Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високогоСторінка1/8
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми

Обдаровані діти - інтелектуальний,

золотий фонд країни, гарант високого

рейтингу України на світовому рівні.

Головна мета гімназії – виявлення і розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової особистості, яка орієнтована на високі моральні цінності громадянина країни, володіє науковими засадами пошуково-дослідницької діяльності, системою наукових знань про людину і суспільство.

Як побудувати навчально-виховний процес у гімназії, щоб допомогти знайти себе обдарованій особистості, забезпечити її нормальну суспільну адаптацію, створити сприятливий емоційно-інтелектуальний фон? Д. Говард говорив: «Люди різні тому, що Бог зробив їх різними, і вони потребують такої освіти, яка може пристосуватися до їхніх неповторних відмінностей».Тому завдання педагогічного колективу – організація такого життєвого простору дитини, що невпинно розвивався б, щоразу пропонуючи їй нові творчі завдання. Щоденна робота колективу нашого навчального закладу присвячена пошукам шляхів розв’язання цієї проблеми . Актуальність її полягає в змісті організації роботи з обдарованими та здібними дітьми, що містить низку завдань:

 • Сприяння розвитку кожної особистості.

 • Виявлення обдарованих та здібних дітей.

 • Пошук нових форм роботи з обдарованими та здібними учнями під час навчальної та позаурочної діяльності.

 • Створення комфортних умов для розвитку дитячих обдарувань.

 • Визначення шляхів підвищення ефективності роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями в закладі нового типу через активне впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій та дослідницьких методів навчання.

 • Дослідження впливу застосування інноваційних технологій і дослідницько-пошукових методів на зростання успіхів і досягнень обдарованих дітей.

 • Розробка системи заохочень для обдарованих учнів і педагогів, що працюють з ними.

Очікувані результати:

 • Надання допомоги та підтримки обдарованим та здібним дітям, реалізація їх інтересів, потреб і творчого потенціалу.

 • Удосконалення системи роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями.

 • Підвищення якості навчально – виховного процесу.

 • Позитивна динаміка розвитку обдарованих та здібних дітей.

 • Зростання успіхів і досягнень обдарованих та здібних учнів.

Основні засади організаційної роботи зі здібними та обдарованими учнями:

 • Створення середовища, у якому дитина змогла б максимально розкривати свої таланти.

 • Створення умов для реалізації особистісних нахилів, найповнішого вияву здібностей.

 • Оптимістичний прогноз розвитку особистості.

 • Формування компетентності і творчого розвитку.


Робота зі здібними та обдарованими дітьми веде до позитивних результатів лише тоді, коли вона є безперервною, цілеспрямованою, системною та поетапною.

З цією метою в гімназії розроблена програма «Обдарованість»

(2012 – 2017 р.р.)

1. Вступ

Освіта в умовах гімназії – стратегічна основа розвитку особистості. Розпочато принципово новий етап роботи зі здібними і обдарованими дітьми, орієнтований на комплекс науково-теоретичних досліджень, розробок та заходів з психоло-педагогічних, медико-фізіологічних та соціально-економічних проблем обдарованості та формування інтелектуального, культурного фонду нації. У гімназії створена система роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Відповідно до неї розроблена дана програма.

2. Мета програми

Працюючи над проблемою «Формування конкурентоспроможного випускника гімназії, здатного виробляти стратегію власного життя», колектив гімназії ставить за мету: • гармонійний розвиток особистості, розкриття її інтелектуальних, моральних та інших сутнісних сил, які забезпечують її самоствердження і самореалізацію, формують здоровий спосіб життя;

 • забезпечення підтримки обдарованих учнів шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;

 • сприяння задоволенню потреб суспільства у становленні й розвитку творчих, діяльних, обдарованих дітей;

 • об’єднати зусилля педагогічного, батьківського колективу, позашкільних установ, різних соціальних і громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей.

3. Завдання програми

1. Створення цілісної системи пошуку, відбору, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів.

2.   Забезпечення сприятливого простору для інтелектуального, духовного, морально-етичного та фізичного розвитку учнів:

- впровадження поглибленого вивчення предметів;

- впровадження спецкурсів, факультативів;

- виділення годин для індивідуальних занять з обдарованими та здібними дітьми;

- активізація науково-дослідницької роботи учнів через гімназійне   наукове товариство, секції МАН.

  3. Проведення засідань батьківського лекторію.

  4. Налагодження тісної взаємодії із загальноосвітніми закладами району, районним методичним кабінетом, відділом освіти, закладами нового типу області,  ОІППО, вищими навчальними закладами.

   5. Здійснення моніторингу індивідуальних творчих здібностей учнів.

6. Піднесення статусу обдарованих учнів та їх наставників.

4. Шляхи реалізації програми

1. Впровадження нового змісту освіти, сучасних технологій навчання, методик виявлення обдарованих дітей.

2 Забезпечення ефективної діяльності гімназії в напрямку створення сприятливих умов для розвитку особистості.

3. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності.

4. Проведення гімназійних етапів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів та забезпечення участі обдарованих учнів у районних етапах інтелектуальних та творчих змагань.

5. Сприяння наступності в системі роботи з обдарованими та здібними учнями в гімназії.

6. Пошук альтернативних шляхів ефективної реалізації творчих здобутків обдарованої молоді в усіх сферах життя.

7. Популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічного колективу по роботі з обдарованою молоддю через навчальні семінари для педагогічних працівників району, області, місцеву пресу.

10. Використання передового досвіду підтримки і роботи з обдарованою молоддю.

5. Очікувані результати виконання програми

- зміцнення знань учнів, отримання вищих результатів у рівні досягнень учнів та формування різноманітних компетенцій;

- посилення мотивації навчально-пізнавальної діяльності;

- розвиток художньо-естетичних, духовних, морально-етичних, фізичних здібностей учнів;

- створення системи моніторингу результативності здібностей учнів;

- створення ефективної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

- підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення роботи із обдарованими та здібними дітьми.

План роботи за Програмою «Обдарованість»

Новоодеської гуманітарної гімназії на 2012-2017 роки

     Програму роботи з обдарованою молоддю на 2012- 2017 роки розроблено з метою створення  у гімназії сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молоді, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих , здібних дітей.

     Комплексом психолого-педагогічних, організаційних, правових, економічних і науково – практичних заходів Програми передбачається розроблення і впровадження сучасних ефективних засобів та технологій навчання, виховання, що сприяють формування конкурентоспроможної особистості здатної до самовдосконалення, самореалізації в суспільстві.

І. Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими та здібними дітьмиЗміт роботи

Термін

Відповідальний

1

Організувати обговорення у педагогічному колективі гімназії програми роботи з обдарованими та здібними дітьми на 2012-2017 рр.

вересень,

2012р.Керівники

закладу


2

Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників; вивчати, узагальнювати та впроваджувати передовий досвід з питань розвитку обдарованої особистості.

2012-2017р.р.

Керівники

закладу


3

Здійснювати обмін досвідом з питань виявлення, навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей під час проведення педрад, методичних нарад, психолого-педагогічних семінарів, методичних заходів

постійно

Методична рада

4

Створювати творчі, динамічні , фокусні групи, робота яких спрямована на:

-впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій;

- методик розвитку творчих здібностей;

- удосконалення форм, методів і засобів пошуку, навчання і виховання обдарованої молоді.постійно

Методична рада

5

Проводити роботу щодо забезпечення педагогічного колективу гімназії сучасними навчально-методичними матеріалами для роботи з обдарованими дітьми.

постійно

Керівники

закладу, РГ6

Зміцнювати матеріально-технічну базу та модернізувати обладнання гімназії з метою створення умов для роботи з обдарованими дітьми.

постійно

Керівники

закладу, РГ7

Увести до переліку гуртків, секцій, клубів, факультативів спеціальні курси, орієнтовані на роботу з обдарованими та здібними дітьми та молоддю. Працювати над підбором відповідних фахівців

постійно

Керівники

закладу


8

Поповнювати інформаційний банк даних досягнень обдарованих учнів.

щорічно

Класні керівники

9

Висвітлювати досягнення гімназистів на сайті закладу, на сторінках преси

постійно

Адміністратор сайту

10

Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, огляд творчих колективів, наукових учнівських конференцій, виставок учнівських наукових робіт, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих та здібних дітей

згідно плану роботи закладу

Керівники

закладу, вчителі11

Систематизувати матеріали з досвіду роботи із здібними та обдарованими дітьми

періодично

Методична рада


     ІІ. Навчання, виховання та розвиток обдарованих та здібних дітей
Зміст роботи

термін

відповідальні

1

Розширювати мережу гуртків, секцій, клубів за інтересами, факультативів, індивідуальних занять, удосконалювати форми і методи позакласної роботи.

За потре

бою


Керівники

закладу


2

Здійснити заходи щодо вдосконалення організації роботи НТГ, зв'язків з територіальним відділенням МАН.

2012-2017н.р

Методична рада

3

Сприяти випуску художніх збірок учнів, творів юних поетів, науково-дослідницьких учнівських робіт, статей

постійно

Керівники

закладу,


вчителі

4

Забезпечити обдарованим учням безкоштовний доступ до інформаційної мережі Інтернет

з 2012р.

Керівники

закладу


5

Забезпечення участі учнів у творчих конкурсах, конкурсі-захисті МАН, предметних олімпіадах, Інтернет-олімпіадах та ін.

постійно

ЗДНВР, вчителі

6

Виділити години на індивідуальну роботу з обдарованими та здібними учнями

щорічно, вересень

Керівники

закладу


7

Сприяти літньому оздоровленню обдарованих та здібних учнів

червень

Керівники

закладу


8.

Участь у обласній очно-дистанційній школі для обдарованої та здібної молоді «Інтелектуальний потенціал Миколаївщини»

протягом року

Керівники

закладу    ІІІ. Забезпечення соціально-правових гарантій
Зміст роботи

термін

відповідальні

1

Розробити і запровадити систему морального та матеріального заохо-чення для педагогічних працівників, учнів, яких стали переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів тощо

до жовтня 2012р.

Керівники

закладу, РГ2

Забезпечити подання кандидатур від гімназії (з числа обдарованих та здібних дітей) до Новоодеської міської ради для надання щорічних стипендій, конкурсу «Майбутнє Новоодещини».

щорічно

Керівники

закладу,РГ3

Подавати клопотання до відділу освіти щодо надання учням гімназії цільового направлення для вступу до педагогічних вузів

щорічно лютий


Керівники

закладу
План реалізації програми “ОБДАРОВАНІСТЬ”

Новоодеської гуманітарної гімназії у 2014 – 2015н.р.

з/п


Заходи

Термін проведення

Відповідальний

1

Поновити інформаційний банк даних обдарованих, талановитих, здібних дітей гімназії.

до 20.09.2014р.

Класні керівники,

ЗДНВР


2

Забезпечити ефективне використання варіативної складової навчального плану для організації роботи із обдарованими учнями

вересень

адміністрація

3

Залучити обдарованих і здібних дітей до факультативних та індивідуальних та групових занять та консультацій

вересень

вчителі

4

Організувати роботу гуртків та спортивних секцій гімназії

вересень

ЗДВР,

вчителі


5

Спланувати роботу наукового товариства учнів гімназії

вересень

ЗДНВР

6


Проводити інструктивно-методичні наради з питань організації, моніторингу та контролю роботи із здібними та обдарованими учнями

протягом року

ЗДНВР

ЗДВР


7

Впроваджувати в роботі з дітьми інноваційні технології навчання

протягом року

вчителі

8

Висвітлювати досягнення учнів та розміщувати їх творчі роботи на сайті гімназії та у газеті «Гімназист»

протягом року

ЗДВР, Тертична С.А.

9

Поширювати досвід учителів, які підготували переможців обласних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

протягом року

методична рада

10

Визначити претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою, атестатів особливого зразка, Золотої, Срібної медалей

жовтень

педагогічна рада гімназії

11

Організувати та провести урочисте нагородження учнів похвальних грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» та похвальними листами

«За високі досягнення у навчанні»травень,

вересень


2015р.

адміністрація

12

Залучати учнів до підготовки та участі:

 • у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах;

 • у міжнародному конкурсі української мови ім. П.Яцика;

 • у Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім.

Т.Г. Шевченка;

 • у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт територіального відділення МАН України;

 • у міжнародних конкурсах з англійської та німецької мов «Грінвіч» , «Орлятко»;

 • у міжнародних та всеукраїнських предметних конкурсах «Соняшник», «Кенгуру», «Левеня» «Патріот», «Геліантус», «Бобер»;

 • у Інтернет-турнірах з окремих предметів;

 • інтерактивному конкурсі «Колосок»;

 • в інтелектуальних іграх «Що? Де?Коли?» клубу «Ерудит»;

 • у конкурсах творчих робіт учнів;

 • у проведенні предметних тижнів

протягом року

ЗДНВР,

ЗДВР


вчителі

13

Організувати роботу учнівських загонів:

 • «Молодь обирає здоров’я »;

 • «Дружина юних рятувальників»

вересень

ЗДВР

14

Організувати та провести день учнівського самоврядування

жовтень

ЗДВР

15

Провести загальношкільні конкурси, заходи, акції, місячники:

-тиждень дитячої творчості;

-захист науково-дослідницьких робіт ;

-декада «Молодь проти СНІДу»;

-кубки гімназії гри «Що? Де?Коли?» ;

-місячник оборонно-масової роботи;березень


квітень

листопад


адміністрація

вчителі


15

Організувати та провести виховні заходи із залученням обдарованих дітей:

 • Свято «Відзнака «Золоте зерно»

 • Козацькі забави

 • К-с поезій гімназистів

 • Виставки творчих робіт учнів

та ін. – відповідно до плану роботи гімназії

протягом року

ЗДВР

16

Оновити стенди «Гордість гімназії», «Призери олімпіад та конкурсів»,

« Vivat , гімназіє, Vivat, гімназисти!»жовтень

ЗДВР

17

Визначити претендентів до нагородження стипендією міського голови

травень

педагогічна рада

18

Залучати учнів до участі в обласній очно-дистанційній школі для обдарованої та здібної молоді «Інтелектуальний потенціал Миколаївщини», учнівському молодіжному міськвиконкомі

протягом року

Адміністрація,

вчителіНапрями,_форми_та_методи_роботи_з_обдарованими'>Напрями, форми та методи роботи з обдарованими та здібними дітьми

Напрями

Форми

Методи й прийоми

Навчально-пізнаваль

ний


 • Індивідуальні, факультативні та групові заняття та консультації;

 • участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах (шкільних, районних, обласних етапах);

- участь у міжнародних, всеукраїнських творчих конкурсах і турнірах, олімпіадах;

 • робота над рефератами й доповідями;

- науково-дослідницька , пошукова робота;

 • створення портфоліо;

 • створення презентацій; - участь у обласній очно-дистанційній школі для обдарованої та здібної молоді «Інтелектуальний потенціал Миколаївщини»

- дослідницькі та дискусійні методи,

- інформаційно-комунікативні технології

-портфоліо


Культурно-освітній

Предметні тижні;

фестивалі мистецької творчості

«Первоцвіт»;

проведення екскурсій;

тиждень дитячої творчості;

к-с «Читач року»;

виставки творчості учнів


Написання сценаріїв, виступів, екскурсій, виступи перед аудиторією, постановки та проведення заходів за власними сценаріями

Фізкультурно-оздоров

чий


День здоров’я, спортивні свята,

туристичні походи, участь у змаганнях і роботі спортивних секційІгри, змагання

Соціальний

-робота органів самоврядування;

-навчальні предмети;

-вивчення курсів за вибором:

-психологія (8кл.);

-волонтерський рух;

-загін ДЮР;

-профорієнтаційна робота;

- робота гуртків: «Захисник Батьківщини», «Історичне краєзнавство», «Прикладне мистецтво»;

-участь у роботі районної організації «ЛіЛіУС»;

-видавництво «Вітрило»;

-участь у міському молодіжному виконкомі.


Педагогічна взаємодія, проблемно-пошуковий ;

 • методи критичного мислення;

 • ситуативні, імітаційні ігри;

 • проектна діяльність;

- дослідницькі та дискусійні методи,

- інформаційно-комунікативні технології

Система виявлення обдарованих дітей

Алгоритм роботи з обдарованими дітьми


Партнерство в системі «Учитель- учень»

Організація системної роботи

Виявлення здібностей та обдарувань

Добір та розстановка кадрів*Робота гуртків

*Самоосвітня діяльність учнів

*Робота в мережі Інтернет

*Співпраця з громадськими установами

*Створення банку даних «Обдарована дитина»

*Запровадження діагностики для вивчення особистості*Моніторинг діяльності вчителяСамовдосконалення, самореалізація творчої особистостіСтворення єдиного творчого процесу*Предметні олімпіади

*Конкурси творчих робіт

*Захист науково – дослідницьких робіт

*Інтелектуальні ігри

*Фестивалі художньої творчості


Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до проведення першого уроку з теми «Україна єдина країна»
text -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
text -> 1 рік Вашу дитину оглядав невропатолог. 2 роки словник не перевищує 10 слів
text -> Методическое пособие предназначено для студентов специальности "Психология"
text -> Вивчення системи роботи вчителя
text -> Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
text -> Вилоцька загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1
text -> Наказ №264 м. Прилуки Про підготовку та проведення в районі у 2012 році Року спорту та здорового способу життя
text -> Про педагога-організатора
text -> Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал