Анотації до навчальних програм І. Комплекси програмно-методичного забезпечення розвитку дітей з легкою та помірною розумовою відсталістюСкачати 441,36 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації26.12.2016
Розмір441,36 Kb.
1   2   3

Структура знань про довкілля (що відповідає структурі змісту тем у комплексі завдань для діагностики і формування в учнів з помірною розумовою відсталістю уявлень з предмету «Я і Україна (Довкілля)»)

N тем

Сфери знань

Розділ знань

Назва тем

1-3

Поняття про довкілля

Уявлення про довкілля

Природа, люди, речі.

4-21

Світ природи

Рослини

Уявлення про рослини, дерева, трав’янисті рослини (квіти), овочі, фрукти, сад, город.

Тварини

Уявлення про тварини, тварини свійські, тварини дикі, птахи свійські, птахи дикі.

Пори року

Зима, весна, літо, осінь.

Свята

Новий рік, Великдень.

22-29

Світ Я

Тіло людини

Голова, руки, ноги, ніс, вуха, очі, язик.

Стать і вік

Стать людини, вік людини.

30-48

Світ людей

Предметний світ у домашньому і шкільному оточенні

Посуд, посуд чайний, посуд столовий, меблі, помічники у домашньому господарстві, домашні приміщення (кімнати), шкільні приміщення, предмети у домашньому і шкільному оточенні, предмети для підтримання особистої гігієни.

Рідний край

Місто, село, транспорт, правила поведінки на дорогах.

Громадські місця

Парк, зоопарк.

Професії людей та споруди соціального призначення

Вчитель, лікар, продавець, перукар.

 

Рівневий  підхід дозволяє визначити тип розумової  діяльності учнів під час виконання  ними навчальних завдань з довкілля; ступінь самостійності учнів, що характеризує результат засвоєння  – ключових понять, розділів і тем  навчальної програми; здатність учнів  виконувати певні цілеспрямовані учбові дії (описові, перцептивні, словесні) і  застосовувати набуті знання для  вирішення нових задач (табл.2.). Застосування цих підходів дає можливість використати розроблені завдання і як навчально-розвивальні.Таблиця 2.

Модель рівнів засвоєння знань  про довкілля молодшими школярами  з помірною розумовою відсталістю

Рівні

засвоєнняХарактер розумової діяльності

І

Сприймання і розрізнення вивченого програмового матеріалу: розрізнення та впізнавання об’єктів довкілля і природних явищ з вивченої теми (реальних або зображених на малюнку), усвідомлення понять.

ІІ

Відтворення програмового матеріалу: учень самостійно або з підказкою педагога називає узагальнюючим словом-поняттям однорідні об’єкти, називає реальні чи зображені на малюнку об’єкти з вивченої теми, актуалізує по пам’яті назви інших (відповідно до певного поняття) предметів.

ІІІ

Відтворення засвоєного матеріалу і  застосування його у змінених ситуаціях: учень самостійно або з підказкою педагога класифікує та узагальнює об’єкти довкілля і явищ природи (тобто, поєднує у певному понятті однорідні об’єкти, виділивши їх серед різнорідних); встановлює функціональні (Для чого потрібний? Що робить?) та причинно-наслідкові зв’язки (Чому? Навіщо?).

ІV

Самостійне перетворення способів виконання  завдань: трансформація заданої ситуації (визначення помилок у зображенні тощо), порівняння об’єктів довкілля і природних явищ.

 

Перевірка результативності та якості засвоєння учнями з ПРВ базових уявлень про довкілля дозволила встановити, що особливості засвоєння ними програмового матеріалу значною мірою визначаються характером прийому, переробки і запам’ятовування ними інформації про навколишній світ. Звісно, існує також особистісний аспект труднощів у навчанні учнів, пов'язаний (через недостатні показники їх особистісного розвитку) з порушенням саморегуляції у всіх її ланках (планування дій, самоконтролю).

Втім, суттєвими  аспектами труднощів в оволодінні дітьми з помірною розумовою відсталістю програмовим матеріалом є: інформаційний аспект (тобто, обмежена можливість їх у засвоєнні обсягу навчальної інформації) та недостатній рівень розвитку психічних дій та операцій (необхідних для оперування обсягом засвоєної навчальної інформації). Саме з недоліками у самостійному опрацюванні інформації учнями цієї категорії пов’язані: недостатня усвідомленість сприймання (що негативно позначається на розпізнаванні дітьми об’єктів та явищ довкілля, ідентифікації реальних предметів з їх зображенням); несформованість у них мисленнєвих операцій (таких як, аналіз, синтез, порівняння; а труднощі вбачати в предметах однакове, схоже і різне обмежують можливість учнів самостійно класифікувати та узагальнювати інформацію про предмети); фрагментарність і недосконалість запам’ятованих знань (їх поверховість, не достатня осмисленість і косність, обмеженість конкретною ситуацією та не здатність переносити їх в інші ситуації); недорозвиток мовлення.

Проведений  експеримент дає підстави стверджувати, що психологічними умовами підвищення ефективності навчання дітей з помірною розумовою відсталістю є:


  • розробка нової програми, узгодження її змісту з можливостям цих дітей та особливостями їх психічного розвитку,

  • удосконалення методики корекційно-розвивальної роботи, яка передбачає більш екстенсивне і структуроване навчання, розвиток вміння організовувати інформацію в чіткі логічні структури,

  • включення медійних засобів в навчальний процес з метою унаочнення дітям інформації про природне і предметне довкілля,

  • а також врахування недорозвитку або відсутності мовлення у дітей через забезпечення можливості надання і перевірки стану засвоєння навчальної інформації у невербальній формі.

З огляду на виявлену у нашому дослідженні  дефіцитарність у сприйманні та інтеграції учнями з ПРВ навчальної інформації, це утруднює чи унеможливлює самостійне опрацьовування ними програмового матеріалу. У зв’язку з цим, необхідність розробки корекційно-реабілітаційних освітніх програм і технологій навчання для дітей з помірною розумовою відсталістю зумовлює актуальність врахування досягнень гносеології та когнітивної психології, які на сьогодні активно асимілюються педагогікою (Н.П.Локалова, С.В.Поліщук, Р.Л.Солсо, І.Г.Ульянова та ін.).

Основна мета когнітивних (пізнавальних) теорій навчання полягає у розвитку всієї сукупності розумових здібностей і навчальних стратегій дитини, які полегшують процес навчання і сприяють її адаптації до нових ситуацій. Тобто, дітей слід вчити тому, як вчитися (а не вчити окремим поняттям, умінням і навичкам). При цьому для дітей з проблемами у розвитку мова йде про «когнітивну ортопедію», тобто методи «пізнавальної корекції» (а не «пізнавального навчання»), які спрямовуються на усунення наслідків дефіцитарного розвитку, що перешкоджають когнітивному розвитку дитини та виконанню нею тієї чи іншої діяльності.

З метою забезпечення ефективності формування в учнів з помірною розумовою відсталістю вміння орієнтуватися у довкіллі та здійснення корекційно-розвивальної роботи нами була спеціально розроблена навчальна програма з предмету «Я і Україна (Довкілля)», яка враховує сучасні досягнення науки (психології, когнітивної психології, нейропсихології, гносеології) і педагогічної практики. Особливістю розробленої програми є те, що під час формування базових уявлень про довкілля у дітей (про світ людей, предмети соціокультурного простору, об’єкти та явища природи, культурні шаблони поведінки) акцент робиться на цілеспрямоване формування в учнів репрезентативних перцептивних і когнітивних схем, що пояснюють будову світу і структурують його в поняттях (тобто, є інформативною основою знань). Організації смислового сприймання та опрацюванню (структуруванню та диференціації) дітьми нових знань про довкілля сприяє чітка тематична структура змісту нової програми (яка відповідає стадіям у спіральному розвитку сприймання та враховує вікові особливості розвитку дітей цієї категорії). Досягти вчителю цієї мети сприяє також представлений у посібнику комплекс навчально-розвивальних завдань для діагностики і формування уявлень учнів про довкілля (для цього розроблені серії завдань для сорока восьми ключових у змісті предмета тем).

Доведено, що для інтенсифікації освітнього процесу  дітей з особливими потребами  важливим є також розвиток так званих трансверсальних (наскрізних) здібностей, які В.В.Тарасун розглядаються в якості загальних інструментів мислення, а в термінах психології і нейропсихології – як базові незмінні (інваріантні, тобто, одні й ті самі у різних видах діяльності) дії та операції.

Одним із важливих компонентів методики розвитку трансверсальних здібностей, розробленої з опорою на когнітивні теорії навчання, є розвиток у дитини базових дій та операцій, які забезпечують успішне засвоєння нею знань про навколишній світ.

Зазначимо, що для правильного структурування і розуміння дитиною оточуючого світу необхідним і першочерговим  завданням є засвоєння нею  базових універсальних категорій, які є найбільш доступними для  чуттєвого сприймання дитини, починаючи  з трьох років, а саме: категорій  часу й простору, якості й кількості (певною мірою матерії і руху).

Виходячи  з цих положень, а також з  урахуванням особливостей вікового розвитку дітей з помірною розумовою  відсталістю, був розроблений комплекс навчально-розвивальних завдань для  формування у молодших школярів цієї категорії базових дій та операцій, які забезпечують успішне засвоєння ними змісту предмета «Я і Україна (Довкілля)».

Розроблений комплекс завдань складається з трьох методик (втім, їм передує завдання, спрямоване на формування у дитини загального уявлення про довкілля як середовища, в якому живе людина, а також в якому існують ще й природа, інші люди та речі):


  1. Методика формування поняття “Простір” та просторових уявлень – спрямована на формування у дитини поняття «простір» та просторових понять, тобто вміння орієнтуватися в просторі самій та щодо розташування у ньому предметів, а саме: розрізняти три виміри у просторі (висоту, довжину, товщину), відштовхуватись від заданої точки відліку, орієнтуючись на слова для позначення трьох вимірів: зверху-знизу (вище-нижче, над-під); ліворуч-праворуч (лівіше-правіше); перед-за (ближче-далі).

  2. Методика формування поняття «Час» та часових уявлень – спрямована на формування в учнів поняття про час та часових понять, тобто вміння орієнтуватися у послідовності розгортання подій у часі (відносно певної події), орієнтуючись на природні ознаки (доба: день – ніч; пора року: зима – весна – осінь – літо) та на відповідні слова: до-після (раніше-пізніше); спочатку-потім-далі-на кінець; вчора-сьогодні-завтра.

  3. Методика формування поняття «Якість» та якісних уявлень – спрямована на формування у дитини уявлень про різні якості предметів (завдяки яким утворюється різноманітність світу) та якісних уявлень (еталонних уявлень, що виражають різний прояв якостей предметів), тобто вміння учня розрізняти якості предмета, а саме: з допомогою зору (форма: має форму – безформний; круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник; колір: червоний, жовтий, зелений, голубий, синій тощо; розмір: великий – маленький; глибокий – плаский, високий – низький, широкий – вузький, довгий – короткий, товстий – тонкий); на дотик (гладкість поверхні: гладкий – шорсткий - колючий, твердість: твердий – м’який, температура: холодний – теплий – гарячий, вага: легкий – важкий); на слух (розрізнення звуків довкілля; голосність: голосно – тихо; висота звуку: тоненький голос – низький голос); на смак (солодкий – гіркий – кислий – солоний, подобається – не подобається); за запахом (розрізнення запахів предметів; пахне – воняє, приємний – не приємний запах).

В тому числі  методика дає уявлення про поняття  «кількість» (тобто «відмінність предметів  за мірою вираження їх властивостей») та сприяє формуванню кількісних уявлень, що виражають різну міру розвитку якості предметів: «багато – мало», «більше – менше», «швидко – повільно».

Таким чином, в посібнику представлені шляхи  забезпечення інтенсифікації формування в учнів із помірною розумовою відсталістю вміння орієнтуватися у довкіллі та сприяння всебічному розвитку їх особистості та соціалізації. Сподівання на ефективність застосування когнітивного підходу для розробки змісту знань і методик корекційно-реабілітаційного навчання учнів цієї категорії ґрунтуються на сучасних теоретичних досягненнях когнітивної психології та на доведеній у педагогічній практиці інших країн ефективності методів когнітивного навчання для дітей із особливими потребами.

 

Інші стислі варіанти для посібника:

2-й  варіант:

Мякушко О. Психологічний супровід корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з помірною розумовою відсталістю: наук.-методичний посібник – К.:  Педагогічна думка, 2012. – 148 с. з іл.

 

В посібнику  представлено результати системного аналізу  вітчизняних та зарубіжних науково-методичних підходів до корекційно-реабілітаційного навчання і виховання дітей шкільного  віку з помірною розумовою відсталістю, визначено складові організації  навчального процесу (особливості  структурування освітнього середовища), що обумовлюють ефективність шкільного  навчання дітей з помірною розумовою  відсталістю. Грунтуючись на результатах  дослідження навчальних досягнень, встановлено характерні особливості  стану сформованості уявлень  про довкілля у школярів з помірною розумовою відсталістю, обґрунтувано психолого-педагогічні умови організації  навчально-виховного процесу школярів цієї категорії, які б враховували  специфіку їх розвитку. Розроблено навчально-дидактичне забезпечення навчального  курсу «Я і Україна» (Довкілля)»  для молодших школярів з помірною розумовою відсталістю, зокрема, два  комплекси навчально-розвивальних завдань, які забезпечують успішне  засвоєння учнями змісту предмета і  зорієнтовані на всебічний розвиток особистості дітей цієї категорії  у міру максимального використання педагогами їх індивідуальних можливостей, а також сприяння їх соціалізації через підготовку учнів до щоденного  життя в соціумі, розвитку їх вмінь самостійно дбати про себе та керувати своєю поведінкою.Перший  комплекс навчально-розвивальних завдань (який базується на рівневому підході до оцінювання знань) спрямований на діагностику й формування у молодших школярів уявлень про довкілля. Другий комплекс завдань (що базується на новий у психології, нейропсихології та спеціальній педагогіці когнітивний підхід до навчання) сприяє формуванню в учнів з помірною розумовою відсталістю необхідних для засвоєння і розширення початкових уявлень дітей про світ базових дій та операцій (а саме: чотирьох з універсальних категорій – простір, час, якість і кількість).

Визначені науково-методичні підходи корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з  помірною розумовою відсталістю, теоретично обґрунтоване і апробоване науково-методичне  забезпечення навчально-виховного  процесу та психолого-педагогічного  супроводу їх корекційно-реабілітаційного навчання може бути застосованим в  Україні в конкретних умовах навчально-виховного  процесу в загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з розумовою  відсталістю, навчально-реабілітаційних  центрах, центрах соціально-трудової реабілітації дітей-інвалідів та інших  соціально-реабілітаційних центрах  для дітей з особливими потребами, де виховуються діти шкільного віку з помірною розумовою відсталістю. Посібник також може використовуватися  при підготовці педагогів-дефектологів у вищих навчальних закладах.

Посібник  адресується педагогам, психологам, студентам, аспірантам і батькам.

3-й  варіант:

Мякушко О. Психологічний супровід корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з помірною розумовою відсталістю: наук.-методичний посібник – К.:  Педагогічна думка, 2012. – 148 с. з іл.

 

Посібник  складається з двох розділів і  двох додатків. В першому розділі  посібника «Науково-методичні підходи  корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з помірною розумовою відсталістю» описано  особливості психокогнітивного  розвитку дітей із помірною розумовою  відсталістю, представлено результати системного аналізу вітчизняних  та зарубіжних науково-методичних підходів до корекційно-реабілітаційного навчання і виховання дітей шкільного  віку з помірною розумовою відсталістю, визначено ряд ефективних загальних  методів, популярних стратегій та методик  навчання дітей цієї категорії, ефективність яких була неодноразово доведена в  освітній практиці різних країн.В другому  розділі посібника «Психолого-педагогічні  умови забезпечення процесу інтенсифікації засвоєння уявлень про довкілля молодшими школярами з помірною розумовою відсталістю» визначено  складові організації навчального  процесу (особливості структурування освітнього середовища), що обумовлюють  ефективність шкільного навчання дітей  з помірною розумовою відсталістю. Автором представлено також навчально-дидактичне забезпечення навчального курсу  «Я і Україна» (Довкілля)» для  молодших школярів з помірною розумовою  відсталістю, зокрема, два комплекси  навчально-розвивальних завдань, які  забезпечують успішне засвоєння  учнями змісту предмета і зорієнтовані на всебічний розвиток особистості  дітей цієї категорії у міру максимального  використання педагогами їх індивідуальних можливостей, а також сприяння їх соціалізації через підготовку учнів  до щоденного життя в соціумі, розвитку їх вмінь самостійно дбати про себе та керувати своєю поведінкою.

Перший  комплекс навчально-розвивальних завдань (який базується на гештальтно-фреймовому підході до організації та представлення знань та рівневому підході до оцінювання знань) спрямований на діагностику й формування у молодших школярів уявлень про довкілля. Грунтуючись на результатах дослідження навчальних досягнень, встановлено характерні особливості стану сформованості уявлень про довкілля у школярів з помірною розумовою відсталістю, обґрунтувано психолого-педагогічні умови організації навчально-виховного процесу школярів цієї категорії, які б враховували специфіку їх розвитку та сприяли б інтенсифікації процесу засвоєння учнями з помірною розумовою відсталістю предмета «Я і Україна (Довкілля)» та розвитку їхніх пізнавальних процесів. З цією метою був розроблений другий комплекс завдань (що базується на новий у психології, нейропсихології та спеціальній педагогіці когнітивний підхід до навчання) сприяє формуванню в учнів з помірною розумовою відсталістю необхідних для засвоєння і розширення початкових уявлень дітей про світ базових дій та операцій (а саме: чотирьох з універсальних категорій – простір, час, якість і кількість).

Визначені науково-методичні підходи корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з  помірною розумовою відсталістю, теоретично обґрунтоване і апробоване науково-методичне  забезпечення навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу їх корекційно-реабілітаційного навчання може бути застосованим в Україні в конкретних умовах навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з розумовою відсталістю, навчально-реабілітаційних центрах, центрах соціально-трудової реабілітації дітей-інвалідів та інших соціально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими потребами, де виховуються діти шкільного віку з помірною розумовою відсталістю. Посібник також може використовуватися при підготовці педагогів-дефектологів у вищих навчальних закладах.

Посібник  адресується педагогам, психологам, студентам, аспірантам і батькам. 
Каталог: PMPK
PMPK -> А. М., кандидат педагогічних наук, ст наук співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки напн україни
PMPK -> Пояснювальна записка Розвиток зв’язного мовлення один з основних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку
PMPK -> Географія 5 9 класи Укладачі
PMPK -> Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей основи здоров’Я
PMPK -> Міністерство освіти І науки України Інститут спеціальної педагогіки напн україни
PMPK -> Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей фізична культура
PMPK -> Міністерство освіти І науки України Інститут спеціальної педагогіки напн україни
PMPK -> Міністерство освіти І науки України Інститут спеціальної педагогіки напн україни
PMPK -> Методичні рекомендації щодо індивідуального на­ вчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та особливос­
PMPK -> Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей основи комп′ютерної грамотності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал