Авраменко а. В. учитель історії та праваСкачати 459,02 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.12.2016
Розмір459,02 Kb.
ТипДержавний стандарт
  1   2
Формування ключових компетенцій через ІКТ на уроках історії. Розвиток предметно-історичних компетенції учнів.

АВРАМЕНКО А.В. учитель історії та права


Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти зазначає: «Метою освітньої галузі “Суспільствознавство” є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і громадянської компетентностей шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду, що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності, прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і різних думок.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до етносоціального та соціально-культурного середовища, здатна розуміти значення життя як найвищої цінності;

оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права»

Завданнями освітньої галузі є:


 • забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього життя;

 • розвиток інтелекту дитини, її критичного та творчого мислення, визначення нею власної ідентичності як особистості, громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної та локальної спільноти;

 • формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально відповідальної поведінки.

Метою навчання історії, як зазначено в Держстандарті, є «формування в учнів ідентичності та почуття особистої гідності в результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу».

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історії України, всесвітньої історії (5–11 класів) має конкретизувати завдання, визначені Державним стандартом.Учитель конкретизує цілі шкільної історичної освіти для конкретних курсів, навчальних тем і окремих уроків залежно від особливостей учнів класу, власних здібностей, змісту навчального матеріалу, уміння якісно здійснювати структурнофункціональний аналіз навчального матеріалу та наявних засобів навчання.Фактори впливу мотивації учасників навчального процесу на кінцевий результат

Учень


Вчитель

 • Особиста зацікавленість навчальним предметом;

 • ставлення близьких йому людей до його результатів навчання;

 • вплив результатів навчання на майбутню кар'єру;

 • складність засвоєння предмета;

 • ресурс часу, який він відводить на виконання навчальних завдань;

 • особливості мікроклімату в класному колективі (щодо престижності бути успішним);

 • особисте ставлення до педагога. • Професійна компетентність;

 • професійні інтереси педагога;

 • соціальна значимість сус-пільних дисциплін, їх наукове, навчально-виховне та прикладне значення;

 • IQ учня та його особисте сприйняття предмета навчання;

 • можливість впливу на вибір учнем майбутньої професії;

 • суспільне визнання та суспільна оцінка результатів навчання.Результатом навчання стають набуті учнями вміння та навички, досвід різних видів діяльності, знання, ціннісні орієнтири, у своїй сукупності вони складають набір компетентностей. Компетентнісний підхід активно досліджується у вітчизняному та зарубіжному науково-педагогічному просторі.

Загальні теоретичні положення щодо реалізації компетентнісного підходу в освіті розглядаються у роботах Н. Бібік, О. Бондаревської, І. Єрмакова, І. Зимньої, О. Локшиної, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, В. Сєрікова, Л. Сохань, О. Сухомлинської, Л. Хоружої, А. Хуторського. Окремі питання методики формування предметних компетенцій учнів розглядаються у працях К. Баханова, О. Кучер, А. Старєвої, І. Родигіної, Г. Фреймана, С. Шишова.

Питання змісту та організації шкільної історичної освіти на основі компетентнісного підходу, формування предметно-історичних компетенцій учнів досліджують К. Баханов, А. Булда, Т. Ладиченко, О. Турянська, О. Удод та ін.У посібнику «Методика навчання історії в школі» автори О. Пометун і Г. Фрейман відзначають рівні вимірювання результатів навчання.:

– «Результати навчання, що досягаються на одному уроці, на багатьох уроках, при вивченні теми, розділу, навчального курсу, всіх курсів історії в школі можуть вимірюватись рівнем: • історичної освіченості учня;

 • сформованості історичної свідомості учнів;

 • розвитку пізнавальних можливостей школярів;

 • розвитку ключових та предметних компетентностей учнів;

 • вихованості й загальної культури особистості».

Компетентнісний підхід полягає у спрямуванні навчального процесу на набуття учнями важливих компетенцій, тобто загальних здатностей особистості виконувати певний вид діяльності.

Компетéнтність — проінформованість, обізнаність, авторитетність.

Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

У даний час існує ряд спроб визначити поняття «компетентність» з освітньої точки зору. Наприклад : Компетенція - наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері.

Компетентність - оволодіння, володіння учня відповідною компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності. Компетентність - особистісна якість (сукупність якостей) учня, що вже відбулась, і мінімальний досвід діяльності в заданій сфері.

Компетентність базується на знаннях, досвіді, цінностях,набутих завдяки навчанню, та є показником успішності останнього.Таким чином, відповідність загальної здатності учнів виконувати певну діяльність тим вимогам, які висуваються до її виконання, є ступенем компетентності учня.

Варто сказати, що не існує єдиного узгодженого визначення та переліку ключових компетентностей. Оскільки компетентності - це насамперед замовлення суспільства на підготовку його громадян, такий перелік багато в чому визначається узгодженою позицією соціуму в певній країні або регіоні. Досягти такого узгодження вдається не завжди.І. Ключові.

ІІ. Загальнопредметні — належать до певних навчальних предметів та освітніх галузей (наприклад, галузі «Суспільствознавство»);

ІІІ. Предметні (спеціальні) — більш конкретні стосовно двох перших рівнів, мають детальний опис і можливості формування в рамках навчального предмета (історії). До них належать просторові, хронологічні, інформаційні, логічні,мовленнєві та аксіологічні компетенції. 

Каталог: 2013 -> konferenzia
2013 -> План проведення тижня англійської мови 20-24 січня 2014 року № Назва заходу, клас
2013 -> Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 №1/9-74
2013 -> Планробот и департаменту освіти І науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації на 2013 рік м. Чернівці зміс т
2013 -> Методична діяльність членів педагогічного колективу Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 на 2013/2014 навчальний рік
2013 -> Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах області Єдиного уроку «Я вклонюся священній землі, тій землі, що для мене, як мати»
2013 -> Для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
konferenzia -> Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів початкової школи засобами розвиваючих занять з елементами тренінгу
konferenzia -> Упровадження інтерактивних і мультимедійних технологій на уроках української літератури як засобу формування компетентної особистості
konferenzia -> Формування ключових компетенцій шляхом використання інновацій та ікт науково-практична конференція
konferenzia -> Коваленко Т. В., учитель початкових класів, зош №97 Інтерактивні методи навчання в початковій школі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал