1 Зв'язок практичної, виховної, освітньої І розвиваючої цілей в вивченні англійської мови 13 розділ 2Сторінка1/2
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0,85 Mb.
  1   2ЗМІСТ:

ВСТУП __________________________________________________________ 3РОЗДІЛ 1. ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ____________________ 5

1.1. Практична мета вивчення англійської мови _______________ 5

1.2. Виховна мета вивчення англійської мови _________________ 7

1.3. Освітня мета вивчення англійської мови __________________8

1.4. Розвиваюча мета вивчення англійської мови _____________ 10

1.5. Зв'язок практичної, виховної, освітньої і розвиваючої цілей в вивченні англійської мови ________________________________ 13РОЗДІЛ 2. Гуманістичні стратегії навчання _________________15

2.1. Використовування теорії множинного інтелекту на заняттях по іноземних мовах _________________________________________15

2.2. Використовування інтелект-карт у викладанні англійської мови і методиці навчання іноземним мовам __________________17

РОЗДІЛ 3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ______ 22

3.1. Моделювання життєвих ситуацій на уроках англійської мови___________________________________________________ 22

3.2. Формування соціально-комунікативної активності підлітків у процесі вивчення ними англійської мови ____________________26

3.3. Виховний потенціал комунікативної методики навчання іноземної мови __________________________________________29

ВИСНОВКИ _____________________________________________________31Список використаної літератури ___________________________33

ДОДАТКИ ______________________________________________________ 35ВСТУП

Головну увагу педагогів-мовознавців слід звернути на розкриття практичної мети освіти як визначаючої можливість виконання виховної, загальноосвітньої і розвиваючої функцій окремого предмету.

Приведемо слова відомого педагога Ю.К. Бабанського: «Об'єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів, переконань, відносин, якостей особистості. Суть виховуючої функції навчання полягає в тому, що вона додає цьому об'єктивно можливому процесу певну цілеспрямованість і суспільну значущість». Автор підкреслює тісний зв'язок освіти і виховання. І дійсно, вони виступають в єдності, не випадково в англійській мові ці поняття сполучені в одне слово education.

Відкрити доступ до потенційних можливостей людини, зробити навчання доступним, результативним, цікавим, приносячим самозадоволення, означає відкрити себе назустріч багатогранному пізнанню світу, що є одним з основоположних принципів гуманістичної освіти, навчання і всестороннього розвитку. В цьому полягає актуальність теми курсової роботи - «Розвиваючий аспект вивчення іноземної (англійського) мови».

Метою даної роботи є дослідження розвиваючого аспекту вивчення англійської мови в загальноосвітній школі.

Об'єктом нагляду є процес вивчення англійської мови в загальноосвітній школі.

Предметом нагляду є елементи розвиваючого аспекту вивчення англійської мови.

Завдання дослідження:

1) розкрити такі поняття, як цілі вивчення іноземній мові, гуманістичні стратегії навчання, розвиваючі аспекти вивчення англійської мови;

2) вивчити такі питання, як цілі вивчення англійської мові - практична, виховна, освітня, розвиваюча, їх зв'язок; гуманістичні стратегії навчання, використовування теорії численного інтелекту і інтелект-карт на заняттях по іноземних мовах; розвиваючі аспекти вивчення англійської мови: моделювання життєвих ситуацій повсякденного спілкування, формування соціально-комунікативної активності підлітків і виховний потенціал комунікативної методики вивчення іноземної мови;

3) показати внесок вивчення іноземної мови в процес розвитку гармонійної особистості.

Методи досліджень, що використовуються в роботі: аналіз і синтез досліджуваного матеріалу, логічний метод, метод нагляду, порівняльний метод, кількісні методи (статистичні), метод прогнозування, експерименту, історичний метод, соціально-якісні методи дослідження.

РОЗДІЛ 1

ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКої МОВІ
Цілі - як плановані результати - визначаються програмою - державним документом, в якому вони придбавають конкретність як для всього курсу навчання, так і для кожного етапу і класу. Тому вчителю в своїй учбово-виховній роботі неодмінно потрібно керуватися програмою, знати її вимоги і відповідно до них будувати учбово-виховний процес, творчо використовуючи навчально-методичні комплекти (НМК), істотно не порушуючи систему, що лежить в їх основі. Необхідно чітко представляти як кінцеву мету навчання - ті результати, досягнення яких потрібно забезпечити, так і проміжні - для етапу в цілому, для класу, що дозволить вчителю формулювати конкретні задачі уроку і його окремих ланок [12, с. 80].
1.1. Практична мета вивчення англійської мови

Розкриття практичної мети навчання почнемо з розгляду специфіки учбового предмету «іноземна мова». В чому ж полягає специфіка цього предмету? Вона полягає в тому, що, по-перше, мова - будь то рідна або іноземна - служить засобом спілкування, засобом прийому і передачі інформації про навколишню дійсність в природних умовах соціального життя, і як таке вона і повинна розглядатися при її вивченні в школі. По-друге, при навчанні цьому предмету не передбачається особлива надбавка знань про навколишню дійсність, в усякому разі в умовах школи і особливо її вивчення, як це відбувається при вивченні школярами інших предметів, таких, як ботаніка, біологія, фізика, хімія. По-третє, мова, будучи засобом спілкування, потребує того, щоб її «містили в робочому перебуванні», тобто треба завжди бути готовим до використовування її у виникаючих ситуаціях спілкування [4, с. 148].Із специфіки предмету «Іноземна мова» виходить, що учні повинні опановувати мову як засіб спілкування, що вивчається, уміти їм користуватися в усній і письмовій формах. Усна форма включає володіння розумінням звучної мови на слух - аудіюванням і виразом своїх думок на іноземній мові - говором. Письмова форма припускає оволодіння графічною мовою, тобто розумінням друкарського тексту – читанням, і використовуванням графічної системи для виразу думок - письмом. Схематично це можна представити так:

Аудіювання, говір, читання і письмо - це види мовної діяльності, які повинні бути сформовані у учнів, щоб забезпечити можливість здійснювати спілкування в усній і письмовій формах.

У умовах вивчення англійської мови в школі, зокрема, повинні бути закладені міцні основи всіх видів мовної діяльності [7, с. 98].
______________________________________________________

1.2. Виховна мета вивчення англійської мови
У методичній літературі по навчанню іноземним мовам велика увага надається розкриттю виховного значення цього предмету учбового плану школи. Мовиться про те, що іноземна мова вносить значний внесок у формування світогляду учнів, їх інтернаціональне виховання, в розвиток ідейної переконаності, відчуття патріотизму, любові до Батьківщини. Вивчення іноземної мови сприяє етичному, трудовому, естетичному вихованню. Методисти і вчителі надають велику увагу розкриттю виховних можливостей предмету [10, с. 105].

Спілкування, як відомо, це взаємодія тих, хто спілкується, їх мовна поведінка. Воно припускає виховання у учнів при розмові на іноземній мові уміння уважно слухати співбесідника (співбесідників), інакше можна не зрозуміти або зрозуміти неточно; уміння ввічливо прореагувати, дивлячись на співбесідника; звернутися з проханням, щось повідомити і т.п.

Таким чином, вивчення англійської мови формує уміння здійснювати спілкування, а воно складає основну частину у встановленні правильних, добрих відносин в колективі. Такі відносини потрібні не тільки в даний момент в шкільному класі, вони потрібно і в майбутньому в трудовій діяльності людини, де б вона ні працювала: на заводі або в сільському господарстві, на транспорті або у сфері обслуговування.
______________________________________________________
Вивчення англійській мові дозволяє здійснювати естетичне виховання. Нагляди показують, що діти із задоволенням слухають англійську мову, їм подобається вимовляти по-англійськи звуки, слова, вступати в бесіду і розказувати, вони люблять розучувати вірші і співати пісеньки. Вчитель виховує смаки учнів використовуванням акуратно зроблених, красиво оформлених наочних допомог, предметів, картинок, іграшок в учбовому процесі. Естетичне виховання покликаний здійснювати кабінет англійської мови, його оформлення [19, с. 12].
1.3. Освітня мета вивчення англійської мови
Освітня функція іноземної мови велика. Учні опановують другою мовою, отже, новими засобами для виразу думок, і вже в цьому самому закладена освітня роль цього учбового предмету [5, с. 116].

При вивченні рідної мови діти займаються усвідомленням свого мислення шляхом проникнення в зміст понять, виразимих засобами їх власної мови - словами і граматичними формами, вони усвідомлюють значення слів і форм рідної мови, але не «маючи терміну для порівняння, дуже важко усвідомити значення слів і категорій рідної мови» [17, с. 50]. Вивчення іноземної мови допомагає усвідомленню рідної мови, оскільки вона дає можливість забезпечити термін для порівняння і вже на початковому ступені примушує учнів «потроху звільнятися з полону рідної мови» [17, с. 52].


______________________________________________________
Вивчення іноземної мови формує у учнів уважніше відношення до форм виразу думок як на іноземній, так і на рідній мові. Нагляди підтверджують це положення. Там, де добре поставлено навчання рідній мові, легше здійснюється навчання іноземній. Можна спостерігати і зворотне явище. Добре поставлене вивчення англійської мови позитивно впливає на розвиток розумових і мовних здібностей учнів при навчанні іншим гуманітарним предметам і перш за все рідній мові.

Вивчення іноземної мови активізує роботу слухового, зорового, моторного аналізаторів і вносить вагомий внесок у розвиток пам'яті, уяви, уявлень. Дійсно, оволодіння мовою припускає запам'ятовування великої кількості мовних і мовних одиниць, що досягається активною роботою пам'яті.

Оволодіння мовою в штучних умовах, тобто зовні середовища, де на ньому говорять, вимагає створення уявних ситуацій, здатних стимулювати спілкування на мові, що вивчається, і пов'язано з розвитком уяви. Діти молодшого шкільного віку володіють багатою уявою, і, з одного боку, цю особливість слід використовувати в учбово-виховному процесі, з іншою - опора на цю особливість ще більш розвиватиме уяву і сприятиме створенню і розвитку уявлень [22, с. 39].

Вивчення іноземної мови сприяє розширенню кругозору учнів, підвищує їх культуру. Насправді, залучення до мови - це і залучення до культури народу, який її створив і який нею користується. Мова розглядається в двох її головних функціях: комунікативної - з її допомогою здійснюється спілкування, і кумулятивної - як хранитель культури народу - її носія.


1.4. Розвиваюча мета вивчення англійської мови
Навчання іноземній мові сприяє розвитку дітей, що було показане при розкритті виховної і освітньої цілей навчання цьому предмету. Проте, щоб ефективніше здійснювати розвиток учнів в ході навчання будь-якому предмету, у тому числі і іноземній мові, необхідно, як указують психологи і дидакти, включати учнів «в такі види діяльності, які розвивають у них сенсорні сприйняття, рухову, інтелектуальну, вольову, емоційну і мотиваційну сфери». Так, указується, що для інтенсивного розвитку мислення слід забезпечувати викладання на високому рівні трудності, в швидкому темпі, усвідомлення що вчиться своїх учбових дій. Розвиток же зв'язаний не тільки з мисленням, але і з емоціями і іншими сферами особистості. В методичній літературі останніх років по навчанню іноземним мовам підкреслюється важливість і необхідність включення мотиваційної і емоційної сфер особистості учня при вивченні їм іноземної мови. Розробляються прийоми навчання, що дозволяють включати інтелектуальну і емоційну сфери дитини, підвищувати мотивацію вивчення цього предмету. Навчання іноземним мовам в середній загальноосвітній школі переслідує комплексну реалізацію практичної, виховної, освітньої і розвиваючої цілей школи, при цьому виховна, освітня і розвиваюча цілі досягаються в процесі практичного оволодіння іноземною мовою [15, с. 96].
______________________________________________________
Прийнята в НМК організація матеріалу і прийоми роботи з ним покликані сприяти розвитку учбово-інтелектуальних умінь і навичок. Так, уміння абстрагуватися можна формувати при роботі із структурною групою (IV, V класи), з мовними зразками (II, III класи), коли діти опановують граматичною структурою англійської мови, йдучи від приватного до загального. Навчання читанню за ключовими словами також вимагає абстрагування від конкретних слів до правила, по якому вони читаються. У дітей формується уміння диференціювати. Воно виробляється на основі численних вправ, що вимагають для виконання знань і здатності розрізняти мовні явища по ознаках числа (єдине - а ріп, множинне - реns), часу (Present Continuous - I am writing, Present Indefinite - I write), модальності (can - may) і т.д. Цьому сприяє зіставлення слів рідного і англійською мов, а також зіставлення слів усередині англійської мови: go - walk, big - large, mother – mum [20, с. 104].

Виконання завдань типа Listen, read and compare веде до розвитку уміння користуватися порівнянням. Це ж уміння розвивається на основі роботи з ілюстративним матеріалом, що вимагає вказаних операцій. Передбачається і розвиток уміння систематизувати навіть. Наприклад, в підручнику IV класу на форзаці наочно представлені приводи місця, слова, що позначають колір, назву днів тижня і місяців. В підручнику V класу на форзаці дані English Tenses, засвоювані в IV і V класах.

Передбачається розвиток понятійної форми мислення при систематизації лексики, наприклад: go - йти, come - приходити, Go there, але Come here, тоді як по-українськи можна сказати йди туди, йди сюди; логічності в процесі розвитку монологічної форми вислову на англійській мові, уміння знаходити при читанні тексту відповіді на питання.

При навчанні англійській мові закладаються основи учбово-інформаційних умінь і навичок, перш за все при навчанні читанню як виді мовної діяльності, коли дітям пропонується прочитати казку, розповідь, щоб взнати щось для себе, одержати нову і цікаву інформацію, наприклад з книги для читання до підручника V класу укладачів Е.Р. Копил, М.А. Боровик - "School Time-Table", "For White Children Only". Саме навчання читанню на англійській мові покликане формувати у школярів вдумливе, уважне (свідоме) прочитання тексту за допомогою завдань, сприяючих цьому: знаходження відповідей на поставлені питання, використовування виносок до текстів, звернення до словнику підручника або книги для читання, граматичному довіднику [8, с. 138].

Що стосується учбово-комунікативних умінь, то можна без перебільшення сказати, що ці уміння в системі вивчення англійській мові є ведучими, що виправдовується характером учбового предмету. Сама природа навчання розумінню англійської мови із слуху, виразу своїх думок (власні вислови, як би ні були вони елементарні) і використовуванню письма створює найсприятливіші передумови для розвитку всіх учбово-комунікативних умінь і навичок внаслідок того, що види мовної діяльності, що розвиваються, по суті засновані на даних уміннях і навичках. Так, оволодіння англійською мовою починається з розвитку сприйняття і розуміння звучної мови вчителя (передуюче слуханню матеріалу, що підлягає засвоєнню, інструкції по виконанню вправ, розуміння мовної поведінки вчителя, його організуючих, контролюючих і оцінних вказівок і зауважень на англійській мові і т.п.). Навчання говору неодмінно припускає формування умінь будувати вислови різних типів: повідомлення, переконання, опис, схвалення і т.п., використовувати різноманітні питання, уміння передати зміст прочитаного, наприклад, виконати завдання "Read text and say what it is about" (V клас). Навчання іншомовної мови здатне внести істотний внесок у розвиток учбово-комунікативних умінь і навичок, оскільки в процесі оволодіння мовою на англійській мові дані уміння з потреби стають об'єктом підвищеної уваги [16, с. 19].
1.5. Зв'язок практичної, виховної, освітньої і розвиваючої цілей в вивченні англійської мови
На закінчення слід сказати, що вивчення англійської мови дозволяє вносити певний внесок у формування учбово-організаційних, учбово-інтелектуальних, учбово-інформаційних і учбово-комунікативних умінь і навичок і тим самим сприяти розвитку школярів і, отже, реалізувати розвиваючу мету при навчанні цьому предмету [9, с. 107].

Отже, вивчення англійської мови може і повинне забезпечувати досягнення практичної, виховної, освітньої і розвиваючої цілей, тісно взаємозв'язаних між собою. При цьому ведучою є практична мета, а виховна, освітня і розвиваюча цілі досягаються в процесі оволодіння англійською мовою в умовах активної пізнавальної діяльності самих учнів.

Взаємозв'язок цілей навчання наочно представлений нижче.
______________________________________________________
Об'єм знань і рівень сформованості мовних умінь визначається програмою навчання іноземній (англійській) мові у всіх класах середньої школи.

РОЗДІЛ 2

Гуманістичні стратегії навчання
Гуманістична філософія освіти виникла тому, що «з'явилася потреба в людині, яка не сприймає теперішній час, як варіацію минулого, і витрачає теперішній час, щоб зробити майбутнє менш небезпечними більш передбаченим... замість того, щоб зустріти гідно нові часи і відповідати новому світу, який оточує нас» [13, с. 137]. Можливо, в певних випадках потрібен час, щоб усвідомити нові пріоритети, але якщо вони сприйняті - відкрито нове бачення реальності, нові шляхи розвитку, захоплюючі саму людську природу. Залишається лише зробити крок назустріч еволюційній ідеї.
2.1. Використовування теорії множинного інтелекту на заняттях по іноземних мовах
Серед безлічі філософських напрямів, шкіл, течій, які в тому або іншому ступені знаходять віддзеркалення в освітніх процесах, в світовій педагогічній науці і практиці існує ряд альтернативних підходів, що ефективно вирішають задачі всестороннього (етичного, духовного, інтелектуального, естетичного і фізичного) розвитку людини.

Як пояснити мотивації змін стратегії навчання на сучасному етапі? Коротко проаналізуємо філософські і психологічні передумови переходу до гуманістичної концепції освіти. На прикладі методики навчання іноземним мовам (ІМ) проілюструємо зміну технології навчання, ознайомимося з новими центрованими на учні холістічеськімі підходами до навчання, зокрема ІМ [6, с. 119].Починаючи з 90-х років XX століття, сучасні концепції освіти знаходяться під впливом ідей глобального еволюціонізму. Завершується перехід більшості фундаментальних дисциплін до досліджень складних систем, здібних до саморозвитку. Виникає необхідність розробки нової парадигми освіти - синергетичної. Її компоненти - це

  • відвертість освіти (Болонській процес);

  • творчий характер навчання;

  • інтеграція способів пізнання світу і розвиток холістічеського погляду на світ;

  • вільне користування різними інформаційними системами (Інтернет, дистанційне навчання і ін.);

  • особова спрямованість процесу навчання;

  • зміна ролі викладача в учбовому процесі - від авторитарного до ролі консультанта, співтворця, співробітника;

  • гуманістичні і психосуггестії технології, в центрі яких самопізнання і самореалізація особистості [23, с. 107].


______________________________________________________
Перераховані методики об'єднує одна обставина - всі вони є холістічеськими (від англійського слова whole) - цілісний підхід до навчання. А це означає, що поступаюча інформація повинна оброблятися обома півкулями мозку, тобто з погляду логико-понятійного і образного видів мислення [18, с. 138].
2.2. Використовування інтелект-карт у викладанні англійської мови і методиці навчання іноземним мовам
Гуманістична стратегія навчання і розвитку стає невід'ємною частиною учбового процесу. Про це свідчать дані вживання різних сучасних технологій, в числі яких належне місце займає особово орієнтоване навчання і виховання. Перехід від навчання до активного навчання, використовування всесторонньо розвиваючих (whole-brain - англ. мова) підходів дозволяє учню усвідомлено відноситися до сприйманої інформації, більш повно і збалансований використовувати потенціал, закладений в ньому природою, розвиваючи не тільки аналітичні і логико-понятійні сторони мислення, які так чи інакше удосконалюються в процесі навчання, але також і образно-інтуїтивні якості мислення, які сприяють створенню цілісної картини, образу предмету, що вивчається [21, с. 155].
______________________________________________________Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал