№ уроку Тема уроку Кількість годин ДатаСкачати 180,21 Kb.
Дата конвертації05.12.2016
Розмір180,21 Kb.
ТипУрок
Українська мова

10 клас


(профільний рівень)

II семестр


№ уроку

Тема уроку

Кількість годин

Дата


Т №1 «Лексикологія української мови як учення про лексичний склад» (8 годин + 4 год. РЗМ).


65

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми.

1
66

Розвиток зв’язного мовлення. Розмовне мовлення, сфера його використання, призначення, основні ознаки.

1
67

Стилістичне використання діалектизмів, просторічної лексики, етнографізмів, жаргонізмів, арготизмів, вульгаризмів у художньому та публіцистичному стилях. Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики.

1
68

Специфічно-професійна лексика. Терміни. Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні,літературознавчі терміни. Словник лінгвістичних термінів. Терміни в науковому стилі.

1
69

Розвиток зв’язного мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему (усно).70

Розвиток зв’язного мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему (письмово).

1
71

Канцеляризми. Штампи. Стилістичне їх використання.

1
72

Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції (русизми, полонізми).

1
73-74

Активна і пасивна лексика. Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Можливість відтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Стилістична роль архаїчної лексики. Реактивація (відновлення) пасивної лексики, повторна активація.

2
75

Розвиток зв’язного мовлення. Фонетичні, інтонаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості розмовного мовлення.

1
76

Неологізми. Причини і шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та авторські неологізми. Стилістичні функції неологізмів. Нові слова у словниках.

1

Т №2 «Фразеологія як розділ мовознавства» (8 годин + 2 год. РЗМ).


77

Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення. Фразеологічні словники і довідники.

1
78

Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Національна специфіка української фразеології. Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.

1
79

Прислів'я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.

1
80

Розвиток зв’язного мовлення. Жанри розмовного мовлення.

1
81

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.

1
82

Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології. Фразеологічні запозичення з інших мов.

1
83

Уживання фразеології у різних стилях. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників.

1
84

Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва (письмово).

1
85

Фразеологізми з професійної мови. Мовні кліше, штампи, складні найменування. Крилаті вислови.

1
86

Тематична контрольна робота №1

1

Т №3 «Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників»

(3 години + 1 год. РЗМ).


87

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Основні типи словників, особливості їх побудови. Енциклопедичні, лінгвістичні (одномовні, двомовні, перекладні) словники. Відмінність словникових статей у різних словниках.

1
88

З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596р.), «Лексикон» Памво Беринди (1627р.). Сучасні словники української мови. Українські електронні словники.

1
89

Стилістичні засоби лексикографії.

1
90

Розвиток зв’язного мовлення. Науковий стиль, сфери його використання, особливості. Основні ознаки наукового стилю: логічність, точність, абстрактність, узагальненість, об’єктивність викладу. Наукова метафорика.

1

Т №4 «Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів»

(8 годин + 1 год. РЗМ).


91

Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними. Основа похідна і непохідна. Твірна основа та словотворчий формант. Синонімія словотвірних афіксів. Словотвірний тип і словотвірне значення.

1
92

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні і неморфологічні. Стилістичне використання засобів словотвору. Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм.

1
93

Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, пере розклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Етимологія як учення про походження слів. Етимологічний словник.

1
94

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.

1
95

Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою.

1
96

Основні способи творення дієслів, прислівників.

1
97

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання. Особливості вживання осново- і слово- складання, абревіатур, їх правильна вимова.

1
98

Розвиток зв’язного мовлення. Підстилі наукового стилю: власне науковий, науково-навчальний і науково-популярний та їх особливості.

1
99

Тематична контрольна робота №2.

1
Т №5 «Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови». (15 год. +3 РЗМ)

100

Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень.

Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа.1
101

Повнозначні та службові частини мови. Вигуки і модальні слова. Взаємоперехід частин мови. З історії вивчення частин мови. Складні випадки правопису різних частин мови. Морфологічні засоби виразності мови. Морфологічні норми. Нормативне вживання форм слова.

1
102

Розвиток зв’язного мовлення. Основні жанри наукового стилю. Бесіди, дискусії, повідомлення на наукову тему. Структура текстів різних жанрів.

1
103

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.

Граматичні категорії іменника. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Словозміна іменників. Форми іменників О.в., М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н.в. іменників зі сполучниками як, мов, неначе.1
104

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменників ІІ відміни. Невідмінювані іменники. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості.

1
105

Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.106

Особливості роду іменників, назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості форм числа іменників. Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників. Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні.

1
107

Розвиток зв’язного мовлення. План наукової статті, тези, тематичні виписки (письмово).

1
108

Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні.

1
109

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Стилістична роль повних і коротких прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння. Словник епітетів української мови.

1
110

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. Наголошення відмінкових форм прикметників. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників.

1
111

Контрольний диктант.

1
112

Своєрідність займенника як частини мови. Співвідносність займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Стилістичні функції займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Наголос у займенниках. Стилістичні функції займенника воно.

1
113

Словотвірні характеристики займенника. Правопис займенників. Написання заперечених неозначених займенників. Прономіналізація. Перехід займенників в інші частини мови.

1
114

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості конспектування. Читання наукової, науково-популярної статті. Переглядове, ознайомлювальне читання науково-популярної, довідкової літератури.

1
115

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні), їх характеристика. Групи числівників за будовою. Наголос у числівниках. Синонімія числівників.

1
116

Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках. Синтаксичні функції числівників. Написання числівників і від числівникових слів (дванадцятиповерховий, десятимільйонний). Стилістична роль числівників.

1
117

Тематична контрольна робота №3

1

Т №6 «Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови» (20 год. + 3 РЗМ)


118

Дієслово як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова. Функції дієслова в художньому стилі.

1
119

Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І-ІІ дієвідміни.

1
120

Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

1
121

Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (закінчення).


1
122

Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.

1
123

Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні форми дієслів. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану дієслів.

1
124

Розвиток зв’язного мовлення. Написання доповідей, рефератів, анотацій, тез, рецензій з навчально-наукової проблеми. Спільне і відмінне між ними.

1
125

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Стилістичні функції дієприкметників.

1
126

Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на –но, - то. Стилістичні функції безособових форм дієслова.

1
127

Розвиток зв’язного мовлення. Редагування. Інформаційна переробка наукових і науково-навчальних текстів.


1
128

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Стилістичні функції дієприслівників.

1
129

Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.

1
130

Контрольний твір.

1
131

Контрольний твір (закінчення).

1
132

Прислівник як частина мови: лексичні значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. Правильне наголошування прислівників. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.

1
133

Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.

1
134

Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.

1
135

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.

1
136

Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.

1
137

Зв’язка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

1
138

Тематична контрольна робота №4

1
139

Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація (письмово).

1
140

Підсумковий урок.

1
Каталог: files
files -> Відділ освіти Криничанської райдержадміністрації
files -> Звичаї та обряди українців
files -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичного
files -> Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
files -> Дячук І. А. На допомогу класному керівникові «Ціннісне ставлення дітей до сім’ї, родини, людей»
files -> Н.І. Дяченко, Т. В. Ружанська ігрова діяльність на бібліотечних уроках як засіб виховання інтересу до книги, становлення І розвитку читацької компетентності школярів
files -> Юлия Борисовна Гиппенрейтер Продолжаем общаться с ребенком. Так?
files -> Урок Тема Морфологічна будова слова. Засоби словотворення
files -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал