність

Мати уявлення про рівність і нерівність, уміти читати і записувати рівності та нерівності, розрізняти правильні та неправильні числові рівності (нерівності), перетворювати неправильні числові рівності (нерівності) в правильні, порівнювати число і вираз, два вирази і результати порівняння записувати у вигляді рівності або нерівності

Рівняння з однією змінною

Мати уявлення про рівняння з однією змінною, вміти розв'язувати рівняння з однією змінною на одну - дві дії на основі взаємозв'язку між компонентами і результатами дій

Нерівність з однією змінною

Мати уявлення про нерівність з однією змінною, уміти розв'язувати прості нерівності способом добору

Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла


Точка, лінія, відрізок, промінь, кут

Мати уявлення про геометричні фігури, уміти знаходити на малюнках (кресленнях) точки, лінії (пряма, крива і ламана (замкнені, незамкнені), відрізки, промені, кути; уміти позначати точки, прямі, відрізки, промені, кути, многокутники буквами і читати їх

Многокутник і його елементи.

Мати уявлення про многокутник та його елементи (вершина, сторона, кут), уміти розпізнавати многокутник серед інших фігур

Трикутник і його елементи. Види трикутників.

Мати уявлення про трикутник та його елементи, уміти розпізнавати трикутники на моделях, малюнках (кресленнях), розрізняти трикутники за кутами та сторонами, будувати прямокутний трикутник

Чотирикутник і його елементи, види чотирикутників

Мати уявлення про чотирикутник та його елементи, про види чотирикутників; знати властивості прямокутника (квадрата); уміти розпізнавати чотирикутники на моделях і малюнках (кресленнях), будувати прямокутник (квадрат) за вказаними довжинами сторін (на папері в клітинку)

Коло і круг. Їх елементи.

Мати уявлення про коло і круг, центр, радіус та діаметр кола (круга), уміти будувати коло за допомогою циркуля

Куб, куля, циліндр, конус

Мати уявлення про геометричні тіла: куб, кулю, циліндр, конус

Величини та одиниці вимірювання величин


Довжина. Відстань. Периметр

Мати уявлення про довжину відрізка, відстань між об’єктами, периметр многокутника. Знати одиниці довжини (кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр) і співвідношення між ними, вміти скорочено їх записувати, уміти виконувати перетворювання іменованих чисел, арифметичні дії над ними, порівнювати їх.

Уміти будувати і вимірювати відрізки за допомогою лінійки, порівнювати відрізки за допомогою вимірювання, знаходити відстань між об’єктами, уміти обчислювати периметр многокутника.

Знати формулу обчислення периметра прямокутника (квадрата) за його сторонами; уміти розв’язувати задачі, що містять зазначені величини


Площа

Мати уявлення про площу; знати одиниці площі (квадратний метр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр) і співвідношення між ними, уміти скорочено їх записувати, знаходити та обчислювати площу прямокутника (квадрат ) за довжиною їх сторін, розв’язувати задачі, що містять поняття площі

Час

Знати одиниці часу (година, хвилина, секунда доба, тиждень, місяць, рік, століття) і співвідношення між ними; уміти скорочено їх записувати, вимірювати часові проміжки за допомогою годинника, використовувати співвідношення між одиницями часу під час виконання завдань, виконувати арифметичні дії з одиницями часу

Швидкість


Мати уявлення про швидкість рухомого тіла при прямолінійному русі; знати одиниці швидкості (кілометр за годину, метр за секунду тощо); уміти скорочено їх записувати, розв’язувати задачі, пов’язані з рухом

Маса

Мати уявлення про масу тіла; знати одиниці маси (грам, кілограм, центнер, тонна) і співвідношення між ними, уміти скорочено їх записувати, використовувати співвідно-шення між одиницями маси під час виконання арифметичних дій та порівняння

Ціна, вартість. Грошові одиниці

Мати уявлення про ціну, вартість предмета.

Знати назви грошових одиниць (гривня, копійка) і співвідношення між ними, вміти скорочено їх записувати, використовувати співвідношення між гривнею і копійкою під час виконання арифметичних дій та порівнянняМісткість

Мати уявлення про місткість; знати одиниці місткості (літр) та вміти скорочено її записувати, уміти використовувати різні мірки для порівняння місткості рідини

Залежність між величинами

Розуміти зміст залежностей між величинами; знати залежність між швидкістю, часом і відстанню, знати залежність між ціною предмета, їх кількістю і вартістю; уміти розв'язувати задачі на визначення швидкості, часу, відстані; ціни, кількості та вартості товарів


4. Освітня галузь «Технологія»
Метою освітньої галузі «Технологія» є забезпечення умов для художньо-технічної творчості учнів у процесі конструктивно-технологічної діяльності.

Зміст освітньої галузі реалізується через завдання: отримувати і оцінювати інформацію про природу, техніку, сферу обслуговування, умовні знаки довкілля, художні образи; формування уявлення про різні види дизайну: ландшафтний, промисловий, графічний, дизайн середовища і костюмів, декоративно прикладне мистецтво українського народу.

Стандартизовані вимоги освітньої галузі «Технологія» конкретизуються у змісті трудового навчання: художньої і технічної праці. Засобами художньої праці формуються конструктивно-художні уміння, а засобами технічної праці - конструктивно-технічні уміння учнів. Синтез художньої і технічної праці забезпечує художньо-технічну творчість молодших школярів.

У початковій школі доступними для учнів є:

художня і технічна ручна праця;

пропедевтична інформація про світ професій ;

виховання позитивного ставлення до праці на основі традицій і звичаїв українського народу.

Зміст освітньої галузі структурований за наступними змістовими лініями: Напрями трудової діяльності, Трудове виховання і професійна інформація, Пропедевтика інформаційної культури, Творча праця.
Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Напрями трудової діяльності

Види праці: фізична, розумова, художня. Технології і художні техніки предметно-перетворюючої діяльності. Декоративно - ужиткове мистецтво і сучасний дизайн. Матеріали, інструменти, пошукові макети і моделі

Самообслуговування у процесі побутової праці: санітарно-гігієнічне, економічне, надання естетичного зовнішнього вигляду.

Самообслуговування у процесі навчання: виготовлення навчально-дидактичних матеріалів для занять з різних предметів та декоративних виробів для художнього оформлен-ня класної кімнати і побуту. Суспільно корисна господарська діяльність


Мати уявлення про основні види, способи, засоби і предмети праці, уміти планувати послідовність трудових дій.

Мати уявлення про декоративно ужиткове мистецтво як джерело розвитку сучасного дизайну.

Володіти елементарними художньо-технічними знаннями, художніми техніками обробки матеріалів, безпечними прийомами роботи з інструментами
Систематично брати участь у побутовій праці та господарській діяльності, уміти передбачати (прогнозувати) суспільно-корисну результативність праці, використо-вувати знання з інших предметів для виготовлення навчально-дидактичних матеріалів


Трудове виховання і професійна інформація

Трудові традиції і звичаї українського народу як засоби трудового виховання. Виховання наполегливості, самоповаги, почуття власної гідності на основі результатів праці

Закріплення Правил дорожнього руху, вимог для пішоходів з опорою на власні вироби. Активні та інтерактивні способи взаємодії учителя й учнів у процесі праці

Пропедевтична інформація про світ професій: екскурсії у світ професій, шкільні зустрічі з фахівцями професійних напрямів. Рання професійна діагностика


Виявляти позитивне ставлення до трудових традицій і звичаїв українців, інших національних меншин. Виявляти активність у суспільно корисних видах трудової діяльності

Уміти досягати очікуваних кінцевих результатів праці, неухильно дотримуватися безпечних прийомів роботи з інструментами. Уміти працювати в колективі та індивідуально

Мати уявлення про світ професій:

Людина і природа, людина та інші люди, людина і художнє довкілля, людина і техніка, людина і знаки; про зовнішні атрибути, предмети і засоби праці, мету і умови праці, кваліфікаційні якості працівників з різних професійних напрямів.

Брати активну участь в екскурсіях у світ професій, шкільних зустрічах з представниками професійних напрямів, у виявленні природних нахилів до напрямів професійної діяльності


Пропедевтика інформаційної культури


Інтеграція трудового навчання: технічної і художньої праці з іншими предметами, використання нових інформаційних технологій.

Технічна і художня праця як основа цілісного змісту початкової освітиВолодіти конструктивно-художніми, конструктивно-технічними уміннями з різних навчальних дисциплін. Уміти поєднувати словесну, графічну і предметно виражену інформацію у цілісні образи - художні або технічні, елементи інформатики за наявності відповідних умов


Творча праця

Види творчості: наукова, художня, технічна. Архітектонічна творчість: архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн

Формулювання творчого задуму засобами усного і писемного мовлення. Варіанти графічного втілення навчальної проектної ідеї. Вибір художніх технік для втілення навчального проекту у пошукових макетах або моделях

Мати уявлення про основні види творчості. Уміти розробляти дитячі художньо-технічні проекти і реалізувати їх у композиціях, макетах, моделях з різних пластичних матеріалів

Уміти поєднувати мовленнєво-розрахункові, техніко-графічні і предметно-маніпуляційні дії у процесі технічної творчості, а мовленнєво-художні, художньо-графічні і предметно-пластичні дії - у процесі художньої творчості.

Уміти конструювати технічні моделі, виконувати репродуктивні (за зразком, малюнком, кресленням, ескізом, схемою, словесним описом) і творчі завдання ( за власним задумом)


Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року
olderfiles -> Закон України "Про освіту" таке важливе завдання ставить даржава перед освітянами


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал