1. Предмет економічної теорії. 3 Зародження та етапи розвитку економічної теоріСторінка1/20
Дата конвертації10.12.2016
Розмір1,83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1.Предмет економічної теорії. 3

2.Зародження та етапи розвитку економічної теорії. 4

3.Сучасні економічні теорії. Розвиток економічної думки в Україні. 5

4.Методи дослідження економічних процесів та явищ. 7

5.Функції економічної теорії. 9

6.Економічні категорії та економічні закони. 10

8.Екойомічні потреби: їхня суть та класифікація. Закон зростання по­треб. 11

9.Потреби та блага: зміст, структура, функції, корисність благ. Величина корисності. 14

11.Економічні інтереси: суть, види, взаємодія. 14

13.Виробництво як процес суспільної праці. 16

14.Основні фактори виробництва, їхня характеристика. 18

15.Крива виробничих можливостей та її характеристика. 22

16.Виробнича функція та проблема економічного вибору. 27

17.Суспільне виробництво і суспільне багатство. 27

18.Ефективність суспільного виробництва та фактори зростання. 28

20.Структура та використання національного багатства 31

21.Формаційний та цивілізаційний підходи до пізнання процесів суспі­льного розвитку. 31

22.Основні етапи розвитку цивілізацій. 31

23.Постіндустріальна цивілізація: зміст, риси. 31

24.Змісті структура економічних систем. 31

25.Тенденції, що характеризують перехід від однієї економічної системи 31

26.Типи;економічних систем, їхня характеристика. 31

27.Моделі організації національних ринкових господарств, зміст, риси, Функції 36

28.Теоретичні та реалізовані на практиці моделі соціалізму: зміст, риси, суперечності. 36

29.Соціально-орієнтована економічна система: зміст, риси, місце в іс­торичному розвитку. 36

30.Економічна система вільної конкуренції. 36

31.Монополія та державно-монополістичний капіталізм як економічні системи. 36

32.Перехідні економічні системи: зміст, риси, суперечності. 36

33.Правовий та економічний зміст власності. 36

34.Поліморфізм власності в ринковій економіці. 36

35.Роздержавлення й приватизація: зміст, шляхи і форми. 36

36.Теорія прав власності як "правил гри" в економічній системі. 36

37.Структура відносин власності в різних економічних системах. 36

38.Відносини та форми власності у трансформаційній економіці України. 36

39.Товарне виробництво: необхідність, зміст, риси, види. 36

40.Товар та його властивості. Послуга як товар. Інформація як товар. 41

41.Величина вартості товару та фактори, що її визначають. 43

42.Закон вартості зміст та функції'. 45

43.Трудова та інформаційна теорія вартості. 45

44.Генезис форм організації суспільного виробництва. 45

45.Гроші суть, функції. 45

46.Виникнення грошей Еволюція концепцій 48

47.Форми грошей та їхня характеристика. 51

48.Функціональні форми грошей. 51

49.Закони грошового обігу. 51

50.Демонетизація грошей: причини, зміст, етапи.51.Сучасні теорії грошей.52.Риси та принципи функціонування сучасної ринкової економіки.53.Ринок: поняття, еволюція поглядів.54.Ринок: зміст, структура та функції. 55

55.Інфраструктура ринку: зміст та функції. 55

56.Елементи ринкової інфраструктури. . 61

57.Товарні біржі, зміст, види, функції, роль у ринковій економіці. 61

58.Фондові біржі: зміст, види, функції, роль у ринковій економіці. 61

59.Біржа праці: суть, функції та роль у ринковій економіці. Служба за­йнятості в Україні. 61

60.Суб'єкти ринку та їх взаємозв'язок . 61

61.Конкуренція: суть, види, функції'. 61

62.Види економічної конкуренції: внутрігалузева та міжгалузева; доско­нала та недосконала тощо, добросовісна та недобросовісна. 65

63.Методи конкурентної боротьби. 65

64.Попит, зміст та фактори, що на нього впливають. Крива попиту. За­кон попиту. 65

65.Пропозиція: зміст та фактори, що на неї впливають. Крива пропози­ції. Закон пропозиції'. 65

66.Еластичність попиту: за ціною, за доходом та перехресна. 65

67.Взаємодія политу й пропозиції. Ціна ринкової рівноваги. 67

68.Закон попиту. Крива попиту. Рух по кривій та її зрушення. 67

69.Закон пропозиції. Крива пропозиції. Рух по кривій та її зрушення. 67

3.Підприємництво як виробнича одиниця мікроекономіки: зміст, види, характеристика. 67

4.Капітал підприємства: зміст, структура, функції. 68

5.Основний капітал: визначення, структура. 69

6.Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація. 69

7.Оборотний капітал. Оборотні засоби Активи підприємства. 70

8.Кругооборот і оборот капіталу. Функціональні форми капіталу. 70

9.Час обороту капіталу. Швидкість обороту. 71

10.Менеджмент підприємства: необхідність, зміст, види. 71

11.Необхідність, види та функції маркетингу 72

12.Підприємництво: зміст, риси, об'єкти та суб'єкти. 72

13.Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні 72

14.Теорії підприємництва. 73

15.Ризик у підприємницькій діяльності та його види. Венчурний бізнес. 73

16.Організаційні форми сучасного підприємства. 74

17.Витрати виробництва та їхня структура. 75

18.Постійні, змінні та валові витрати. 75

19.Явні та неявні витрати 75

20.Граничні витрати. Закон спадної віддачі. 76

?? 21.Витрати обігу: чисті та додаткові. 76

22.Доходи і прибуток фірми: зміст, види. 76

23.Бухгалтерський облік та економічний прибуток. 77

24.Собівартість продукції як суспільна форма витрат виробництва, й структура і функції. 77

?? 25.Ринкова ціна: зміст, структура, функції. 78

? 26.Чинники, що впливають на величину ціни: вартісні, попиту, пропози­ції, психологічні тощо. 78

27.Класифікація та види цін. 78

28.Цінова політика і методи ціноутворення 79

29.Особливості відтворення в сільському господарстві природні та суспільні. 79

З0.АПК: зміст, структура, функції. 80

31.Агробізнес як складова підприємництва: зміст, особливості. 81

32.Рента та орендна плата за землю. 81

33.Диференційна рента: зміст, причини виникнення, механізм утворення. 82

?? 34.Економічна і нормальна рента. 82

35.Абсолютна і нормальна рента: спільні та відмінні риси. 82

? 36.Монопольна та екологічна рента. 82

? 37.Принципи та механізм формування факторних доходів 83

38.Марксистський та маржиналістський підходи до проблеми форму­вання доходів. 83

? 39.Види та джерела формування факторних доходів. 84

? 40.Функціональне і соціальне відчуження на ринку економічних ресурсів 84

44.Заробітна плата:зміст,форми,системи. 84

45.Номінальна та реальна заробітна плата 86

46. Позиковий відсоток як форма доходу на грошовий капітал, наданий у позику 86

48. Система національних рахунків: зміст, показники та методи їх кількісного вимірювання 86

49.Поняття та фактори економічного зростання 87

50.Типи та моделі економічного зростання 88

51.Грошовий обіг та його закони 90

52. Інфляція: зміст, причини, види, вимір, наслідки 90

53. Необхідність, зміст і джерела кредиту 93

54. Форми і види кредиту.Кредитна система України. 93

55. Банківська система: зміст, рівні, функції. 96

56.Принципи кредиту. Позиковий відсоток, зміст, види. 96

57.Фінанси:зміст, структура, функції.Фінансова система України. 96

59. Державний борг. Управління державним боргом 99

60. Податки: зміст, структура, функції. Фінансова система України 100

61. Сукупний сімейний дохід і структура його використання. Рівень життя та його показники 102

62. Нерівність доходів і проблема бідності. Показники 103

64. Суспільне відтворення: суть,види, типи. 104

65.Циклічність-форма економічного розвитку.Типологія економічних циклів. 105

66.Промисловий цикл та його фази. 106

67.Теорія циклів:монетарна,кейнсіанська. марксистська 107

68. Зміст, головні завдання економ. Політики 108

69. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики 109

70. Цілі та інструменти економічної політики 111

71.Методи впливу держави на економіку 113

72.Економічні функції держави в ринковій економіці 114

74.Світове господарство:зміст,виникнення,етапи розвитку. 115

75.Міжнародні економічні відносини:зміст та структура 116

76.Міжнародна валютно-фінансова система 116

78.Міжнародна міграція трудових ресурсів. 118

79. Міжнародний рух капіталу: зміст, форми, тенденції 119

80. Міжнародна торгівля. Фритрейдерство і протекціонізм 121

82. Глобалізація як тенденція соціально-економічного розвитку 124

83. Україна в системі світового господарства 126

84. Зайнятість і безробіття. Види та рівень безробіття 126Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал