Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»


Українська мова в школах з навчанням мовами національних меншинСторінка4/6
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,92 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6


Українська мова в школах з навчанням мовами національних меншин

Українська мова у школах з навчанням мовами національних меншин є засобом міжнаціонального спілкування та прилучення національних меншин до культури українського народу.

Основною метою навчання української мови в початкових класах є формування і розвиток елементарних умінь спілкуватися українською мовою в усній і писемній формах, виховання поваги до української держави, народу, його мови, культури, почуття громадянськості. Відповідно до поставленої мети визначено такі навчальні завдання:


  • формування позитивної мотивації до вивчення української мови;

  • розвиток аудіативних умінь;

  • формування і збагачення словникового запасу з різних сфер спілкування та етнокультурознавчої лексики;

  • формування елементарних знань з мови та частково мовленнєвих умінь (орфоепічних і граматичних);

  • розвиток умінь діалогічного й монологічного мовлення;

  • формування графічних та орфографічних умінь, навичок правильного читання і письма.

Зміст української мовної освіти визначається за мовленнєвою, мовною, соціокультурною лініями.

Конкретизація і змістове наповнення мовної лінії відбувається на основі порівняльного аналізу рідної й української мов і реалізується в навчальних програмах для шкіл із спорідненою українській і неспорідненими мовами навчання.

Кожна із змістових ліній виражена в такому обсязі навчального матеріалу:


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Мовленнєва лінія

Мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання

Уміти зосереджувати увагу на україн­ському мовленні, сприймати його на слух, розуміти усне мовлення вчителя, однокласників, носіїв української мови, усвідомлювати зміст почутого (факти, явища, події)
Говоріння

Володіти частковомовленнєвими уміння­ми (орфоепічними, граматичними, інтонаційними), словниковим запасом у межах засвоєних тем, вміти будувати окремі висловлювання (словосполучення, речення)

а) розвиток діалогічного мовлення

Володіти комунікативними уміннями: відповідати на запитання вчителя, пов'язані з навчальною діяльністю та оточуючим середовищем, за змістом тексту, малюнками, самим ставити запитання, щоб довідатися про щось, одержати інформацію, познайоми-тися, спонукати до дії тощо.

Уміти брати участь у діалозі, вести діалог, дотримуючись правил мовленнєвого етикету, за змістом тексту, ситуативним малюнком, уявною ситуацієюб) розвиток монологічного мовлення

Уміти переказувати сприйнятий на слух або прочитаний невеликий за обсягом текст за планом, малюнками, питаннями тощо.

Уміти висловлювати своє ставлення до прочитаного, розповідати за аналогією, серією малюнків, предметними і нескладними за змістом сюжетними малюнками, опорними словами.

Уміти розповідати про себе, свою родину, дім (квартиру), школу, клас.

Читання

Уміти читати вголос правильно, плавно, виразно, в мі­ру швидко, розуміти прочитане.

Уміти розповідати напам'ять вірші, скоромовки, загадки.

Уміти читати мовчки і розуміти текст, відповідати на запитання за його змістом, оцінювати вчинки героїв


а) робота над текстом

Уміти розрізняти тексти різних жанрів, орієнтуватися у змісті прочитаного, визначати тему тексту, знаходити в тексті речення, що виражають основну думку, визначати логічно завершені частини тексту та добирати заголовки до них.

Помічати незнайомі слова і з'ясовувати їх значення за допомогою вчителя, словників до текстів, перекладних шкільних словників.

Уміти переказувати уривок тексту за завданням учителя, колективно складеним планом.

Уміти виконувати завдання творчого характеруб) ознайомлення з українською дитячою літературою

Знати імена і прізвища українських письменників-класиків.

Уміти за назвою книжки і малюнком-ілюстрацією на обкладинці визначити, про кого (що) розповідається в ній


Письмо

Володіти графічними й орфографічними уміннями (правильно позначати звуки буквами, каліграфічно і грамотно (без пропусків букв) списувати текст, писати під диктовку слова, речення, невеликий текст, письмово відповідати на запитання.

Уміти передати за планом сприйнятий на слух текст в письмовій формі (переказ), усно скласти і написати вітання рідним, подрузі або другові, правильно писати адресу на конверті, користуватися орфографічним словником


Мовна лінія


Українська мова як засіб міжнаціонального спілкування в Україні та пізнання життя й культури українського народу

Розуміти значення української мови як державної і необхідність її знання

Звуки і букви. Український алфавіт


Голосні та приголосні звуки, позначення їх буквами. Склад. Наголос. Наголошені та ненаголошені голосні. Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Норми української літературної вимови

Уміти розрізняти голосні та приголосні звуки, приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі і позначати їх буквами, співвідносити звуки і букви, правильно вимовляти українські звуки та звукосполучення, розрізняти особливості вимови звуків рідної та української мов, визначати наголос у словах, розрізняти значення слів залежно від місця наголосу, правильно наголошувати слова.

Знати український алфавіт, знаходити слова в словнику за алфавітом

Слово


Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова. Найуживаніші синоніми та антоніми, фразеологізми

Уміти пояснювати лексичне значення слова, розуміти багатозначність деяких слів, добирати синоніми, антоніми (на засвоєному лексичному матеріалі) та доцільно використовувати їх у власному мовленні, бачити спільне і відмінне у лексичному значенні схожих слів рідної та української мовНавчальні словники (перекладний, тлумачний, орфографічний)

Уміти користуватися словникамиБудова слова. Словотвір. Основа і закінчення. Корінь, суфікс, префікс. Спільнокореневі слова

Уміти визначати основу слова та закінчення, змінювати (за питаннями) закінчення слів – значущих частин мови; визначати корінь слова, суфікси, префікси (у найпростіших випадках), добирати і утворювати за допомогою суфіксів і префіксів групи спільнокореневих слів і розуміти їх значення

Граматичне значення слова.

Частини мови: іменник, прикметник, займенник, дієслово, прийменник, сполучник. Найуживаніші прислів-ники (практично). Числівники кількісні та порядкові (практично) в межах 20Уміти розрізняти слова, що належать до різних частин мови, за питаннями, групувати їх, змінювати, правильно вживати в мовленні

Уміти вживати найпоширеніші при-слівники, кількісні і порядкові числівникиСловосполучення. Речення.

Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Речення з однорідними членами. Звертання в спонукальних та питальних реченнях. Граматична основа реченняУміти будувати словосполучення, вживаючи різні частини мови.

Визначати словосполучення в реченні та граматичну основу речення.

Встановлювати межі речень, будувати і вживати речення різних типів із сполучниками та без них, із звертаннями, однорідними членами

Уміти будувати складні речення (за зразком) із сполучниками і, а, що, щоб, який, правильно інтонувати речення в процесі читання та під час власних висловлювань, встановлю-вати зв'язки між словами за допомогою питань, поширювати реченняТекст. Тексти розповіді та описи. Тексти міркування. Заголовок. Будова текстів. Засоби зв'язку між реченнями тексту

Уміти добирати заголовки, складати тексти розповіді, описи, міркування за зачином і малюнком, опорними словами, планом і малюнком, редагувати власний текст

Орфографія та пунктуація. Велика буква у власних назвах. Перенос слів. Позначення м'якості приголосних. Вживання апострофа. Позначення подовження м'яких приголосних. Написання префіксів з-, (с-), роз-, без-. Ненаголошені е, и. Правопис не з дієсловом

Уміти правильно писати слова з вивченими орфограмами під час списування, самостійного складання та запису текстів, диктантів, правильно підбирати перевірні слова

Розділові знаки: кома, крапка, знак питання, знак оклику

Уміти вживати відповідні розділові знаки в кінці речення (залежно від мети висловлювання та інтонації), кому перед а, але, що, щоб, який, після звертання

Соціокультурна лінія

Український мовленнєвий етикет

Уміти використовувати формули українського мовленнєвого етикету під час спілкування

Українські імена та прізвища. Дитячі імена. Українські клички тварин

Уміти правильно вживати імена дітей та дорослих, звертаючись до них

Українські національні ігри та іграшки, дитячі пісні, веснянки, заклички, лічилки

Знати по кілька дитячих ігор, лічилок, скоромовок, закличок, веснянок, колядок, пісень

Українські казки і загадки, приказки і прислів'я

Знати і вміти розповідати кілька українських казок, прислів’їв та приказок, загадок

Українська хата, обереги. Інтер'єр. Український національний одяг

Знати назви предметів українського побуту, оберегів та їх значення

Звичаї та свята українського народу (свято Миколая, Різдво, Великдень)

Уміти передавати зміст почутого або прочитаного про найважливіші українські свята та обряди, звичаї (відповідно до вікових особливостей дітей)

Визначні діячі літератури й культури України

Знати імена українських письменників Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка та по кілька їх творів

Символи Української держави: герб, прапор, гімн. Київ – столиця України

Уміти розповідати (на матеріалі почутого, прочитаного і побаченого) про символи Української держави (герб, прапор, гімн) та їх значення, про Київ – столицю України
Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року
olderfiles -> Закон України "Про освіту" таке важливе завдання ставить даржава перед освітянами


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал